Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (5)

 1. Jure Klopčič: Analiza in napoved pomikov za predore, grajene v premo-karbonskih skrilavcih
 2. Iztok Klemenc: Preiskave trajnih prednapetih pramenskih geotehničnih sider različnih zasnov veznega dela
 3. Matej Maček: Vpliv matrične sukcije na pomike plazu Slano blato
 4. Gregor Vilhar: Odnos med napetostmi in deformacijami za meljne peske v območjih od zelo majhnih do velikih deformacij
 5. Matej Uršič: Prispevek k analizi hidravličnih trenjskih izgub za tok pod tlakom v ceveh krožnega prereza

MSc theses (6)

 1. Jošt Sodnik: Matematično modeliranje drobirskih tokov in priprava podrobnih kart nevarnosti
 2. Jošt Sodnik: Matematično modeliranje drobirskih tokov in priprava podrobnih kart nevarnosti
 3. Sebastjan Kuder: Primerjava anizotropnih materialnih modelov v računalniškem programu Plaxis
 4. Simona Golčman Ribič: Vpliv volumske deformacije pri različnih napetostnih stanjih na strižno trdnost kemične sadre
 5. Irena Andrejašič Troha: Analiza tveganja obratovanja globoko temeljenih konstrukcij v Luki Koper
 6. Robert Oblak: Načrtovanje, gradnja in spremljava zemeljskih del pri gradnji prometnic - nasipi in vkopi

Bsc theses (43)

 1. Peter Vidmar: Idejna zasnova ceste čez Macesnikov plaz
 2. Matija König: Metodologija za vrednotenje vplivov sistema za nadzor in vodenje prometa na slovenskih avtocestah
 3. Gregor Novak: Analiza prednapetih betonskih plošč na objektu "Emonika"
 4. Marko Đuranović: Projekt nosilne jeklene konstrukcije poslovne stavbe
 5. Matevž Govekar: Novogradnja objekta tehnološkega parka v Spodnji Kanomlji
 6. Tjaša Škabar: Geostatična analiza gradbene jame za hotel Rimske Toplice
 7. Adnan Đulsić: Načini gradnje nasipov s strmimi brežinami
 8. Goran Pregelj: Ravnanje z ljudmi pri delu v gradbenih podjetjih
 9. Aleksandra Sovdat: Pomen preiskovanja trenjske odprtosti stika geosintetik - zemljina za varnost armiranih brežin
 10. Andrijano Zera: Spletna aplikacija za določitev faktorja obnašanja in projektnega spektra po EC8
 11. Elvis Bilić: Idejna študija trase daljinske ceste Velike Lašče - Grosuplje
 12. Janez Auser: Analiza programskega vmesnika za izmenjavo podatkov med mikroskopskim in makroskopskim prometnim modelom
 13. Borjan Kokolj: Ponovna uporaba in reciklaža gradbenih odpadkov s poudarkom na kamenih materialih
 14. Tadej Mirkac: Projektiranje armiranobetonske montažne hale s podporo informacijskega modela stavbe
 15. Tomaž Tušar: Simulacija padca armiranobetonskega zabojnika na togo podlago
 16. Irena Strnad: Ocena parametrov modela izbire prometnega sredstva
 17. Tilen Turk: Integracija programa tilos z informacijskimsistemom za vodenje projektov PRINS
 18. Urška Rus: Možnost uporabe registra nepremičnin v prostorskem načrtovanju
 19. Špela Pirnat: Obveščanje voznikov o burji v vipavski dolini
 20. Barbara Likar: Napetostno - deformacijska stanja v peščenih materialih
 21. Gašper Osolnik: Informacijska podpora vodenju projektov z vidika inženiring podjetja
 22. Andrej Puljak: Napovedovanje ravni prometne varnosti s pomočjo simulacijskih programov
 23. Mojca Gramec: Gradnja energetskih nasipov iz peska - študija izvedljivosti
 24. Klemen Sinkovič: Tehnologija gradnje mostov z metodo narivanja
 25. Miha Krečič: Odpravljanje neskladij projektne dokumentacije z uporabo informacijskih modelov stavb
 26. Aljaž Pudgar: Uporaba prostorsko umeščenih fotografij pri gradnji objektov
 27. Matej Maček: Sukcija zemljin
 28. Mile Marin: Začasno varovanje gradbene jame z jet grouting piloti z dvakratnim sidranjem
 29. Jasna Smolar: Raziskave likvifakcije peskov z lokacije HE Brežice
 30. Franci Starbek: Vpliv apna na volumsko stabilnost zemljin v spodnjem ustroju cest
 31. Borut Anton Gomboši: Idejna zasnova preureditve križišča Tržaška cesta - AC priključek Ljubljana - zahod
 32. Metod Bonča: Ocena potresnega tveganja za izbrane jeklene stavbe
 33. Jože Ban: Analiza adhezijsko prednapetega dvokapnega nosilca
 34. Ladislav Klinc: Razvoj orodja za izdelavo integriranih modelov v programu Sketchup
 35. Blaž Goljevšček: Analiza nosilnosti AB "PI" plošče v običajnih pogojih in pogojih požara
 36. Miha Pirih: Projektiranje betonskih konstrukcij s pomočjo modela z vezmi in razporami
 37. Liliana Poropath: Primerjava analize in dimenzioniranja obstoječega poslovnega objekta po standardih JUS in EVROCODE
 38. Bojana Starčević: Sistem za vodenje mirujočega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane
 39. Aleš Uranjek: Razvoj cestnega omrežja mesta Celje
 40. Edo Velkavrh: Preliminarna preiskava ustreznosti s tkaninami iz naravnih vlaken armiranih kompozitov za ojačevanje gradbenih konstrukcij
 41. Damjan Špeglič: Občutljivostna analiza kamnitih zidov z uporabo georadarja
 42. Matic Dovč: Sistem vodenja prometa vlakov in interoperabilnosti
 43. Katja Mikec: Končna ureditev plazu Slano blato

Other documents (9)

 1. Matjaž Mikoš, Bojan Majes: Mitigation of large landslides and debris flows in Slovenia, Europe
 2. Erika Pogorelc, Matjaž Mikoš, Rok Fazarinc, Bojan Majes: Delineation of risk area in Log pod Mangartom due to debris flows from the Stoze landslide
 3. Aleksandra Sovdat, Samo Drobne, Miha Konjar, Anka Lisec: Pregled funkcionalnih regij po izbranih državah
 4. Boštjan Pulko, Bojan Majes, Janko Logar: Reply to the discussion by Khabbazian, M., Meehan, C.L. and Kaliakin, V. N. on "Geosynthetic - encased stone columns: Analytical calculation model"
 5. Matjaž Mikoš, Rok Fazarinc, Boštjan Pulko, Ana Petkovšek, Bojan Majes: Stepwise mitigation of the Macesnik landslide, N Slovenia
 6. Janko Logar, Karmen Fifer Bizjak, Marko Kočevar, Matjaž Mikoš, Mihael Ribičič, Bojan Majes: History and present state of the Slano Blato landslide
 7. Matjaž Mikoš, Rok Fazarinc, Bojan Majes, Rudolf Rajar, Dušan Žagar, Mario Krzyk, Tomaž Hojnik, Matjaž Četina: Numerical Simulation of Debris Flows Triggered from the Strug Rock Fall Source Area, W Slovenia
 8. Boštjan Pulko, Bojan Majes, Janko Logar: Geosynthetic-encased stone columns - analytical calculation model
 9. Goran Turk, Janko Logar, Bojan Majes: Modelling soil behaviour in uniaxial strain conditions by neural networks