Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jerca Kramberger Škerl

Together there are 180 keywords, that are appearing 201 times.
18 of them (10 % of all) appear more than once, together appearing 39 times (19.4 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x10.26%mednarodno zasebno pravo
3x7.69%brezplačna pravna pomoč
2x5.13%vročanje, pravna sredstva, stroški postopka, civilno procesno pravo, arbitražni postopek, Uredba Bruselj IIa, mediacija, sodna praksa, Uredba Bruselj II bis, kolizijska pravila, mednarodna pristojnost, pravdni postopek, nepravdni postopek, priznanje in izvršitev, financiranje pravde, arbitraža
1xprosta izbira izvršilnih sredstev, Vaskrsić., izterjava bagatelne terjatve, izvršba, izvršilna dejanja, prepoved razpolaganja, izčrpanje domačih pravnih sredstev, sodni register, dispozicija upnika, predmet izvršbe, izvršba na nepremičnine, delež družbenika, civilna delitev, izvršilni postopek, tretja oseba, ugovor tretjega, stvarnopravne pravice, odgovornost države za nadzor arbitražnih postopkih, pravica do poštenega postopka, pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij., temeljna procesna jamstva, prvi odstavek 6. člena EKČP, pravica do sodišča, obligacijske pravice, neuravnotežen položaj tretjega in upnika, fizična delitev, šestmesečni rok, postopek za delitev stvari v solastnini, sklep o delitvi, delitev solastnine, solastnina, neučinkovito pravno varstvo, delitev bremena stroškov, dostop do sodnega varstva, izvršba na razdelitev stvari, individualna pritožba, starševstvo, nadomestna mati, nameravani starši, otrokove koristi, mednarodni dogovor o nadomestnem materinstvu, nadomestno materinstvo, netržni vrednostni papirji, načelo ekonomičnosti in pospešitve postopka, procesni subjekti, predlogi za novo ureditev izvršbe., Haaška konvencija, mednarodna starševska ugrabitev otrok, postopek v sporih majhne vrednosti, načelo ekonomičnosti in hitrosti postopka., pritožba, pritožbeni razlogi, Spori majhne vrednosti, kolizijska norma, smernice za mediacijo, tehnologija, kvalifikacija, tržni vrednostni papirji, nematerializirani vrednostni papirji, Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb, Bruselj I BIS, Bruseljska uredba, zavrnitveni razlogi, meddržavna pritožba., uredbi Rim IV, Evropsko sodišče za človekove pravice, Evropska konvencija za človekove pravice, ukrepi proti preobremenjenosti, pridržek javnega reda, načelo kontradiktornosti, posvojitve, preživnine, prometne nesreče, Izvršba, ugrabitev otrok, olajšanje pristopa k sodiščem, tuja sodna odločba., Haaške konvencije, »apostille«, merila dopustnosti pritožbe, učinkovitost pravdnega postopka, izvedensko mnenje, dokazovanje, postopek za odločanje o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka in otrokovih stikih, sodni izvedenec, kupec nepremičnine, pravice upnika, varstvo dolžnika, dolžnikov dom, analiza sodne prakse, norme neposredne uporabe, Uredba Rim II, javni red, javni interes, Uredba Rim I, ki se uporablja za pogodbena razmerja, prevladujoče obvezne določbe, prisilne določbe, Rimska konvencija o pravu, prodaja nepremičnine v izvršbi, Izvršba na nepremičnine, prošnja, izvajalec, upravičenec, Preživninska uredba, uredba Bruselj I, preživljanje, preživninski upravičenec, preživninski zavezanec, civilni postopki, korporacijska mobilnost, svoboda ustanavljanja, štirinajsta direktiva, pravo Evropske unije., priselitev sedeža, izselitev sedeža, čezmejno preoblikovanje, teorija ustanovitve, teorija dejanskega sedeža, neposredno urejanje, poslovna skrivnost, faze mediacije, sodna poravnava, sporazum, razumevanje, tehnike mediacije, mediacijski postopek, izvedenec, dileme izvedenstva, Alternativno reševanje sporov, poslušanje., pravica do sodnega varstva, uredbe EU, pravo, ki se uporablja, zakonska zveza, MZP, preživninska razmerja, primerjalnopravni pogled, premoženjskopravna razmerja med zakoncema, načela dokazovanja, dokazni postopek, zavarovanje pravdnih stroškov, zavarovanje stroškov postopka, dostop do sodišča, pravdni stroški, dokaz, zaupnost, razkritje, javnost postopka, arbitražna odločba, tuja arbitražna odločba, teritorialno načelo, kršitve na internetu, pristojnost sodišč., Pravice industrijske lastnine, mednarodna pristojnost slovenskega sodišča – običajno prebivališče – mednarodna ugrabitev otrok – razveza zakonske zveze – starševska odgovornost, Newyorška konvencija, razlogi za zavrnitev priznanja in izvršitve tuje arbitražne odločbe, spor z mednarodnim elementom, Uredba Rim III