Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Robert Robek: Nosilnost vozišč grajenih gozdnih prometnic v Sloveniji
 2. Boštjan Hribernik: Model zgoščevanja omrežja gozdnih cest v večnamenskem gozdu

Magistrska dela (10)

 1. Boštjan Jež: Model gostitve cestnega omrežja na primeru gozdnogospodarske enote Slivnica
 2. Jaka Mirtič: Ugotavljanje učinkov in optimizacija dela strojne skupine pri vzdrževanju gozdnih cest
 3. Jaša Saražin: Protipožarne preseke na območju južne Primorske
 4. Gregor Žunič: Vpliv delovnih razmer na obremenitve strojnika zgibnega polprikoličarja z ropotom
 5. Rok Šenica: Obremenitev strojnika zgibnega polprikoličarja z ropotom in tresenjem v razmerah visokega krasa
 6. Matej Šilc: Vpliv lastnosti vlak na obremenitev traktorista s tresenjem
 7. Mitja Trebec: Analiza nezgod v koncesionarskih gozdarskih podjetjih v obdobju 2006-2013
 8. Primož Meznarčič: Obremenitev strojnika stroja za sečnjo z ropotom in tresenjem v razmerah Visokega krasa
 9. Tomaž Žmuc: Obremenitve in težavnost dela voznika pri prevozu lesa z gozdarskim kamionom MAN 28.480 TGS
 10. Alan Obranovič: Obremenitev delavca z dejavniki delovnega okolja pri spravilu lesa z zgibnim traktorjem Ecotrac 120V

Diplomska dela (44)

 1. Miha Černe: Analiza odvodnjavanja cestnega telesa gozdne ceste v dolini Korošice
 2. Samo Škrjanec: Razširitev vozišča in svetlega profila ceste v horizontalnih krivinah na primeru gozdne ceste Mala voda v GGE Dobrova
 3. Tilen Erjavec: Primerjava obremenitve sekača z ropotom pri sečnji mlajših sestojev iglavcev z akumulatorsko (Makita DUC302Z) in bencinsko motorno žago (Makita EA320035B)
 4. Luka Mesec: Primerjava obremenitve sekača s tresenjem pri sečnji mlajših sestojev iglavcev z akumulatorsko (Makita DUC302Z) in bencinsko motorno žago (Makita EA3200S35B)
 5. Nejc Štalec: Ugotavljanje sekundarne odprtosti gozdov z uporabo GPS
 6. Žiga Švigelj: Vpliv tehničnih elementov verige motorne žage na obremenitve delavca s tresenjem
 7. Emil Močnik: Ergonomska ocena kmetijskega traktorja za delo v gozdu
 8. Timotej Čadež: Težavnost dela in obremenitve gozdnega delavca z ropotom pri spravilu lesa z žičnim žerjavom
 9. Anton Dimnik: Vpliv položaja mikrofona na napako merjenja ropota v kabini zgibnika Woody 140
 10. Urban Žitko: Analiza delovnega mesta sekača z opazovalno metodo OWAS
 11. Blaž Dlopst: Učinek bagra goseničarja Takeuchi TB 075 pri gradnji gozdne vlake
 12. Matjaž Legan: Primerjava stroškov vzdrževanja in gospodarnosti asfaltiranja gozdne in javne ceste v GGE Medvode
 13. Luka Šterbenk: Obremenitev delavca z ropotom in s tresenjem pri gradnji gozdnih vlak z gradbenimi stroji
 14. Tomaž Žmuc: Vpliv tehnike dela na težavnost dela sekača
 15. Mirko Potočnik: Vpliv starosti gozdne ceste na zaraščanje brežin in svetlega profila
 16. Matic Šercelj: Primerjava terestrične in GPS metode pri meritvah situacije gozdnih vlak
 17. Rok Šenica: Obremenitev delavcev z ropotom pri sečnji in spravilu lesa
 18. Jernej Đenadić: Določanje režima uporabe gozdnih cest
 19. Lucija Odar: Težavnost dela pri sečnji in spravilu lesa
 20. Matej Šilc: Vpliv tehnike dela na obremenitev sekača s tresenjem
 21. Gregor Žunič: Obremenitve traktorista pri spravilu lesa
 22. Alan Obranovič: Vpliv tehnike dela na obremenitev sekača z ropotom
 23. Rok Papež: Zaraščanje svetlega profila gozdne ceste
 24. Primož Jereb: Nezgode pri delu gozdarskih podjetij v Sloveniji pred in po letu 1993
 25. Jakob Sinigoj: Obremenitev naravnega okolja s hrupom pri vožnji z motorjem
 26. Gregor Fireder: Analiza sekundarne odprtosti gozdov na posesti Hrastnik GGE Selca
 27. Mateja Šega: Vpliv zime na stanje cevnih propustov na Javorniški gozdni cesti, GGE Otok - Karlovica
 28. Matej Žagar: Vzdrževanje gozdnih cest v občini Dobrepolje
 29. Marko Kastelic: Ceste za prevoz lesa v GGE Ivančna Gorica
 30. Peter Kristan: Primerjava kategorizacije gozdnih cest na Češkem in v Sloveniji ter izdelava projekta Gozdne ceste Roadpac
 31. Danimir Žunić: GPS v evidentiranju gozdnih prometnic
 32. Gregor Tomazin: Stanje gozdnih cest in potrebna višina sredstev za njihovo optimalno vzdrževanje v občini Logatec
 33. Mitja Lanišek: Vpliv ekspozicije na naravno zaraščanje brežin gozdnih cest na trdi podlagi
 34. Gregor Colarič: Uporaba GPS pri ugotavljanju sekundarne odprtosti gozdov
 35. Žiga Ohnjec: Analiza razmer za spravilo lesa in transport lesa v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
 36. Peter Plimon: Stanje in vzdrževanje cevnih propustov na gozdni cesti Dobrova - Vraživnik
 37. Gregor Baškovč: Uporaba različnih geodetskih metod v gozdnem gradbeništvu
 38. Borut Šturm: Stanje cevnih propustov za odvodnjavanje cestnega telesa glede na naklon nivelete gozdne ceste
 39. Andrej Ahačič: Prometna obremenitev gozdnih cest Potočnikov Graben in Fevča pri gospodarjenju z gozdom
 40. Matjaž Guček: Stanje in potrebna višina sredstev za vzdrževanje gozdnih cest na Bornovi posesti
 41. Gregor Jan: Zgodovina ceste Krnica - Mrzli studenec
 42. Matej Kravanja: Protipožarne gozdne prometnice kot ukrep aktivnega varstva pred požari v naravnem okolju
 43. Maks Blagotinšek: Dejansko in ciljno stanje cevnih propustov na gozdni cesti Košutnik - Dovžanka na Bornovi posesti
 44. Špela Pezdevšek Malovrh: Analiza učinkovitosti učenja strojnika na stroju za sečnjo

Druga dela (29)

 1. Gozdna tla v trajnostnem gospodarjenju z gozdom
 2. Igor Potočnik: Ergonomija
 3. Igor Potočnik: Gozdne prometnice
 4. Nova znanja v gozdarstvu - prispevek visokega šolstva
 5. Kakovost v gozdarstvu
 6. Kakovost v gozdarstvu
 7. Igor Potočnik, Milan Šinko, Špela Pezdevšek Malovrh: Primerjava čistega finančnega donosa, ki ga zagotavljajo državni gozdovi v Avstriji in Sloveniji
 8. Igor Potočnik: Gozdne prometnice v luči predpisov o graditvi objektov
 9. Dane Marčeta, Vladimir Petković, Darko Ljubojević, Igor Potočnik: Harvesting system suitability as decision support in selection cutting forest management in northwest Bosnia and Herzegovina
 10. Vladimir Petković, Igor Potočnik: Planning forest road network in natural forest areas
 11. Anton Poje, Stefano Grigolato, Igor Potočnik: Operator exposure to noise and whole-body vibration in a fully mechanised CTL forest harvesting system in Karst terrain
 12. Anton Poje, Igor Potočnik, Matevž Mihelič: Comparison of electric and petrol chainsaws in terms of efficiency and safety when used in young spruce stands in small-scale private forests
 13. Boštjan Košir, Robert Robek: Mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih prometnic
 14. Igor Potočnik: Prof. dr. Iztok Winkler
 15. Igor Potočnik: Ekonomski vidiki vzdrževanja gozdnih cest
 16. Marjan Lipoglavšek, Igor Potočnik: Ergonomske značilnosti goseničarjev za spravilo lesa
 17. Igor Potočnik: Poškodbe zgornjega ustroja gozdnih cest
 18. Igor Potočnik: Periodično vzdrževanje gozdnih cest
 19. Igor Potočnik: Izkoriščenost prevoznosti gozdnih cest kot kazalec njihove potrebne kakovosti
 20. Igor Potočnik, Milan Šinko, Iztok Winkler: Ekonomska narava naložb v gozdne ceste
 21. Igor Potočnik, Boštjan Hribernik: Raba in vzdrževanje gozdnih cest
 22. Anton Poje, Igor Potočnik: Vrednotenje toplotnih obremenitev pri gozdnem delu
 23. Igor Potočnik, Tibor Pentek, Dragutin Pičman, Ivica Papa, Anton Poje: Filling in the clearance of a forest road cross-section in beech forest
 24. Anton Poje, Igor Potočnik: Accident risk during salvage cut
 25. Igor Potočnik, Anton Poje: Exposition of forest road slopes and their natural revegetation on hard surface
 26. Anton Poje, Igor Potočnik: Influence of working conditions on overlapping of cutting and ground skidding in group work
 27. Boštjan Hribernik, Igor Potočnik: Sedanje stanje gozdnih cest kot rezultat preteklega gospodarjenja
 28. Anton Poje, Igor Potočnik: Legal basis, standards and criteria for evaluating thermal conditions in forest work
 29. Boštjan Hribernik, Igor Potočnik: Povezovanje lastnikov gozdov pri odpiranju gozda