Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Franc Pozderec: Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v policijskih postopkih
 2. Tomaž Lavrič: Kolizija pravice do zaupnosti in pravice do javnosti informacij in podatkov

MSc theses (42)

 1. IRENA TRAJKOVA: PRIMERJALNA ANALIZA UREDITVE IN UKREPOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
 2. NELI NOVAK: VARSTVO PRAVIC OTROK V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE IN SVETA EVROPE
 3. MOJCA ARKO CIPOT: PRIMERJALNA ANALIZA MODELOV VARSTVA OTROK PRED NASILJEM V IZBRANIH DRŽAVAH
 4. DIJANA JEVTIĆ: PRAVNOPOLITIČNA ZAŠČITA OTROK BEGUNCEV V EU
 5. PETRA GRUM: MEDNARODNOPRAVNA ANALIZA KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC BEGUNCEV
 6. NIKA GOD: ANALIZA SODB PRI RAZMEJITVI PRISTOJNOSTI MED EU IN DRŽAVAMI ČLANICAMI
 7. Polona Fakin: Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov [-] prednosti in slabosti
 8. Kristijan Laštro: Sodna praksa Sodišča EU na področju DDV
 9. Jasmina Primec: Otrokova pravica do zasebnosti in varstvo njegovih osebnih podatkov pri uporabi svetovnega spleta
 10. Ana Križaj: Človekove pravice v pravu Evropske unije
 11. Andreja Rožnik: Pravna zaščita manjšinskih pravic v pravu Sveta Evrope
 12. Petra Savković: Vpliv sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice na oblikovanje prava v državah članicah Sveta Evrope
 13. Tanja Brčina: Trgovina z ljudmi v Evropski uniji s poudarkom na Republiki Sloveniji
 14. Alma Ibričić: Pravica do prostega pretoka oseb v EU
 15. Darja Pevcin: Vpliv odločb Evropskega sodišča za človekove pravice na pravne in družbene spremembe v državah članicah Sveta Evrope
 16. Gregor Rigler: Model sočasnega glasovanja na lokalni in državni ravni
 17. Melita Begić: Pravica Romov do izobraževanja
 18. Nina Demirović: Človekove pravice v pravu EU
 19. Mira Perger: Mednarodno in domače varstvo pravice do sojenja v razumnem roku
 20. Snježana Zrnič: Formalnopravna in dejanska raven varstva človekovih pravic v državah Sveta Evrope in EU s poudarkom na Sloveniji
 21. Andrej Balas: Primerjava kršenja človekovih pravic s strani državnih organov v Sloveniji in Veliki Britaniji
 22. Natalija Mesarič Maračić: Primerjava elektronske izvršbe v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji
 23. Rebeka Juvan: Pripor kot ena izmed oblik odvzema osebne svobode - 5. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah
 24. Tina Petek: Sodno varstvo človekovih pravic v Evropi
 25. Uroš Kidrič: Analiza pravic iz socialnega varstva v izbranih državah EU
 26. Amalija Oražem: Pravice istospolnih partnerjev
 27. Dejan Krajnc: Kršitve človekovih pravic na ruskem Kavkazu
 28. Mihael Orlač: Prepoved diskriminacije v športu
 29. Ksenija Dremelj: Trgovina z ljudmi in spolno izkoriščanje v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji
 30. Zlatka Oblak: Pravica do varovanja osebnih podatkov - sodna praksa v EU in Svetu Evrope
 31. Teja Koderman: Sodna praksa varstva temeljnih svoboščin EU
 32. Anej Ferko: Vpliv zakonodaje Evropske unije na zniževanje emisij CO2 pri osebnih avtomobilih
 33. Borut Jakič: Vpliv emisij letalskega prometa na okolje
 34. Nejka Hafnar: Nasilje nad ženskami v Sloveniji
 35. Alma Ganić: Pravica do svobode izražanja na primeru danskih in francoskih karikatur
 36. Ana Gostinčar: Prepoved vračanja oseb v okviru Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 37. Monika Šegula: Pravice in dolžnosti lastnikov kulturne dediščine v državah EU s poudarkom na Sloveniji
 38. Aleksandra Zorko Božič: Vloga in pomen Regionalnega centra za boj proti čezmejnemu kriminalu pri preprečevanju trgovine z ljudmi
 39. Božo Božovič: Religija v javnih šolah, primerjava veljavne zakonodaje v državah EU in ZDA
 40. Jožica Hribar: Primerjalnopravno varstvo pravic istospolnih partnerjev
 41. Robert Martinčič: Varstvo osebnih podatkov umrlih posameznikov
 42. Andrej Petek: Odškodninska odgovornost države pri kršitvah človekovih pravic

Bsc theses (137)

 1. VALENTINA DROFENIK: ANALIZA PROBLEMA JEDRSKE ENERGIJE V SLOVENIJI IN SVETU
 2. MATEJA HAFNER: OKOLJSKE ZAVEZE, POSLEDICE IN PRIHODNOST PARIŠKEGA PODNEBNEGA SPORAZUMA
 3. ROMANA KOŠČAK: ŠTUDIJA PRIMERA UDELEŽBE JAVNOSTI PRI SPREJEMANJU ODLOČITEV NA PODROČJU OKOLJSKIH POLITIK
 4. URŠA UROŠEVIČ: POLOŽAJ INVALIDOV V EU
 5. DANIJELA ZORAN: VARSTVO OTROKOVIH PRAVIC
 6. Alen Pogačar: Izbrisani v odločbah Evropskega sodišča za človekove pravice
 7. Rabija Dautović: Izobraževanje in usposabljanje v Evropski uniji
 8. Maruša Zmrzljak: Pravni in dejanski položaj Romov v Sloveniji in Evropski uniji
 9. Karin Rozman-Matjačič: Pravnopolitična ureditev EU na področju boja proti goljufijam
 10. Nina Lapuh Mihalič: Analiza postopka usmeritve otrok s posebnimi potrebami
 11. Sanela Ljubijankić: Pravica do evtanazije - primerjalnopravni vidik
 12. Igor Kurtušič: Otrokove pravice v pravu Sveta Evrope
 13. Marija Snežna Počivavšek: Diskriminacija Romov v EU in Svetu Evrope
 14. Irena Trajkova: Pravno varstvo pravic transseksualcev
 15. Ana Graf Mlinar: Pravni vidik javnih naročil - primer zdravstva
 16. Ina Meserko: Poglavitne novosti Lizbonske pogodbe
 17. Urška Trpin: Prepoved diskriminacije istospolno usmerjenih posameznikov v pravu Sveta Evrope
 18. Karolina Pompe: Pravica do veroizpovedi v nacionalnem ustavnem pravu in pravu Sveta Evrope
 19. Boštjan Boh: Pravno-politična (ne)upravičenost državnega sveta v sistemu dvodomnosti slovenskega parlamenta
 20. Barbara Cindrič: Pravica do zasebnosti v pravu EU
 21. Eva Ban: Vloga Evropskega parlamenta pri sprejemanju evropske zakonodaje
 22. Katja Hančič: Vloga Evropske komisije pri oblikovanju in uresničevanju ukrepov na področju podnebnih sprememb in energije
 23. Blaž Bunič: Pravne podlage za pridobivanje evropskih sredstev
 24. Marija Ribić: Pravni vidiki omejitve klimatskih sprememb v EU s sistemom trgovanja z izpusti CO2
 25. Žiga Gardener: Pravna ureditev trgovanja z izpusti CO2 v Evropski uniji
 26. Elma Pobrić: Pravna ureditev recikliranja v Sloveniji in Evropski uniji
 27. Eva Ferfolja: Pravice zapornikov v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice s poudarkom na pravici do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, svobodi mišljenja, vesti in vere ter svobodi izražanja Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic
 28. Nina Goršič: Sodbe EU na področju pretoka ljudi
 29. Ana Lukšič: Sodišče Evropske unije po Lizbonski pogodbi
 30. Urša Fišter: Pravica do zdravega življenjskega okolja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
 31. Dijana Bašić: Varstvo okolja v Evropski uniji
 32. Ela Kos: Migracijske in vizumske politike ZDA
 33. Tjaša Kozelj: Pravice žensk nekdaj in danes
 34. Luka Vavtar: Pravno varstvo rek v Sloveniji
 35. Tatjana Gostiša: Prisilna sterilizacija romskih žensk pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
 36. Katja Šenk: Primerjalno pravni vidik pravice do veroizpovedi v javnem življenju
 37. Bojana Ivanović: Primarni viri Evropske unije
 38. Urška Kravanja: Zgodovinski vidiki koncepta ombudsmana
 39. Urška Berc: Pomembnejše sodbe v zadevah varstva štirih temeljnih svoboščin EU
 40. Teja Petelinšek: Vloga ombudsmana v Sloveniji in Evropski uniji
 41. Tomaž Kolarič: Svoboda govora in spletne strani z diskriminatorno vsebino
 42. Dragana Aleksić: Pravice otrok v EU
 43. Danijela Irsag: Pravica do šolanja romske mladine
 44. Dijana Jevtić: Protiimigracijska politika v EU s poudarkom na Franciji
 45. Andreja Milena Žakelj: Policijsko delo v večkulturni skupnosti
 46. Marko Marić: Vloga varuha človekovih pravic v primeru "izbrisanih"
 47. Behara Kovačević: Pristojnosti in delovanje Sodišča Evropske unije
 48. Nina Josić: Pridobitev državljanstva po slovenskem in švicarskem pravnem sistemu
 49. Nina Fabricio: Uresničevanje lizbonske strategije v EU in Sloveniji
 50. Mateja Miklavčič: Pravna ureditev varstva morja v Republiki Sloveniji
 51. Ana Barlič: Pravice potnikov v letalskem prometu EU
 52. Laura Perušek: Najnovejša sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice na področju varstva zasebnosti
 53. Jan Celarec: Pravno-politična vloga Evropskega parlamenta
 54. Jasmina Kacin: Vpliv evropske politike na proizvode z geografskim poreklom - primer vina teran PTP
 55. Neva Vehovec: Skupna zunanja politika Evropske unije
 56. Klemen Vrhovec: Koncept pravice do zasebnosti v državah članicah Sveta Evrope
 57. Tomo Markizeti: Štiri temeljne svoboščine v EU
 58. Hyrije Prokši: Veljavnost splošnih pravnih aktov - primerjalna analiza Slovenija in EU
 59. Kaja Jankovič: Kršitve pravic avtohtonih narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji
 60. Lidija Škrabelj: Pravna ureditev varstva zraka v Sloveniji
 61. Erik Matelič: Državni svet - projekcija za naslednje obdobje do leta 2020
 62. Patricija Jelerčič: Pravno politični odraz ekonomske krize na primeru Grčije
 63. Slađana Mlađenović: Varstvo prostoživečih živali v EU
 64. Anel Aličić: Odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije v letih 2000-2010
 65. Anita Krejić: Pomen institucije varuha človekovih pravic v EU in izbranih državah
 66. Damjana Kek: Pravica do zdravega življenskega okolja v pravu Sveta Evrope
 67. Marina Jovičić: Varovanje žrtev trgovine z ljudmi v postopkih mednarodne zaščite
 68. Jasna Kokalj Kampuš: Vloga civilne družbe pri varstvu človekovih pravic v Sloveniji in v tujini
 69. Marina Miklavčič: Ustavnopravni vidik zasebnega šolstva v Sloveniji
 70. Maja Ciperle: Politika resocializacije zapornikov v Republiki Sloveniji
 71. Maja Mijić: Vpliv in odgovornost Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov
 72. Aleš Pozvek: Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije
 73. Eva Boštjančič: Videonadzor
 74. Alma Ganić: Evropske smernice pravice do veroizpovedi v javnem življenju
 75. Klavdija Leskovar: Pravica do prostega pretoka ljudi v Evropski uniji
 76. Anka Marinič: Pravni vidiki ustanavljanja zasebnega vrtca
 77. Tanja Lisjak: Neoblastni pravni akti
 78. Manuela Stubelj: Odnos med sodiščem Evropske unije in Evropskim sodiščem za človekove pravice
 79. Alenka Žigon Ljubijankić: Primerjava organiziranosti in delovanja Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice
 80. Nuška Pitterle: Pravno varstvo živali v Republiki Sloveniji
 81. Tadej Perko: Delitev pristojnosti med Evropsko unijo in državami članicami Evropske unije
 82. Marijana Markovc: Evropski in ameriški koncept zasebnosti
 83. Vanja Rek Zorman: Varstvo okolja pred sodiščem Evropskih skupnosti
 84. Ana Demšar: Mednarodnopravno varstvo pravnega razmerja
 85. Tina Petrušić: Vizumska politika
 86. Nina Zakrajšek: Sodelovanje med organizacijo Severnoatlantske pogodbe in Evropsko unijo
 87. Samra Ičanović: Načelo subsidiarnosti Evropske unije
 88. Jasna Udovč: Prednosti in slabosti državljanstva Evropske unije
 89. Nina Mihalič: Evropska unija in človekove pravice
 90. Sanja Ristić: Omejitev osebne svobode
 91. Barbara Perčič: Prost pretok delovne sile v Evropski uniji
 92. Borut Jakič: Razmerje med evropskim in nacionalnim pravom (vprašanje naddržavnosti)
 93. Manja Lunder: Razlagalne metode pravnih aktov
 94. Špela Repanšek: Pravica do varstva zasebnosti na Facebooku
 95. Irena Todorović: Državljanstvo Evropske unije
 96. Maja Rode: Spremembe, ki jih Lizbonska pogodba prinaša v Evropsko unijo
 97. Nadja Sušnik: Nova vloga Evropskega parlamenta v zakonodajnem postopku Evropske unije
 98. Maja Bačnik: Vpliv Kjotskega sporazuma na pravno ureditev okoljevarstva v Republiki Sloveniji
 99. Renata Maver: Pristojnosti in delovanja Sodišča Evropskih skupnosti
 100. Vasja Gimpelj: Pristojnosti in delovanje Sodišča Evropskih skupnosti
 101. Andreja Klemše: Varstvo pravice do svobode izražanja pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
 102. Špela Ceglar: Pravno politično reševanje ekoloških težav v Sloveniji
 103. Lea Šalamun: Pravnopolitčni vidiki Zakona o verski svobodi
 104. Jasna Trifunovič: Vzgojni ukrepi in kazni za mladoletnike v primeru mladoletniškega prestopništva
 105. Jure Žvikart: Vloga političnih strank v ZDA
 106. Maja Praprotnik: Zakonodajna pristojnost Državnega zbora v letih 2000-2007
 107. Suzana Derk: Pojem zapuščine in dedovanja v slovenskem pravnem sistemu
 108. Petra Grum: Postopek mednarodne zaščite (azila) v Sloveniji in izbranih državah Evropske unije
 109. Tamara Kreže: Mednarodnopravno varstvo človekovih pravic
 110. Ines Medanovič: Vloga predsednika države pri sprejemanju splošnih pravnih aktov v ZDA
 111. Ajda Škrokov: Prilagajanje slovenskega pravnega sistema pravu Evropske unije
 112. Jasna Cukut: Vloga nacionalnih parlamentov v zakonodajnem postopku v Evropski uniji
 113. Tina Bregar: Pristojnosti in sestava ter načini odločanja v Evropskem parlamentu
 114. Davor Osek: Varstvo pravice do zasebnosti potnikov v mednarodnem (čezatlantskem) letalskem prometu
 115. Kristina Mlinarič: Poglavitne novosti, spremembe in dopolnitve Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti z Lizbonsko pogodbo
 116. Tina Demšar: Vpliv programa Natura 2000 na pravno ureditev varstva narave v Republiki Sloveniji
 117. Elvir Čeman: Evropski in ameriški koncept pravice do zasebnosti
 118. Tanja Badovinac: Pravica do zdravega življenskega okolja po pravu Sveta Evrope in Evropske unije
 119. Špela Magajna: Od ustanovitvenih pogodb Evropskih skupnosti do Lizbonske pogodbe
 120. Tjaša Bajec: Pravno politično reševanje ekoloških težav v Sloveniji
 121. Nataša Šumiga: Dostop do informacij javnega značaja v Sloveniji - kot državi članici Evropske unije in članici Sveta Evrope
 122. Milena Nastovska: Sistem varstva pravic pred organi Združenih narodov
 123. Aleksandra Krasić: Jezikovne značilnosti pravnih določb
 124. Jurij Košir: Prehod iz aparthaida v demokracijo z vidika spoštovanja človekovih pravic in svoboščin
 125. Mirjana Škof: Ameriški pravni realizem
 126. Matija Magajna: Zakonodajni postopek v Republiki Sloveniji in Veliki Britaniji
 127. Sašo Škoda: Varstvo človekovih pravic z vidika Listine o temeljnih pravicah Evropske unije in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 128. Bitja Kreže: Svet Evrope in Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 129. Sladžana Ilić: Postopek izvršbe zoper fizične osebe na okrajnih sodiščih
 130. Tina Pavšič: Varstvo človekovih pravic in svoboščin v Evropi
 131. Mateja Ladinek: Varstvo pravnega razmerja
 132. Martina Strahovnik: Filozofsko - teoretični pogledi na državo
 133. Milena Dremelj: Vloga službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve pri koordinaciji evropskih zadev
 134. Nikolaj Lenardič: Primerjava zakonodajnega postopka v parlamentarnem, predsedniškem in polpredsedniškem sistemu
 135. Andreja Pivk: Direktive Evropske unije
 136. Klemen Jaunig: Pristojnosti varuha človekovih pravic
 137. Karmen Golčman: Sankcija

Other documents (1)

 1. Alenka Kuhelj: Aktualni problemi regionalizma