Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Filip Vučajnk: Novi načini saditve krompirja in oblikovanja grebenov

MSc theses (7)

 1. Filip Vučajnk: Pridelovanja krompirja pri različnih medvrstnih razdaljah grebenov in uporabi osipalnikov z različnimi načini delovanja
 2. Jernej Poteko: Optimierte Entmistung von planbefestigten Laufflächen in der Milchviehhaltung
 3. Luka Dular: Vpliv globine obdelave tal na porabo goriva in na pripravo setvene posteljice pri delu z vrtavkasto brano
 4. Uroš Benec: Uporaba modela za ugotavljanje razporeditve gomoljev krompirja (Solanum tuberosum L.) v tleh
 5. Peter Kuhar: Analiza tehničnega stanja naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev na območju jugovzhodne Slovenije
 6. Jože Tršelič: Pomen fizikalnih lastnosti plodu oreha (Juglans regia L.) za sušenje in luščenje
 7. Matej Meke: Mnenja kmetov o poškodbah prostoživečih živali povzročenih s stroji za spravilo krme

BSc theses (78)

 1. Dušica Linta: Primerjava fizikalnih lastnosti plodov treh sort leske (Corylus avellana L.)
 2. David Danijel: Analiza naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev v Savinjski in Posavski regiji
 3. Klementina Slapšak: Analiza traktorjev, uporabljivih v vrtnarstvu
 4. Tadeja Kariž: Analiza možnosti izrabe vetrne energije v kmetijstvu
 5. Boštjan Grabnar: Primerjava storilnosti enosmernega in dvosmernega pluga
 6. Miha Cegnar: Analiza načinov sajenja sadnih sadik
 7. Vesna Škedelj: Tehnično stanje naprav za kemično varstvo rastlin na področju Dolenjske
 8. Polona Dobravec: Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju
 9. Andrej Šimenc: Zaoravanje rastlinskih ostankov
 10. Aleš Krečič: Sušenje odpadnega materiala vinske trte za uporabo v kurilne namene
 11. Tomaž Janežič: Učinki rednega pregleda naprav za nanos FFS v krajih Ivančna Gorica in Grosuplje v letih 2000-2007
 12. Primož Šifrer: Izgube pridelka pri spravilu treh poljščin z žetvenikom
 13. Jože Ponikvar: Zapleveljenost krompirja (Solanum tuberosum L.) pri mehanskem in kemičnem načinu zatiranja plevelov
 14. Primož Majcen: Vpliv fizikalnih lastnosti oreha na luščenje
 15. Blaž Svet: Storilnost baliranja krme na parcelah različnih oblik
 16. Jakob Ivanuša: Možnosti izgradnje in uporabe sončnih elektrarn na kmetijah v občini Sveti Tomaž
 17. Mladen Geršak: Vpliv globine sajenja krompirja (Solanum tuberosum L.) sorte Aladin na pokritost gomoljev z zemljo
 18. Jošt Potrpin: Analiza vzrokov pri nesrečah s traktorji v zadnjih 10 letih na območju Zasavja
 19. Anže Krašovec: Vpliv različnih izvedb šob na škropilnici na kakovost nanosa fitofarmacevtskih sredstev pri ozimni pšenici (Triticum aestivum L.) in na krompirju (Solanum tuberosum L.)
 20. Polona Pust: Vpliv kmetijskih tehnologij na malo divjad
 21. Leonida Svetina: Primernost kraškega latnika za uporabo sodobnih vinogradniških tehnologij
 22. Tadeja Pečovnik: Analiza prodaje traktorjev v Sloveniji za leti 2008 in 2009
 23. Marko Ferenčak: Analiza delovanja bioplinske naprave v BBG Donau-Wald mbH (Passau, Nemčija)
 24. Vladimir Povše: Primerjava osnovne in predsetvene obdelave tal
 25. David Jekovec: Analiza delovanja trosilnika mineralnih gnojil
 26. Barbara Balanč: Škoda od divjega prašiča (Sus scrofa L.) v Gorenjskem lovsko upravljavskem območju
 27. Anja Hohler: Proizvodnja elektrike kot dodatna dejavnost na kmetiji Hohler
 28. Marija Burjek: Izbira primernega molzišča za kmetijo Cankar
 29. Janez Penko: Idejni načrt izdelave sušilnice za orehe
 30. Urška Golorej: Analiza tehničnega stanja naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji
 31. Jure Sukič: Izgube pridelka pri žetvi rži (Secale cereale L.)
 32. Matej Kokalj: Analiza treh načinov sajenja krompirja (Solanum tuberosum L.)
 33. Andraž Medved: Analiza delovanja in uporabnosti naprav za odvzemanje silažne krme
 34. Andrej Pene: Preureditev domačega hleva za govedo
 35. Marko Lamovšek: Analiza delovanja silažnih prikolic in uporaba na kmetiji
 36. Rok Šarc: Analiza porabe goriva pri oranju
 37. Tomaž Kurent: Spremljanje gibanja krav molznic s pomočjo separacijskih vrat
 38. David Starič: Primerjava dveh traktorjev s stopenjskim in brezstopenjskim menjalnikom glede porabe goriva pri dopolnilni obdelavi tal
 39. Gašper Kosmač: Analiza učinkovitosti kmetijske mehanizacije na gorskih kmetijah
 40. Tanja Oblak: Pridobivanje energije s pomočjo sončnih celic na izbrani kmetiji
 41. Peter Medvedec: Poraba goriva in intenzivnost obdelave tal pri različnih vrtilnih frekvencah nožev na vrtavkasti brani
 42. Martin Sevšek: Vpliv vozne hitrosti na intenzivnost obdelave tal in na porabo goriva pri delu z vrtavkasto brano
 43. Žiga Konkolič: Uporabnost kosilnic za hortikulturno rabo
 44. Damjan Jakofčič: Analiza nanosa fungicida na klas ozimne pšenice
 45. Boštjan Šetinc: Učinkovitost različnih metod uničevanja plevelov v posevku navadnih sončnic (Helianthus annuus L.)
 46. Janez Zaverl: Izbira žetvenika za podjetniško rabo na družinski kmetiji
 47. Urška Dolenc: Analiza značilnosti trga traktorjev v Sloveniji v obdobju 2005-2014
 48. Matej Potokar: Uporaba manj vrednega lesa pri ogrevanju kmečke hiše z lesnimi sekanci
 49. Žiga Kršinar: Analiza traktorskih nesreč na hribovitih območjih Polhograjskih Dolomitov
 50. Primož Dececco: Vzroki nesreč s traktorjem v Posavju v zadnjih petnajstih letih
 51. Manca Markelj: Gibanje poljskega zajca (Lepus europaeus P.) v agroekosistemih
 52. Boštjan Debenjak: Analiza škod po divjadi in zaščita pred divjadjo v Goriških Brdih
 53. Jure Zagajšek: Izgube zrnja pri žetvi ozimnega ječmena in pšenice z izbranim žetvenikom
 54. Aleš Volčič: Primerjava dveh različnih tehnologij pri pridelavi krompirja
 55. Marko Lesjak: Analiza možnosti uporabe alternativnih virov energije s poudarkom na uporabi biodizla za pogon traktorjev v Sloveniji
 56. Dejan Petrač: Uporaba slame žit za izvor toplotne energije v Sloveniji
 57. Ambrož Blažko: Vrednotenje konjskega in traktorskega spravila lesa iz gozda
 58. Gašper Kastelec: Analiza delovanja stroja za luščenje plodov oreha (Juglans regia L.)
 59. Erik Bogataj: Izbira vetrnice za pridobivanje električne energije v alpskem prostoru in njena uporaba na pašnih planinah
 60. Brigita Jeram: Nove tehnologije sušenja orehov (Juglans regia L.)
 61. Peter Zver: Primerjava strojev za dopolnilno obdelavo tal
 62. Ana Marija Bajželj: Analiza sekalnikov lesne mase
 63. Boštjan Povše: Primerjava dveh različnih tehnik spravila koruzne silaže
 64. Andrej Dornik: Analiza odjemalnikov silaže
 65. Mihael Balon: Analiza dela strojnega vršičkanja v vinogradu
 66. Štefan Kuhar: Analiza tehničnih napak pri napravah za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
 67. Polona Tajher: Vpliv mehanične in kemične obdelave tal na fizikalne lastnosti tal v medvrstnem prostoru pri koruzi (Zea mays L.)
 68. Peter Štemberger: Varovanje divjadi pred poškodbami med košnjo s pomočjo infrardečih senzorjev na kosilnicah
 69. Primož Berus: Vpliv hitrosti setve na točnost odlaganja semena pri pnevmatski podtlačni sejalnici za koruzo
 70. Matej Cingl: Ekonomičnost postopkov priprave travne silaže
 71. Milan Debenec: Košnja in priprava krme na nagnjenih terenih
 72. Srečko Horvat: Sončna elektrarna kot dopolnilna dejavnost na kmetiji
 73. Maja Kastelic: Merila odločitve ob nakupu kmetijskih strojev na živinorejskih kmetijah
 74. Barbara Kocina: Možnosti za pridobivanje bioplina v Kobilarni Lipica
 75. Benjamin Kramljak: Preureditev hleva za krave molznice v hlev za telice
 76. Gašper Kravanja: Analiza in predlogi za zmanjševanje toplotnih izgub kmečke hiše
 77. Branko Sitar: Analiza nesreč s traktorji
 78. Matic Murn: Snovanje hidravličnega cepilnika drv s transportnim trakom

Other documents (24)

 1. Rajko Bernik, Tone Godeša, Peter Dolničar, Filip Vučajnk: Potato yield and tuber quality in 75 cm and 90 cm wide ridges
 2. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 3. Rajko Bernik: Navodila za delo s škropilnicami in pršilniki
 4. Rajko Bernik, Tone Godeša, Peter Dolničar, Filip Vučajnk: Soil cover of tubers and the percentage of green tubers at various inter-row widths
 5. Rajko Bernik, Denis Stajnko, Miran Lakota: The impact of vaporization on the crushing nuts (Juglans regia L.)
 6. Rajko Bernik, Robert Jerončič: The comparison of number of deaths in accidents with the agriculture and forestry tractors among European countries
 7. Aleš Zver, Rajko Bernik, Rok Mihelič: Effect of pressure on the removal of NH$_3$ from hydrolyzed and pre-fermented slaughterhouse waste for better biomethanization
 8. Rajko Bernik, Aleš Zver: Introduction pilot biogas reactors and application to define biogas potential of basic substrat, swine slurry
 9. Rajko Bernik, Robert Jerončič: The research of the number of accidents with the agriculture and forestry tractors in the Europe and the main reasons for those accidents
 10. Rajko Bernik, Anita Solar, Denis Skok: Fizikalne lastnosti ploda oreha (Juglans regia L.)
 11. Rajko Bernik, Janez Benedičič, Jože Duhovnik: Zasnova trosilnika za hlevski gnoj z matematičnim modelom
 12. Filip Vučajnk, Stanislav Trdan, Iztok Jože Košir, Miha Ocvirk, Mihovil Šantić, Metka Žerjav, Igor Šantavec, Rajko Bernik, Matej Vidrih: The influence of the spraying pressure of an injector asymmetric double nozzle with variable flow on head fungicide coverage, yield, grain quality, and deoxynivalenol content in winter wheat
 13. Jošt Potrpin, Rajko Bernik, Ivan Demšar: Growth requirements of different potato cultivars
 14. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 15. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 16. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 17. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 18. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 19. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 20. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 21. Rajko Bernik: Tehnika v kmetijstvu
 22. Filip Vučajnk, Rajko Bernik: Improved quality of fungicide deposition and coverage of potato leaves using flat fan ait-injector nozzle IDK
 23. Marjan Dolenšek, Robert Jerončič, Rajko Bernik, Mićo V. Oljača: Udesi sa traktorima u Slovenije u periodu od poslednje tri decenije
 24. Jože Maček, Metka Hudina, Dominik Vodnik, Franc Batič, Stanislav Trdan, Borut Bohanec, Helena Grčman, Rok Mihelič, Franci Štampar, Andrej Udovč, Lučka Kajfež-Bogataj, Rajko Bernik, Darja Kocjan Ačko, Marina Pintar, Jure Čop: Spominski zbornik 1947-2017 ob 70-letnici Oddelka za agronomijo