Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (6)

 1. Alenka Virant: Izobraževanje svojcev oseb z demenco
 2. Eva Seehase: Ženske v družbi
 3. Leonida Brezovec: Ujetniki vseživljenjskega učenja
 4. Kaja Rudman: Izobraževanje in informiranje potrošnikov
 5. Željka Bosanac: Tranzicijsko učenje staršev odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju
 6. Gabi Ogulin Počrvina: Uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja med starejšimi odraslimi iz ruralnega okolja

Bsc theses (42)

 1. Sabina Šegula: Učenje starejših moških v ruralni skupnosti - občini Gorišnica in Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 2. Lili Skodlar: Izobraževanje in usposabljanje za uspešno komuniciranje v delovni terapiji
 3. Katarina Rožman: Pomen skupnostnega izobraževanja
 4. Tina Rakovec, Anja Šavs: Izobraževanje in ozaveščanje odraslih za odgovorno potrošništvo v Sloveniji
 5. Katja Rakovec: Skupnosti prakse kot organizacijsko-učni koncept
 6. Ana Prijatelj Pelhan: Izobraževanje oseb z multiplo sklerozo
 7. Nataša Peljhan: Medgeneracijsko sodelovanje v vrtcu
 8. Jasmina Pakiž: Izobraževanje prostovoljcev
 9. Tadeja Ozebek: Izobraževanje mladih žensk za vstop na trg dela v Sloveniji
 10. Katarina Matič: Vključevanje starejših ljudi v dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja - nove poti medgeneracijskega sodelovanja in učenja
 11. Saša Kotar: Izobraževanje staršev otrok s prirojenimi in pridobljenimi anomalijami prebavnega trakta
 12. Dolores Jurman: Vseživljenjsko učenje in profesionalni razvoj vzgojiteljev v vrtcu Ilke Devetak Bignami
 13. Neja Blagovič: Izziv za osnovno šolo
 14. Martina Sever: Medgeneracijsko učenje in sodelovanje v vaško-gasilskem muzeju Šalamenci
 15. Špela Močilnikar: Učenje starejših moških v lokalni skupnosti Ljubljana - Polje
 16. Denis Mlakar-Mastnak: Katera andragoška spoznanja nam lahko pomagajo, da bi izboljšali prehransko zdravstveno vzgojo in izobraževanje odraslih bolnikov?
 17. Darja Lužnik: Društva upokojencev: Prihodnji medgeneracijski centri?
 18. Meta Furlan: Transformativno učenje v luči sodelovanja starejših v mednarodnem projektu Z menoj po mojem mestu
 19. Dea Zupančič: Vloga splošnega neformalnega izobraževanja odraslih v spreminjajočih se družbenih razmerah
 20. Natalija Spark: Izobraževanje kandidatov za pridobitev naziva tolmač slovenskega znakovnega jezika
 21. Nina Savarin: Medgeneracijsko sožitje kot izziv učenju in izobraževanju v skupnosti
 22. Neža Sermek: Socialno-andragoška metoda pri zdravljenju odvisnosti
 23. Nataša Ristovska: Medgeneracijski prenos izvornega jezika in izvorne kulture pri priseljencih prve ter druge generacije z območij nekdanje Jugoslavije
 24. Ines Maver: Izobraževalne možnosti odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju za boljšo družbeno vključenost na Tolminskem
 25. Anita Jurič, Michelle Bagarić: Primerjava izobraževalne ponudbe za starejše v slovenskih urbanih in ruralnih občinah
 26. Sara Jerebic: Pomen dela, izobraževanja in prostočasnih dejavnosti za življenje obsojenk
 27. Anja Cimerman: Udeležba odraslih v neformalnem izobraževanju v občini Ravne na Koroškem
 28. Petra Stipanič: Prostovoljstvo in izobraževanje prostovoljcev v Evropski uniji
 29. Manja Kristanc Meze: Pomen izobraževanja za dejavno potrošništvo
 30. Mihaela Koštomaj: Izobraževanje kot dejavnik razvoja slovenskih tiskarskih podjetij
 31. Anja Kompara: Izobraževanje staršev otrok z motnjo v duševnem razvoju
 32. Ana Bevk Umiastowski: Potrebe mlajših odraslih po andragoškem svetovalnem delu
 33. Vida Alauf: Vpliv izobraževalne zgodovine posameznika na pripravljenost za izobraževanje in na doživljanje kakovostne starosti
 34. Klavdija Zver: Medgeneracijsko učenje v domovih za starajše
 35. Lidija Urek: Vseživljenjskost v visokošolskem izobraževanju
 36. Danjela Marcola: Izobraževalna biografija gluhih in naglušnih odraslih
 37. Kaja Kovač: Psihoedukacija v skupinah za svojce oseb z motnjami hranjenja
 38. Tina Kalamiza: Izobraževanje in usposabljanje tolmačev slovenskega znakovnega jezika
 39. Vesna Irt: Ovire in prilagoditve pri izobraževanju slabovidnih oseb
 40. Renata Intihar: Izobraževanje oseb z duševnimi motnjami in njihovih svojcev po odpustitvi iz psihiatrične bolnišnice
 41. Polona Car: Izobraževanje slepih in slabovidnih odraslih na Severnem Irskem in v Sloveniji
 42. Nina Berger: Pedagoški delavci in stres

Other documents (4)

 1. Valentina Hlebec, Maša Filipovič Hrast, Sonja Kump, Sabina Jelenc-Krašovec, Majda Pahor, Barbara Domajnko: Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji
 2. Intergenerational solidarity and older adults education in community
 3. Sonja Kump, Sabina Jelenc-Krašovec: Intergenerational community learning, education and cooperation
 4. Sabina Jelenc-Krašovec, Sonja Kump: Ali se odrasli na podeželju učijo drugače kot v mestih?