Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (5)

 1. Ivan Rubinić: The dynamics of economic inequality in euro area based on the Marxist theory of exploitation
 2. Jure Vrhovec: Spremembe v povpraševanju po zdravstvenih storitvah zaradi staranja prebivalstva v Sloveniji
 3. Anne-Marie Yazbeck: Reengineering of business functions of the hospital when implementing care pathways
 4. Petra Došenović Bonča: Inovacije kot dejavnik učinkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji
 5. Ksenja Pušnik: Dejavniki izstopa podjetij s trga na primeru Slovenije

MSc theses (49)

 1. Aljoša Čugalj: Vpliv drugega tira Divača - Koper na gospodarstvo Slovenije
 2. Saša Grubar: Vpliv gospodarskega cikla na poslovanje izbranega majhnega podjetja
 3. Matthew John Mejač: Typologies of business models in the airline industry
 4. Gregor Gavranič: Analiza uspešnosti privatizacije v obdobju 2013-2016 z vidika finančnega poslovanja družb
 5. Miha Čirič: Analiza uresničevanja družbene odgovornosti v različnih tipih organizacij
 6. Jure Trtnik: Analiza družbenih učinkov uvedbe električnih vozil v Sloveniji
 7. Marša Čeh Miklič: Analiza nabavnih poti v slovenskem zdravstvu
 8. Tadej Kovačič: Ohranjanje konkurenčne prednosti s pomočjo korporacijskega podjetništva - primer A1 Slovenija
 9. David Simič: Analiza tipov rasti gradbenih podjetij v Sloveniji pred nastankom krize v letu 2009 in po njej
 10. Jaka Dobnik: Analiza strategije vstopa podjetja Gor kolesa na britanski trg
 11. Esma Zlatar: Examining the effects of information system introduction on the services provided by family physicians at the Health Center of the Sarajevo Canton
 12. Tanja Pungertnik: Zaznava uporabnosti znanj s področja trženjskega komuniciranja med študenti Univerze v Ljubljani
 13. Rebeka Mahnič: Analiza modelov financiranja investicij v ladje
 14. Anka Alič: Analiza podjetniške usmerjenosti managementa v izbranem podjetju
 15. Andrej Černoša: Identifikacija vplivov personalizirane medicine na uresničevanje temeljnih principov zdravstvenega varstva
 16. Selma Črepinšek: Analiza vpliva različnih komunikacijskih kanalov farmacevtskih podjetij na zdravnike splošne medicine in specialiste
 17. Barbara Hrovatin: Analiza vzrokov za nastajanje čakalnih dob na področju dermatologije
 18. Kristina Zupančič Štemberger: Analiza trženjskega komuniciranja v slovenskem zdravstvu
 19. Pia Vračko: Analiza stroškov in dobrobiti vratarske vloge tima družinske medicine v Sloveniji
 20. Tanja Radikon: Reševanje podjetja iz krize
 21. Simeona Rogelj: Analiza korporativnega upravljanja v slovenskih državnih družbah
 22. Petra Kozamernik: Uvajanje koncesionarjev v poslovanje zdravstvenega doma
 23. Anej Sirk: Predlog načrta reorganizacije izbranega nogometnega kluba
 24. Teja Kump: Analiza stroškov in dobrobiti uvedbe nove tehnologije sanitarnih sistemov Sanbox v Krajinskem parku Sečoveljske soline
 25. Matej Adamič: Vpliv odhodkov občinskega proračuna na gospodarsko rast v občini
 26. Maja Ban: Vloga zdravstvenih zavarovalnic pri nadzoru izvajalcev zdravstvenih storitev
 27. Ljubo Dolenc: Standardi družine ISO 9000 in njihov vpliv na strategijo internacionalizacije na ruski trg
 28. Tina Lončarič: Koncesije v slovenskem patronažnem varstvu
 29. Boštjan Kušar: Oblike izvajanja javno-zasebnega partnerstva v slovenskih zdravstvenih zavodih
 30. Angelca Čarni: Analiza čezmejnega zdravstvenega varstva v Sloveniji z vidika nastajanja enotnega evropskega zdravstvenega prostora
 31. Elvira Kaljanac: Merjenje dela v bolnišnici kot podlaga za učinkovito organizacijo delovnih procesov
 32. Tatjana Jevševar: Strateško načrtovanje v zdravstvenem domu
 33. Borut Dular: Medicinska inflacija
 34. Boštjan Lovka: Gospodarska središča kot potencialni dejavnik prehoda Slovenije v družbo znanja
 35. Mateja Vadnjal: Družina kot dejavnik pri odločitvi žensk za podjetništvo
 36. Lidija Brščič: Značilnosti trženja v dinamičnih podjetjih v poznih tranzicijskih razmerah - primer Slovenije
 37. Aleksandra Mrgole: Kvantitativni dejavniki podjetniške krize
 38. Nataša Štruc: Merjenje uspešnosti poslovanja zdravstvenega doma s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov
 39. Jana Vrtovec: BOT oblika projektnega financiranja investicij za proizvodnjo električne energije ter vloga države pri tem
 40. Marko Jaklič: Tržne neučinkovitosti in reguliranje trgov zdravstvenih storitev
 41. Aleš Selič: Elektrogospodarstvo in trg elektronskih komunikacij v Sloveniji
 42. Matjaž Novak: Vpliv sektorske realokacije delovne sile na naravo gospodarske rasti Slovenije
 43. Marko Garbajs: Strategije rasti družbe za upravljanje Ilirika DZU
 44. Igor Kulašič: Strateški motivi prevzema Elektronabave
 45. Vesna Čolič: Analiza rasti podjetja Mladinska knjiga Trgovina z vidika Churchill-Lewisovega modela rasti
 46. Darijo Vrabec: Strategija rasti podjetja Elektro Primorska z geografsko diverzifikacijo prodaje električne energije na italijanskem trgu
 47. Tina Žnidar: Viri financiranja malih podjetij v Sloveniji
 48. Mitja Požar: Inovativnost v slovenski avtomobilski industriji
 49. Martina Oberžan: Žetvene strategije v prizvodnji električnih strojev in aparatov

Bsc theses (58)

 1. Aljaž Strnišnik: Izdatki v proračunu RS za Slovensko vojsko in njihovi oportunitetni stroški
 2. Vesna Božič: Odnos med investicijskimi in operativnimi izdatki v Varstveno delovnem centru Nova Gorica
 3. Jure Repše: Vpliv gospodarskega cikla 2007-2015 na poslovanje slovenskih nepremičninskih agencij
 4. Žan Petavs: Rast in internacionalizacija podjetja Slatnar
 5. Aleksander Mihelj: Učinkovitost delovanja košarkaških klubov v Sloveniji
 6. Alan David Poljšak: Trgi kriptovalut
 7. Tanja Balać: Neenakost in pojavnost COVID-19
 8. Anita Ljubljankić: Primerjava zdravstva v ZDA z zdravstvom v štirih evropskih državah
 9. Žiga Badovinac: Ocena ekonomske upravičenosti prevzema podjetja - primer Ecopack
 10. Ervin Rastoder: Vpliv gospodarskih ciklov in uspešnosti poslovanja na ceno delnic treh slovenskih podjetij
 11. Erna Šabanagić: Identifikacija dolgoročnih trendov v dohodkovni strukturi slovenskega bruto domačega proizvoda
 12. Monika Puc: Učinkovitost in uspešnost slovenskih splošnih bolnišnic v obdobju 2010-2018
 13. Žan Jerkič: Ciklično gibanje slovenskega gospodarstva in proizvodnja električne energije po proizvajalcih v obdobju 2005-2018
 14. Sabina Memagić: Slovensko gospodarstvo z vidika cambridgeske enačbe
 15. Donika Kadrija: Primerjava poslovne uspešnosti UKC Ljubljana in UKC Maribor
 16. Emir Keserović: Kazalniki gospodarske klime v Sloveniji z vidika ključnih narodnogospodarskih agregatov
 17. Lucija Cvek: Analiza učinkovitosti slovenskih domov upokojencev
 18. Mojca Žlender: Analiza temeljnih procesov v novoustanovljenih urgencah v Sloveniji
 19. Tanja Radikon: Stečaji in prisilne poravnave v slovenskem gradbeništvu v letu 2011
 20. Miha Groznik: Reinženiring v Zdravstvenem domu Ljubljana
 21. Marina Andrič: Slovensko podjetniško okolje in svetovna gospodarska kriza
 22. Maja Debenc: Analiza uspešnosti prevzemov v podjetju Hit Nova Gorica
 23. Luka Praper: Ekonometrična analiza investicijske funkcije slovenskega gospodarstva v letih 2008 in 2009
 24. Klemen Grmek: Strategija vstopa podjetja na madžarski trg z visokotehnološkim izdelkom na primeru podjetja Svetloba d.o.o.
 25. Simon Tratnik: Vpliv finančno-gospodarske krize na letalske prevoznike v letu 2009
 26. Dimitrij Pirc: Analiza tveganja uvedbe reševalnih helikopterskih prevozov v Sloveniji
 27. Mateja Šivec: Poslovni neuspeh in njegovo reševanje v podjetju Mura
 28. Matej Pustovrh: Vpliv poslovanja Krke na vrednost njene delnice
 29. Nina Jamer: Štiri velike gospodarske krize na Slovenskem
 30. Jakob Tadl: Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v Sloveniji
 31. Blanka Črv: Reforma elektrodistribucijskega sistema v Sloveniji
 32. Jan Kajba: Pravičnost in solidarnost zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji
 33. Lina Vuk: Vrednotenje trajnega kapitala v podjetju Akrapovič
 34. Suzana Guček: Makroekonomska analiza vplivov svetovne krize 2007-2009 na slovensko gospodarstvo
 35. Marijana Marjanovič: Prevzemi podjetij v Sloveniji
 36. Urša Kuder: Projekt tranzicijskega prevrata v podjetju Adria Airways
 37. Anej Sirk: Uresničitev poslovne ideje 3D sistema snemalnih naprav za športne prireditve
 38. Nika Čampa: Analiza ustanovitve podjetja za prodajo vadbene opreme za zunanjo uporabo
 39. Maja Trošt: Analiza tveganja uvedbe detajlističnih ambulant v Sloveniji
 40. Karmen Keršmanc: Analiza izdatkov za zdravstvo v gospodinjstvih Slovenije in Evropske unije
 41. Blaž Garbajs: Detajlistične zdravstvene ambulante v ZDA in možnosti njihove uvedbe v Sloveniji
 42. Darja Šimunić: Uravnoteženi sistem kazalnikov v davčnem uradu
 43. Matej Adamič: Uveljavljanje trga v okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji
 44. Janja Blas Šef: Podjetništvo v hitro rastočih podjetjih v Sloveniji
 45. Elvira Kaljanac: Analiza stroškovne učinkovitosti bolnišnice Topolšica
 46. Jasmina Debevec: Analiza učinkovitosti rednega študija članic Univerze v Ljubljani
 47. Simona Mravlje: Liberalizacija trga električne energije na ozemlju nekdanje SFRJ
 48. Sandra Klančar: Analiza značilnosti slovenskih hitro rastočih podjetij v drugi polovici devetdesetih let z vidika politike cen
 49. Blaž Šuster: Relativne cene v Sloveniji v tranzicijskem obdobju
 50. Alojz Klaneček: Načrtovanje rasti podjetja za posredovanje zavarovanj s prodajo franšize
 51. Gašper Picelj: Politika cen avtomobilskih uvoznikov v Sloveniji
 52. Peter Milenković: Učinkovitost v slovenskem gospodarstvu z vidika postkeynesianskega modela
 53. Jure Založnik: Cenovne strategije v podjetju AC-Intercar
 54. Mihajlo Badrljica: Spreminjanje strukture gospodarstva z razvojem malega gospodarstva
 55. Matjaž Hönigsman: Analiza inovativnosti v podjetju Krka, Novo mesto
 56. Primož Šoln: Izbor strategije rasti po preobratu v podjetju Metalka Trgovina
 57. David Visenjak: Pomen obrtne cone za razvoj lokalnega gospodarstva
 58. Nina Pitamic: Tržne strategije v slovenskih hitro rastočih podjetjih

Other documents (2)

 1. Nina Ponikvar, Maks Tajnikar, Petra Došenović Bonča: Triggers of different types of firm growth
 2. Kako se spopasti z revščino?