Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matija Klopčič

Vseh ključnih besed je 96, ki se skupaj pojavijo 111 krat.
12 ključnih besed (12.5 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 27 krat (24.32 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x11.11%Bela krajina, kakovost, priraščanje
2x7.41%razširjenost, Fagus sylvatica, tipi redčenj, manjšinske drevesne vrste, sestojna zgradba, redčenje, bukovi sestoji, višinska rast, sortimentacija
1xkakovostni razredi, pavlovnija, vrednostne tarife, navadna bukev, nadmorska višina, gozdno-lesni sortimenti, kostanj, rastne značilnosti, Snežnik, sestojna meja, debelinsko priraščanje, vzdolžni profil, donos, primerjava, zgornja gozdna meja, črna jelša, Idrijsko – Cerkljansko hribovje, volumenska rast, debelinska rast, Sorbus aria, bukev, čisti gorski bukovi gozdovi, MOTI/sestojni parametri/zasebna gozdna posest/pametni telefon/gozdna inventura, upravljanje, Robinija, Kum, mokovec, Kozjansko, jelševa sušica, vrednost, Bohinj, stalne vzorčne ploskve, radialni prirastek, Polanski log, visokovredno, proizvodni potenciali, Mirna gora, dimenzijsko razmerje, podlubniki, Jezersko, divjad, lateralni poganjki, lovišče, večnamenski gozd, načrtovani najvišji možni posek, Krakovski gozd, hrastovi sestoji, lastništvo, odprtost gozdov, stopnja objedenosti, Gozdno mladje, Pragozdni ostanek Krokar, priraščanje dreves, socialni položaj, velikost krošnje, varovalni pasovi, gozdni rezervat, gošča, mladje, nega, Prebiralni gozd, drevesna rast, zgradba, Larix decidua, evropski macesen, Brezova reber, rast, naravne motnje, ukrepi, dejavniki, oblika krošnje, vetrolomi, volumenski prirastek, debelinski prirastek, Boletus edulis, Volčji štant, prebiranje, sestojna rast, Boletus reticulatus, donosi trosnjakov gliv, situacijsko redčenje, Izbiralno redčenje, Celje, Graden