Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marijan M. Klemenčič

Together there are 168 keywords, that are appearing 471 times.
36 of them (21.43 % of all) appear more than once, together appearing 339 times (71.97 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
49x14.45%Slovenija
47x13.86%geografske diplome, diplomska dela
46x13.57%regionalna geografija
25x7.37%družbena geografija
20x5.9%podeželje
12x3.54%regionalni razvoj
7x2.06%agrarna geografija
6x1.77%geografija naselij, kmetijstvo
5x1.47%ekonomska geografija
4x1.18%Haloze, turistična geografija, Dolenjska, demogeografija, Koprsko Primorje
3x0.88%Selovec, politična geografija, Koroška, krasoslovje, raba tal, varstvo okolja, zgodovina, narodne manjšine, mesta
2x0.59%Avstrija, gospodarski razvoj, obmejne regije, zavarovana območja, geografska teorija, geografska metodologija, Suha krajina, samotne kmetije, magistrska dela, fizična geografija, Brkini
1xpotresi, Sv. Lenart, Škofjeloško hribovje, naravne nesreče, Breginjski kot, doktorske disertacije, socialna geografija, Podvrh, Kozjansko, Breginj, suburbanizacija, narodna sestava, Italijani v Sloveniji, italijanska narodna manjšina, sestava prebivalstva, Tunjice, Notranjska, Logatec, kontaktni kras, Šentrupert, Mirnska dolina, Banjška planota, Podgrajsko podolje, Jelovica, Lokovec, Rogašovci, mladinski turizem, Tržič, sonaravni turizem, svetovna vojna 1939-1945, Polhov Gradec, Dobrova, Polhograjsko hribovje, Dobrepolje, Struge, Sevnica, industrializacija, globalizacija, regionalna identiteta, Mežiška dolina, Gorje, Borovnica, pokrajine, zaznavanje pokrajine, Slovenjegraška kotlina, Hotedršica, Spodnje Posavje, industrijska geografija, diplomske naloge, Bohinjska Bistrica, zgodovinski pregledi, Mavčiče, Podgora, Veliki Korinj, Mali Korinj, industrija, turizem, Slovenska Bistrica, Bistriško Pohorje, Dravinjske gorice, Polzela, CD-ROM, svetovna vojna 1914-1918, premog, Vnajnarje, Ščavniška dolina, kulturna dediščina, geopark, Avstrijska Koroška, naravne znamenitosti, Idrija, Pliberk, državne meje, dvojezičnost, funkcionalna dvojezičnost, viničarstvo, Posavje, depopulacija, deagrarizacija, Koroški Slovenci, manjšinsko šolstvo, Prevalje, prostorsko planiranje, sadjarstvo, kulturne terase, terasirana pokrajina, storitvene dejavnosti, staranje prebivalstva, Dobrniška uvala, Koper, vinogradništvo, Koprsko primorje, Gorenjska, Sorško polje, mobilna oskrbna dejavnost, oskrba, Goriška brda, Slovenske gorice, Krško, Cerklje na Gorenjskem, mineralna voda, mineralni izviri, Razbor, vodni viri, naravni viri, Gornja Radgona, Radenci, Karavanke, zemljiško-posestne razmere, Šmarjeta, Senovo, internet, informacijska tehnologija, Lopar, telekomunikacije, morfologija mest, Nova Gorica, Lazina, Visejec, mokrišče, Škocjanski zatok, Komen, počitniška stanovanja, vasi, Šentviška planota, prometna dostopnost, prometna geografija, regionalizacije, Kropa, vojska, vojaška skladišča, rudarstvo