Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Andrej Kohont

Together there are 298 keywords, that are appearing 411 times.
41 of them (13.76 % of all) appear more than once, together appearing 154 times (37.47 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
18x11.69%Diplomska dela
17x11.04%Magistrske naloge
13x8.44%kompetence
8x5.19%menedžment človeških virov
6x3.9%Kadri, Upravljanje
5x3.25%Organizacije, Kadrovska politika
4x2.6%Zaposleni, Zadovoljstvo na delovnem mestu
3x1.95%Podjetja, menedžment talentov, ključni kadri, Slovenija, organizacijsko uglaševanje, Motivacija
2x1.3%Diskriminacija, motivacija, Šport, Mala in srednja podjetja, Medosebni odnosi, Mentorstvo, fluktuacija, start-up, vodenje, delo od doma, Facebook, digitalizacija, Organizacijsko komuniciranje, Ustrahovanje na delovnem mestu, upravljanje človeških virov, covid-19, Kariera, delovna uspešnost, informacijska tehnologija, Zaposlovanje, organizacijska kultura, zavzetost zaposlenih, kompetenčni model, Študije primerov, LinkedIn
1xzagonska podjetja, človeški viri, Stres, internet, Trajnostni razvoj, Globalizacija, Posredovanje v sporu, Nadrejeni, obvladovanje delovnih obremenitev, zasebni sektor, Tehnološke spremembe, delovne obremenitve, spol, javni sektor, Podjetništvo, kariera posameznika, trenerke, Izbiranje kadrov, ritmična gimnastika, Sposobnost, homofobija, Pedagoško delo, Družbena omrežja, e-MČV, kadrovska strategija, Porsche Slovenija, razvoj zaposlenih., vloge in kompetence vodij, KIS, sodobni načini vodenja., Homoseksualnost, Delovno okolje, kadrovske agencije, mentorski odnos, uporabniška izkušnja, mikro podjetja, strateški menedžment, tekstilna podjetja, Telesna podoba, Delovni pogoji, izmensko delo, Managerji, urniki, proizvodna podjetja, Delovni čas, trajnost, Librarians, Organizacijska kultura, Trg dela, karierna sidra, Delodajalci, Agencije za posredovanje dela, Personnel, Selekcija, karierni plato, načrtovanje kariere, Socializacija, organizacijska socializacija, Poslovna uspešnost, Mentorstvo v poslovanju, Kadrovske službe, karierni menedžment, Informacijski sistemi, kompetenčni profili, tehnološke kompetence, kodeks oblačenja, karierni svetovalci, karierna orientacija, zaposlitveni intervjuji, učeče se organizacije, interna komunikacija, upravljanje sprememb, delovne kompetence, kompetenčni modeli, Ravnatelji, Učitelji, Krizno upravljanje, Ustvarjalnost, Usposabljanje, upravljanje uspešnosti, Training, Načrtovanje kadrov, talent menedžment, Mladi odrasli, Zaposlovanje mladih, ujemalni problem, socialni podjetniki, socialne podjetnice, Raziskave, Socialno podjetništvo, mladi, ključno delovno mesto, Knjižnice, Nasilje na delovnem mestu, mobing, Knjižnične storitve, Knjižničarji, Delovno mesto, študentje, avtentično vodenje, neprofitne organizacije, mednarodno trženje, kompetence posameznika, Neverbalne komunikacije, trženje na podlagi odnosov, Trženje, Mednarodni trg, Mednarodni gospodarski odnosi, mikrosporočila, Kakovost, Vodenje, nagrade Gospodarske zbornice Slovenije, profitne organizacije, Nagrajevanje, kultura kakovosti, Visoko šolstvo, potrjevalno odkrivanje, Telesna lepota, Kompetenca, kadri, e-pridobivanje, zaposleni., tehnologija, sprememba, Spodbujanje zaposlenih, učinkovitost, delodajalci, Covid-19, supervizijski proces, mladi zaposleni, vzroki za odhod razvijalcev programske opreme., razvoj delovno-specifičnih kompetenc, izkustveno učenje, Delo, razvoj strokovnjakov v poklicih pomoči., pandemija Covid-19, izzivi kadrovikov., povratna informacija, kompetenca, kompetenčni profil, organizacija dela, oblikovanja dela, motivacija na delovnem mestu, krizni menedžment, 360 stopinjsko ocenjevanje, devolucija, formalno mentorstvo, neformalno mentorstvo, delo na daljavo, linijski vodja, vodja obrata, vodja kadrovske službe, motivacija razvijalcev programske opreme, zadrževanje razvijalcev programske opreme, kadrovski strokovnjaki, strategije zadrževanja, stres., Makedonske organizacije, razvoj zaposlenih, mentorski program, mentorstvo, zadovoljstvo, zaposleni, krizno upravljanje, sistem nagrajevanja, dejavniki zavzetosti, mikro in mala podjetja, pandemija, pes na delovnem mestu, osebnostne lastnosti vodij, organizacija SaaS, disrupcija, kadrovska orodja in strategije, izhod iz organizacije, odpoved, sreča, sreča na delovnem mestu, organizacija, menedžer za srečo, izhodni intervju, politika MČV, strateški poslovni partner, elektronski menedžment človeških virov, talent, retencija, izobraževanje, razvoj talentov, zadovoljstvo pri delu, ohranjanje ključnega kadra, kadrovski menedžerji, kadrovska služba, komuniciranje, dobri odnosi, slabi odnosi., letni razgovor, aktivnosti, organizacijska klima, organizacijska pripadnost., trendi kadrovanja, povečane kadrovske potrebe, slovenska podjetja, gospodarska kriza., Dejavniki zadrževanja, delavci znanja, generacija Y, fokusna skupina, upravljanje s časom, generacija Y., trajnostni menedžment človeških virov, Družbena odgovornost, strateški menedžment človeških virov, kompetence., praktično usposabljanje, Erasmus+, neformalni trening., trening, priporočila in tehnike za učinkovitejše delo, tatovi časa, zunanji viri iskanja kandidatov, gospodarska kriza, javno nastopanje, gospodarska rast, Pridobivanje kadrov, Twitter, IT-podjetja, pridobivanje IT-strokovnjakov, menedžment talentov v oblaku., selekcijski postopek, absentizem, dejavniki bolniške odsotnosti, bolniška odsotnost, strategije menedžmenta talentov, model menedžmenta talentov, proces odhoda iz organizacije, nagrajevanje, upravljanje uspešnosti., računalništvo v oblaku, uporabniki., izkušnje, zmanjševanje absentizma, globalizacija, privabljanje potencialnih sodelavcev, znamka delodajalca, pomanjkanje delovne sile, ohranjanje zaposlenih, spletna družbena omrežja, pridobivanje in selekcija, kadrovanje, podjetje, struktura, mednarodne napotitve zaposlenih, multinacionalke, priprava zaposlenih na odhod v tujino, uvajanje kadrov, usposabljanje, pripravništvo, zaposljivost