Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Janez Bernik

Together there are 78 keywords, that are appearing 82 times.
2 of them (2.56 % of all) appear more than once, together appearing 6 times (7.32 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x66.67%slučajni procesi
2x33.33%Galton-Watsonov proces
1xnetvegana obrestna mera, krivulja donosnosti, teorija pričakovanj, Bayes, terminska struktura, cenilno jedro, afini model terminske strukture, terminska premija, markovske verige, teorija iger, slučajne matrične igre, mejna superdifuznost, superdifuzni režim, vrednost igre, sedlo, tržna cena tveganja, Nashevo ravnovesje, Monte Carlo, linearna regresija, Hawkesov proces, notranja vrednost, izvršitvena meja, točkasti procesi, simulacija, pogojna intenzivnost, kompenzator, Poissonov proces, finančna trenja, zapadlost, Iman-Conoverjeva metoda, analiza glavnih komponent, difuzni režim, kolektivni model rizikov, delni notranji model, delnica, zgodnja izvršitev, ameriška nakupna opcija, cenilni faktor, naključni slonji sprehodi, realne opcije, Kendallov tau, Pearsonov korelacijski koeficient, tradicionalne metode vrednotenja, finančne opcije, Black-Scholesov model, Opcije, uporaba realnih opcij, eliptična porazdelitev, slučajne diskretne verjetnostne mere, zamenljive slučajne spremenljivke, markovski procesi, lokalni časi, neskončno zamenljivo zaporedje, sklepna statistika, slučajne izmenljive particije, de Finettijev izrek, Black-Scholes-Mertonov model, binomska drevesa, Proces razvejanja, FAANG, S&P 500, rodovna funkcija, naključno indeksiran proces razvejanja, enostavni slučajni sprehodi, Black-Scholesova formula, evropska opcija, alokacija kapitala, metoda najmanjših kvadratov, implicitna metoda končnih diferenc, metoda končnih diferenc, trinomska drevesa, eksplicitna metoda končnih diferenc., optimalen portfelj, minimizacija variance, pariteta tveganja, stohastična konvergenca