Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Peter Trontelj

Together there are 102 keywords, that are appearing 124 times.
19 of them (18.63 % of all) appear more than once, together appearing 41 times (33.06 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x9.76%mikrosateliti
3x7.32%Slovenija
2x4.88%gnezditvena ekologija, velikost populacije, veliki škurh (Numenius arquata), raba prostora, filogenetika, navadni mračnik (Nyctalus noctula), rjavi medved, molekularna evolucija, izbor gnezditvenega habitata, Ljubljana, urbano okolje, ekološka speciacija, Ljubljansko barje, logistična regresija, genetska pestrost, izbor zatočišč, varstvena genetika
1xbakterijski motor, nepoenostavljiva kompleksnost, evolucija, KOP ukrepi, košnja, Natura 2000, upravljanje, številčnost, kmetijsko okoljska plačila, razvoj podeželja, javnost, nasprotniki, zagovorniki, evolucijska teorija, javno mnenje, taksične metode, Tetrao urogallus, divji petelin, apriorna informacija, obteževanje znakov, rastišče, varovanje, Polhograjsko hribovje, Cerkljansko hribovje, Škofjeloško hribovje, konflikt znakov, struktura populacije, sinapomorfija, Jovsi, filogenetske metode, verjetnost apomorfne podprtosti, simulirana nukleotidna zaporedja, dinarska populacija medveda, slovenska populacija medveda, Ursus arctos, filogenija, izbor habitata, potočni raki, mali martinec, mali deževnik, vodomec, Austropotamobius, Austropotamobius pallipes, paralelna evolucija, filogeografija, filogenetska drevesa, Austropotamobius torrentium, Mura, neinvazivna genetika, speleobiologija, podzemeljska favna, fotofobija, reproduktivna bariera, favna globokih jam, združbe kraškega masiva, genetski profili, pes, volk, Trnovski gozd, populacijska struktura, podzemlje, veliki skovik, pomnoževanje DNA, slina, vatiranec, Otus scops, razširjenost, kosec, Kras, GIS, Asellus aquaticus, ugrizna rana, plenjenje drobnice, neinvazivno genetsko vzorčenje, ocenjevanje velikosti populacije, efektivna velikost populacije, molekularna ekologija, brkati netopirji, ekologija, porodniška skupina, zatočišča, prehrana, Crex crex