Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Maja Jurc

Together there are 134 keywords, that are appearing 174 times.
28 of them (20.9 % of all) appear more than once, together appearing 68 times (39.08 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x5.88%šesterozobi smrekov lubadar, Pityogenes chalcographus (L.), Ips typographus (L.)
3x4.41%osmerozobi smrekov lubadar, Coleoptera, Slovenija, podlubniki, dodaten ulov, žuželke
2x2.94%varstvo gozdov, Jelovica, Picea abies, varstvo, lesnate rastline, vpliv meteoroloških dejavnikov, navadna smreka, ulov, Cerambycidae, Ljubljana, Brdo pri Kranju, pršice, feromonske vabe, hrošči, patogene glive, hrasti, Ips typographus, osmerozobi smrekovi lubadarji, entomofavna
1xedafon, talna evtomofavna, Ceratocystis, črni bor, glive modrivke, Ophistoma, intenzivni monitoring stanja gozdov, stanje gozdov, intenzivni monitoring, antropogeni vplivi, ogroženost, Castor fiber L., bobri, biotski dejavniki, mali osmerozobi smrekov lubadar, poplavni gozdovi, dodatni ulov, simptomi, feromonske pasti Theysohn, Ravensko, modeli, Buprestidae, Scolytidae, veje, sušenje, meterološki dejavniki, Kras, pisani jesenov ličar, morfologija, navadna oljka, Scolitidae, Fraxinus excelsior L., veliki jesen, gospodarski pomen, gospodarska enota Medvode, Kočevje, podnebne spremembe, vrstna sestava, iglavci, zdravje gozdov, krajevna enota Dravograd, sanitarna sečnja, stopnja spremenjenosti, spremljanje, kratkoročna napoved, režaste kontrolno lovne pasti Theyson, nižinski smrekovi gozdovi, revir Javorje, Ips amitinus (E.), monitoring, Dryocopus martius L., saproksil, črna žolna, inokulacije, ofiostomatoidne glive, metulji, drevesna sestava, zgradba sestojev, urbani gozdovi, Jesenkova pot, Riflov vrh, Cephalcia arvensis, poljska zapredkarica, revir Vodice, šesterozobi smrekovi lubadarji, varstvo narave, drevesne vrste, Notranjski regijski park, smernice, ogrožene živalske vrste, Svenssonov park, Blejsko jezero, vitalnost, Rimske Toplice, Kozlov rob, Pitogenes chalcographus, šesterozobi smrekovi laubadarji, Curculionidae, saproksilni hrošči, Pityogenes chalcographus(L.), vetrolom, Ig, feromonske pasti, selektivnost, vetrolomna površina, biodiverziteta, ceste, poškodbe, sol, soljenje, borova ogoričica, učinkovitost, PC-Ecolure, Dendrocopos mayor, Monochamus, Dryocopus martius, Picus viridis, žolne, žagovinarji, morfometrija, Chalcoprax top, Chalcowit, vektorji, borova ogorčica, Bursaphelenchus xilophilus, vzdrževanje cest