Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Dželila Kramer: Personal income tax reform in the Federation of Bosnia and Herzegovina
 2. Simon Starček: Uporabnost zbirk prostorskih podatkov in njihove kartografske upodobitve za potrebe obdavčitve nepremičnin

MSc theses (61)

 1. Vita Kacafura: Housing affordability in capital cities in Eurozone
 2. Sonja Čebul: Oskrba z neprofitnimi stanovanji v Evropi in Sloveniji
 3. Katja Vuk: Uporabnost sistema uravnoteženih kazalnikov z vidika notranjih in zunanjih uporabnikov
 4. Jaka Vešligaj: Naložbena življenjska zavarovanja kot oblika prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
 5. Jurij Lovšin: Uporaba realnih opcij pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin
 6. Nataša Marzidovšek: Model prenove in posodobitve poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij v Sloveniji
 7. Jana Hladnik Tratnik: Razvoj nepremičnine za tržno gradnjo z analizo tveganj v posamezni fazi razvoja
 8. Nataša Berčan: Nakupno odločanje pri izbiri in ureditvi stanovanja
 9. Jelka Slatinšek: Prilagajanje investitorjev v stanovanjsko gradnjo na spremenjene tržne razmere v Sloveniji
 10. Mitja Vezovišek: Vloga in pomen osebnega finančnega svetovalca v Sloveniji
 11. Marina Dobraš: Plačilo energetske prenove stavb s strani tretje osebe
 12. Sanja Todorović: Substitucija med stanovanjskim najemništvom in lastništvom pri mladih v Sloveniji
 13. Matej Likar: Obveznice kot neizkoriščen instrument varčevanja v Sloveniji
 14. Eren Can Görgülü: A comparative analysis of preferential tax treatment of football players' salaries in Turkey
 15. Aljaž Nečimer: Davčna morala pri mladih v Sloveniji
 16. Barbara Simić: Uporaba podjemnih pogodb kot fleksibilne oblike zaposlovanja
 17. Zala Koželj: Financiranje kulturne dediščine v izbranih evropskih državah
 18. Špela Savnik: Stanovanski trg v Sloveniji pred in v krizi
 19. Brigita Kapler Muhar: Analiza uspešnosti poslovanja upravnikov nepremičnin glede na celovitost ponudbe njihovih storitev
 20. Andreja Turk: Presoja kakovosti rezultatov množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji s pomočjo razmernostne analize
 21. Lea Fajdiga: Spremljanje trga nepremičnin preko indeksa cen stanovanj
 22. Andrej Bregar: Ekonomski vidiki povečanja energetske učinkovitosti v večstanovanjskih stavbah
 23. Gregor Tehovnik: Financial and environmental implications of energy renovation
 24. Kaja Bračun, Sanja Firm: Obdavčitev bančnega sektorja v Sloveniji
 25. Barbara Orličnik: Davek na dediščine in darila ter njegova vloga pri prerazdelitvi premoženja
 26. Karmen Praprotnik: Zeleno javno naročanje
 27. Miha Berlič: Financiranje prenove večstanovanjskih stavb v Sloveniji
 28. Žiga Robič: Oblikovanje finančnega modela za potrebe energetskega pogodbeništva v Sloveniji
 29. Ana Maria Marciuš: Analiza indeksnih skladov kot instrumentov varčevanja
 30. Mateja Jalšovec: Financial instruments for improving energy efficiency of existing residential buildings
 31. Suzana Tahiri: Problem sive ekonomije med mladimi v Sloveniji
 32. Jaka Horvat: Stanovanjske zadruge v svetu in v Sloveniji
 33. Rok Štepic, Gašper Tibaut: The connection between corporate sustainability and market value of firms
 34. Jan Valenčič: Vpliv urejenih osebnih financ na raven stresa
 35. Maja Brusnjak Hrastar: Zagotavljanje stanovanj s prenovo malih večstanovanjskih objektov
 36. Romana Kamšek: Obravnava samostojnih poklicev z vidika pridobivanja bančnih finančih virov v okviru bančništva odnosov
 37. Špela Ložar: Primerjalna analiza programov opremljanja stavbnih zemljišč na komunalno opremljenih območjih
 38. Aljaž Lesjak: Primerjava višine nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in predvidene višine davka na nepremičnine za občine
 39. Blaž Malenšek: Analiza dejavnikov odmere komunalnega prispevka v Sloveniji
 40. Petra Žibret: Uporaba gotovine v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami
 41. Alen Leban: Vrednotenje vinograda v vinorodnem okolišu Goriška brda
 42. Simon Wltavsky: Prednosti merjenja tveganja sprememb cen nepremičnin z internim modelom
 43. Matea Bezić: Profitability of a real estate development project for the Croatian market
 44. Mateja Grum, Rok Oberč: Prihodnost gotovinskega poslovanja
 45. Andrej Groznik, Ljubica Knežević Cvelbar: Pomen arhitekture v turistični ponudbi
 46. Nina Pečar: Preverba elementa neprofitne najemnine za vzdrževanje in obnovo neprofitnega stanovanja
 47. Jan Ratej: Primerjava različnih načinov rabe nepremičnine in analiza njene najgospodarnejše uporabe
 48. Ana Stradar Iglič: Možnost razvoja nepremičninskih investicijskih skladov v Sloveniji
 49. Darja Kočevar: Corporate income tax distortions and measures undertaken by European Union member states since the beginning of the financial crisis
 50. Špela Grum: Ovire za energetsko učinkovito prenovo stanovanjskih stavb v Sloveniji
 51. Jan Kuštra: Vpliv značilnosti stanovanja in mikrolokacije na povpraševanje po stanovanju
 52. Žiga Drofenik: Energy performance certificates in residential buildings and their impact on market prices and rents in Slovenia
 53. Ivan Barišić: Development of the Stožice shopping centre in a project finance scheme
 54. Taja Špacapan: Primerjava oblik oddaje stanovanjske nepremičnine za ustvarjanje dohodka v Sloveniji
 55. Branka Trebušak: Izračun proizvodne cene in stroškovne najemnine za projekt večstanovanjske gradnje na Brdu
 56. Špela Zorko: Vpliv urbanih zelenih površin na vrednost stanovanj
 57. Sabina Gačnik: Analiza institucionalnega in socialno varstvenega problema starostne populacije kot posledica prihodnjih demografskih in pokojninskih sprememb v Sloveniji
 58. Jure Božič: Vpliv sestave nepremičninskega oglasa na porabnikovo vrednotenje nepremičnine
 59. Eva Hervol: Vpliv spremembe mednarodnega standarda računovodskega poročanja 16 na računovodsko in davčno poročanje
 60. Nika Kikovič: Premoženjsko zavarovanje stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji
 61. Špela Rozman: Misalignment indicator between the fundamental and market value for Slovenian commercial real estate

BSc theses (95)

 1. Boštjan Jakončič: Analiza financiranja podjetja Meblo Jogi d.o.o.
 2. Darja Komljanec: Davek od dobička iz kapitala v svetu in pri nas
 3. Mitja Svoljšak: Investiranje v nepremičnine
 4. Damjan Pulec: Zavarovanje hipotekarnih poslov
 5. Peter Kraljič: Nacionalna stanovanjska varčevalna shema in njeni vplivi
 6. Marko Ahačevčič: Etika in poslovanje z nepremičninami
 7. Sanja Korošec: Naložbe v nepremičnine kot alternativa finančnim naložbam
 8. Saša Oblak: Analiza stanja na trgu stanovanj v Sloveniji
 9. Marko Rant: Hedonična analiza cen stanovanj v Republiki Sloveniji v obdobju 2000-2002
 10. Romana Šenica: Analiza stanja na trgu poslovnih nepremičnin v Ljubljani
 11. Majda Pirih: Finančna analiza panoge posredovanja z nepremičninami
 12. Jaka Vešligaj: Oblike prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
 13. Patricija Filipič: Analiza panoge upravljanje nepremičnin
 14. Tina Cirer: Najemna stanovanja in najemnine v Evropi
 15. Ana Polanc: Inštrumenti stanovanjske politike v Sloveniji
 16. Peter Jurjevec: Gradient najemnin stanovanj v okolici Ljubljane in izračun optimalne lokacije za najem stanovanja
 17. Urška Vinčec: Problematika neprofitnih najemnih stanovanj v Sloveniji
 18. Ana Gašperin: Stanovanjska problematika mladih
 19. Nina Ignjatović: Stanovanjsko financiranje v tranzicijskih državah
 20. Špela Jošt: Stanovanjska oskrba starostnikov v Sloveniji
 21. Andreja Pogorelc: Otroški dodatek in dodatek za veliko družino v Sloveniji
 22. Simona Rotar: Ocenjevanje vrednosti nepremičnin v praksi
 23. Janez Kokalj: Analiza proračuna Občine Domžale za leto 2003
 24. Vida Podgoršek: Analiza stanovanjskih kreditov v Sloveniji
 25. Leon Bolje: Proračun občine Komen
 26. Lea Fajdiga: Davčna obremenitev dohodka iz zaposlitve, premoženja in dobička iz kapitala po ZDoh-1
 27. Mateja Rozman: Reforma premoženjskih davkov
 28. Katja Petelin: Analiza proračuna Občine Velike Lašče
 29. Sašo Klobučarič: Analiza investicije v stanovanjsko-poslovni objekt
 30. Janja Žerjal: Primerjava financiranja stanovanjskih nepremičnin z leasingom in posojilom
 31. Katja Anžlovar: Stanovanjsko financiranje v tranzicijskih državah
 32. Špela Jerše: Management mesta (town management) - revitalizacija starih mestnih jeder
 33. Emanuela Šušmelj: Pokojninsko zavarovanje v Italiji
 34. Andreja Florjančič: Problmematika reševanja stanovanjskega problema mladih v Mestni občini Novo mesto
 35. Bojana Gosar: Možnosti financiranja stanovanja v Sloveniji
 36. Simona Mušič: Analiza investicije v izgradnjo večstanovanjske nepremičnine
 37. Karmen Rajar: Komunalni prispevek v Sloveniji
 38. Damjana Jamšek: Lizing v Sloveniji ter primerjava z Evropo
 39. Martina Zaviršek: Analiza ureditve sobodajalstva v Sloveniji in vpliv na sivo ekonomijo
 40. Zala Koželj: Stanovanjske pomoči v evropskih državah
 41. Tina Igličar: Razširjenost tveganega kapitala kot vira financiranja podjetij v Sloveniji
 42. Tanja Rupar: Obravnava bonitet po Zakonu o dohodnini
 43. Maja Kosić: Real estate market conditions in the Netherlands, Slovenia, and Croatia
 44. Matej Drobež: Opredelitev modela vrednotenja zasedenih neprofitnih stanovanj v lasti neprofitne stanovanjske organizacije
 45. Marko Matić: Poraba proračunskih sredstev za investicijske projekte Direkcije Republike Slovenije za ceste
 46. Mojca Ferfolja: Analiza ponudbe in povpraševanja na stanovanjskem trgu južne Primorske
 47. Alen Pašić: Tveganja in stroški investitorja pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za stanovanjsko stavbo
 48. Kostja Polc: Presoja investicije v izgradnjo stanovanjskega objekta na hrvaški obali
 49. Kristina Klun: Trg nepremičnin v Veliki Britaniji, Nemčiji in Sloveniji v času finančne in gospodarske krize
 50. Jure Kreča: Problematika bega kapitala iz Slovenije v offshore države
 51. Patricija Slokar: Razvitost najemnega trga v Sloveniji
 52. Vita Rozman: Primerjava slovenskega in nemškega dohodninskega sistema s poudarkom na obdavčitvi dela
 53. Jaša Perossa: Obdavčitev nepremičnin v svetu in v Sloveniji
 54. Katarina Kovačič: Ekonomski vidik trajnostne gradnje poslovnih objektov v Sloveniji
 55. Kaja Erjavec: Ekološki davki
 56. Anja Krašna: Vpliv finančne krize na stanovanjski trg v izbranih državah
 57. Anita Jesih: Konverzija nepremičnin v razmerah starajočega prebivalstva
 58. Nataša Kotnik: Vpliv krize na donosnost tretjega pokojninskega stebra v Sloveniji
 59. Vesna Podlogar: Najemniška politika in cene najemnih stanovanj v Ljubljani v primerjavi z izbranimi evropskimi prestolnicami
 60. Ivan Rojnić: Analiza nepremičninskega trga na Hrvaškem
 61. David Božič: Pridobivanje tveganega kapitala
 62. Neja Inkret: Vpliv dela preko študentskega servisa na dohodnino
 63. Mitja Florjanič: Davčni vidik statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika v kapitalsko družbo
 64. Urban Lavrenčič: Javno zasebno partnerstvo kot oblika financiranja izgradnje športne infrastrukture v Sloveniji
 65. Primož Zakrajšek: Prispevki za socialno varnost v Sloveniji in analiza nepravilnega zavarovanja samostojnih podjetnikov posameznikov
 66. Ines Andrašić: Utaje davkov v Sloveniji s poudarkom na davku na dodano vrednost
 67. Miroslav Mesarić: Hipotekarni vrednostni papirji
 68. Anja Strašek: Zadovoljstvo uporabnikov storitev nepremičninske agencije
 69. Nejc Žerovnik: Vrednotenje podjetja Konstrukcije Schwarzmann d.o.o.
 70. Lara Polutnik: Finančno-tehnološka podjetja kot konkurenca klasičnim bankam
 71. Simona Vranešič: Primerjalna analiza obdavčitve dohodkov od kapitala v državah članicah Evropske unije
 72. Peter Ali Užmah: Analiza učinkov reforme davka od dohodka pravnih oseb na primeru podjetja
 73. Ana Lenkič: Ureditev področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin v Sloveniji
 74. Tanja Poberaj: Zavedanje potrošnikov o dolgoročnih posledicah sive ekonomije
 75. Andreja Ukmar: Osebno bančništvo z individualnim pristopom do stranke kot konkurenčna prednost banke
 76. Aljaž Veternik: Analiza stanovanjskih preferenc kot dejavnikov odločitve o stanovanjskem statusu v Sloveniji
 77. Katarina Grilj: Analiza financiranja občin na primeru občin Lukovica, Moravče in Domžale
 78. Damjana Jurca: Dajatve ob pridobitvi in dobavi vozil v Sloveniji in Evropski uniji
 79. Tomaž Kolman: Trženje produktov dodatnega pokojninskega zavarovanja
 80. Maja Urbanček: Obnova hiše ali novogradnja
 81. Rosmery Idina Mendez: Double taxation agreements in selected South American countries
 82. Erika Fortuna: Finančno načrtovanje in problem plačilne nediscipline v majhnih podjetjih
 83. Ana Krapež: Analiza poslovanja podjetij z vidika posojilodajalcev pred in med krizo
 84. Rok Pupis: Primerjava obdavčitve samostojnih podjetnikov v Republiki Sloveniji in Republiki Avstriji
 85. Natalija Ferderber: Uvedba davčnih blagajn v Sloveniji
 86. Boris Veleski: Privlačnost slovenskega trga nepremičnin za kupce iz Rusije in Ukrajine
 87. Marjana Kalc: Analiza pomanjkljivosti pravne ureditve s področja upravljanja večstanovanjskih stavb
 88. Miran Mihelič: Soka-Bau prispevki v Nemčiji
 89. Danijela Djurić: Uporaba orodij za vodenje osebnih financ med slovenskimi gospodinjstvi
 90. Maruša Kolačko: Obdavčitev nagrad športnikov v Sloveniji
 91. Nina Stipič: Prva javna ponudba kriptožetonov
 92. Janja Skok: Evalvacija uvedbe davčnih blagajn
 93. Urška Bajc: Davčne utaje pri davku na dodano vrednost
 94. Kristina Valič: Davčne oaze in ukrepi proti davčnim oazam v EU
 95. Žiga Sojar: Predlog modela učinkovitega finančnega opismenjevanja

Other documents (3)

 1. Predrag Korica, Andreja Cirman, Andreja Žgajnar Gotvajn: Are we reversing the trend in waste generation
 2. Predrag Korica, Andreja Cirman, Andreja Žgajnar Gotvajn: Comparison of end-of-life vehicles management in 31 European countries
 3. Ivana Jovović, Andreja Cirman, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić: Do social capital and housing-related lifestyle foster energy-efficient retrofits?