Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Marjeta Konec: Genetska diferenciacija in speciacija podzemeljskih in površinskih populacij vodnega oslička Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda)
 2. Tomaž Skrbinšek: Varstvena genetika rjavega medveda (Ursus arctos L.) v Sloveniji
 3. Katarina Groznik: Zgradba gozda na krajinski ravni z vidika ohranjanja biotske pestrosti na primeru žoln (Picidae) na Solčavskem

MSc theses (12)

 1. Vid Švara: Integrative taxonomy of cryptic subterranean amphipods from the genus Niphargus
 2. Janez Šemrov: Prostorsko razporejanje ptičjih plenilcev malih sesalcev na Ljubljanskem barju v negnezditvenem obdobju
 3. Marko Rajkovič: Analiza zimskega gibanja volka v Dinaridih
 4. Zarja Muršič: Evolucija svetlobnega odziva pri jamskih populacijah vodnega oslička (Asellus aquaticus)
 5. Meta Mavec: Razvoj metode za ugotavljanje križancev med volkom in psom v dinarski populaciji volka
 6. Špela Borko: Izvor podzemeljske favne v globokih breznih
 7. Mateja Berce: Primerjava biotske pestrosti izbranih živalskih skupin na gnezditvenih teritorijih lesne sove in kozače
 8. Mateja Pecl: Analiza prehrane volka na območju Dinaridov
 9. Stiven Kocijančič: Vpliv medvrstnih odnosov na prostorsko razporejanje gozdnih ujed in sov
 10. Mateja Žvikart: Odziv populacije kosca (Crex crex) na uvajanje varstvenih ukrepov v Jovsih (jugovzhodna Slovenija)
 11. Janja Repina Potočki: Filogenija in filogeografija potočnih rakov rodu Austropotamobius (Crustacea: Decapoda) z razjasnitvijo položaja slovenskih populacij
 12. Tina Šušmelj: Razširjenost in izbor habitata velikega skovika (Otus scops) na širšem območju Krasa

Bsc theses (16)

 1. Martina Martinčič: Združbe rib v porečjih Drave, Save in Soče ugotovljene na podlagi pisnih virov iz 19. in prve polovice 20. stoletja
 2. Barbara Boljte: Razlikovanje genetskih profilov volkov (Canis lupus) in psov (Canis familiaris) s pomočjo kratkih tandemskih ponovitev DNA
 3. Nataša Bavec: Številčnost in razširjenost izbranih indikatorskih vrst gnezdilk ob reki Muri v Sloveniji
 4. Lea Likozar: Ekologija porodniške skupine brkatega netopirja v cerkvi sv. Jošt nad Kranjem
 5. Tomi Leon: Razvoj postopka za dokazovanje plenilcev drobnice iz DNA
 6. Matej Hočevar: Raba prostora in izbor zatočišč pri navadnem mračniku (Nyctalus noctula) v urbanem okolju
 7. Alenka Baruca Arbeiter: Genetska variabilnost divjih fig (Ficus carica L.) vzhodne jadranske regije
 8. Mojca Plantan: Optimizacija mikrosatelitnih lokusov pri morskem klobuku (Rhizostoma pulmo)
 9. Maja Jelenčič: Genetska pestrost rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji
 10. Klement Stojanovski: Zmanjševanje konflikta taksonomskih znakov z uporabo a-priori filogenetske informacije
 11. Žiga Iztok Remec: Gnezditvena ekologija velikega škurha (Numenius arquata) na Ljubljanskem barju
 12. Danilo Bevk: Upadanje populacije divjega petelina v Škofjeloškem, Cerkljanskem in Polhograjskem hribovju
 13. Maja Dacar: Vedenjski odziv jamskih in površinskih vodnih osličkov (Asellus aquaticus) na vodni tok
 14. Petra Zor: Starostna struktura in analiza nekaterih pokazateljev fizičnega stanja srnjadi (Capreolus capreolus)
 15. Blaž Filipič: Predstavitev in analiza argumentov zagovornikov in nasprotnikov evolucijske teorije
 16. Aljaž Majer: Verjetnost apomorfije kot filogenetski optimalni kriterij

Other documents (31)

 1. Roman Luštrik, Peter Trontelj, Cene Fišer, Serban Sarbu, Jean-François Flot: Morphological evolution of coexisting amphipod species pairs from sulfidic caves suggests competitive interactions and character displacement, but no environmental filtering and convergence
 2. Boris Sket: Iskanje izvora
 3. Peter Trontelj: Gnezditev malega deževnika Charadrius dubius v antropogenih habitatih v Ljubljani
 4. Peter Trontelj: Prispevek k poznavanju avifavne Zbiljskega in Trbojskega akumulacijskega jezera na reki Savi
 5. Peter Trontelj: O naravovarstvenem konceptu Cerkniškega jezera s poudarkom na varstvu ptic
 6. Peter Trontelj, Milan Vogrin: Ptice Jovsov in predlogi za njihovo varstvo
 7. Andrej Sovinc, Davorin Tome, Peter Trontelj: Ornitološki atlas Ljubljanskega barja - poročilo o poteku popisovanja
 8. Franc Bračko, Andrej Sovinc, Borut Štumberger, Peter Trontelj, Milan Vogrin: Rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk Slovenije
 9. Peter Trontelj: Popis kosca Crex crex v Sloveniji v letih 1992-93
 10. Peter Trontelj: Kritičen pogled na novejše kvantitativne raziskave v slovenski ornitologiji
 11. Peter Trontelj: Zasedeno območje črne štorklje Ciconia nigra v Ljubljani
 12. Peter Trontelj: Glossiphonia slovaca (Košel 1973) (Hirudinea: Glossiphoniidae) iz Save pri Čatežu
 13. Peter Trontelj: Popis kosca Crex crex v Sloveniji leta 1999 kaže na kratkoročno stabilno populacijo
 14. Peter Trontelj: Unexpected record of the white-faced bush-cricket Decticus albifrons (Fabricius, 1775) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Ljubljana, central Slovenia
 15. Peter Trontelj: Soimenski, nominaten ali nominotipski? - prispevek k sistematskemu poimenovanju
 16. Peter Trontelj, Špela Gorički, Slavko Polak, Rudi Verovnik, Valerija Zakšek, Boris Sket: Age estimates for some subterranean taxa and lineages in the Dinaric Karst
 17. Danilo Bevk, Peter Trontelj: Upadanje populacije in možni vzroki za ogroženost divjega petelina Tetrao urogallus v Škofjeloškem, Cerljanskem in Polhograjskem hribovju
 18. Magda Sindičić, Primož Polanc, Tomislav Gomerčić, Maja Jelenčič, Đuro Huber, Peter Trontelj, Tomaž Skrbinšek: Genetic data confirm critical status of the reintroduced Dinaric population of Eurasian lynx
 19. David C. Culver, Peter Trontelj, Maja Zagmajster, Tanja Pipan: Paving the way for standardized and comparable subterranean biodiversity studies
 20. Peter Trontelj, Andrej Blejec, Cene Fišer: Ecomorphological convergence of cave communities
 21. Martin Turjak, Peter Trontelj: A method for measuring support for synapomorphy using character state distributions on phylogenetic trees
 22. Peter Trontelj, Serge Y. Utevsky: Phylogeny and phylogeography of medicinal leeches (genus Hirudo)
 23. Meredith E. Protas, Peter Trontelj, Nipam H. Patel: Genetic basis of eye and pigment loss in the cave crustacean, Asellus aquaticus
 24. Serge Y. Utevsky, Maja Zagmajster, Andrei Atemasov, Oleksandr Zinenko, Olga Utevska, Andrei Y. Utevsky, Peter Trontelj: Distribution and status of medicinal leeches (genus Hirudo) in the Western Palaearctic
 25. Tomaž Skrbinšek, Maja Jelenčič, Lisette Waits, Ivan Kos, Peter Trontelj: Highly efficient multiplex PCR of noninvasive DNA does not require pre-amplification
 26. Matej Hočevar: Raba prostora in izbor zatočišč pri navadnem mračniku (Nyctalus noctula) v urbanem okolju
 27. Žiga Iztok Remec: Gnezditvena ekologija velikega škurha (Numenius arquata) na Ljubljanskem barju
 28. Nada Labus: Zvestoba gnezditvenemu območju pri repaljščici (Saxicola rubetra) na Ljubljanskem barju
 29. Cene Fišer, Boris Sket, Peter Trontelj: A phylogenetic perspective on 160 years of troubled taxonomy of Niphargus (Crustacea: Amphipoda)
 30. Peter Trontelj, Cristophe J. Douady, Cene Fišer, Janine Gibert, Špela Gorički, Tristan Lefébure, Boris Sket, Valerija Zakšek: A molecular test for cryptic diversity in ground water: how large are the ranges of macro-stygobionts?
 31. Pablo Hirschegger, Jernej Jakše, Peter Trontelj, Borut Bohanec: Origins of Allium ampeloprasum horticultural groups and a molecular phylogeny of the section Allium (Allium: Alliacea)