Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (14)

 1. Klemen Kodrič: Pospešeni test stabilnosti modificiranega terapevtskega proteina
 2. Adrijana Gašparović: Proučevanje nivoja mRNA žilnoceličnega adhezijskega proteina-1 (VCAM1) v plazmi bolnikov s koronarno aterosklerozo
 3. Tamara Šutuš Temovski: Vloga genetskih variant promotorske regije gena DEPTOR pri razvoju debelosti in inzulinske rezistence
 4. Tina Malavašič: Prikaz makrofagno specifičnih membranskih označevalcev na celicah z visokim izražanjem mRNA LPL v nedrobnoceličnem pljučnem rakavem tkivu
 5. Ana Boneš: Preučevanje prognostične vrednosti katepsina S v krvi za restenozo femoropoplitealne arterije
 6. Ana Ercegovič Rot: Preučevanje izražanja gena BCL7A v rakavi celični liniji NB4
 7. Marina Franjo: Razvoj metode merjenja koncentracije sinistrina za določanje hitrosti glomerulne filtracije
 8. Zoran Baćić: Transferin z zmanjšano vsebnostjo ogljikohidratov in gama-glutamil transferaza kot biokemična označevalca kronične zlorabe alkohola
 9. Neža Brezovec: Mutacije na podenoti 23S ribosomske ribunokleinske kisline pri Helicobacter pylori, povezane z odpornostjo na klaritromicin, in njihova razširjenost v Sloveniji
 10. Anamarija Kuhar: Obstojnost antigenov za imunocitokemijo v hišnem mediju za tekočinsko citologijo
 11. Eva Černec: Vpliv ranolazina in trimetazidina na koncentracijo katepsina S v serumu bolnikov s stabilno ishemično boleznijo srca
 12. Marcel Obal: Uporaba skeletnih elementov za genetsko identifikacijo žrtev druge svetovne vojne
 13. Lenka Gašperlin: Vrednotenje novega analiznega postopka za določanje natriuretičnih peptidov v plazmi bolnikov s srčnim popuščanjem
 14. Matic Ukmar: Validacija metode za merjenje biološke aktivnosti pri celično posredovani citotoksičnosti, odvisni od protiteles

Bsc theses (17)

 1. Janja Koren: Analiza klinične uporabnosti izraženosti receptorja SR-A1 v nedrobnoceličnem pljučnem rakavem tkivu
 2. Tadeja Lemut: Proučevanje izražanja Edn1 in Ednra v podganjih aortnih obročkih pod vplivom subterapevtskih odmerkov zdravil za zmanjšanje tveganja za aterosklerozo
 3. Petra Tomažič: Preučevanje izražanja gena za protein SPOT 14 v nedrobnoceličnem pljučnem rakavem tkivu
 4. David Zinrajh: Proučevanje izražanja gena za fosfatidiletanolamin-N-metiltransferazo v nedrobnoceličnem pljučnem rakavem tkivu
 5. Veronika Jankovec: Razvoj postopka merjenja aktivnosti sintaze višjih maščobnih kislin v rakavem tkivu
 6. Natalija Kociper: Preučevanje ekspresije gena za LDL receptor v nedrobnoceličnem pljučnem rakavem tkivu
 7. Tina Setnikar: Preučevanje izražanja gena za sintazo višjih maščobnih kislin v nedrobnoceličnem rakavem tkivu
 8. Carina Pojer: Investigation of Angptl-4 gene expression in lung cancer tissue and adjacent non-cancer tissue
 9. Petra Mršnik: Proučevanje nivoja mRNA DAPK1 v plazmi bolnikov s koronarno aterosklerozo
 10. Tina Malavašič: Sinteza mRNA LPL v makrofagih nedrobnoceličnega pljučnega rakavega tkiva
 11. Tjaša Pal: Proučevanje nivoja mRNA CCL2 v plazmi bolnikov s stabilno angino
 12. Jasna Meško: Preučevanje ekspresije gena za folatni receptor ß v nedrobnoceličnem pljučnem rakavem tkivu
 13. Darja Jelen: Analiza vrste in prevalence predanalitičnih napak v medicinskem laboratoriju regijske bolnišnice
 14. Milan Sklepič: Razvoj postopka izolacije makrofagov iz nedrobnoceličnega rakavega tkiva in njihova fenotipizacija
 15. Melita Hribar: Rešetanje zaviralcev akvaporina 1 in 3 na humanih eritrocitih z metodo merjenja sipane svetlobe v zaustavljenem toku
 16. Tina Šilc: Sistematični pregled izsledkov raziskav o antioksidativnih lastnostih fluvastatina
 17. Tina Šilc: Sistematični pregled izsledkov raziskav o antioksidativnih lastnostih fluvastatina