Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Viktorija Žnidaršič Skubic

Vseh ključnih besed je 208, ki se skupaj pojavijo 228 krat.
16 ključnih besed (7.69 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 36 krat (15.79 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x11.11%evtanazija
3x8.33%pojasnilna dolžnost, nujni delež
2x5.56%skupna oporoka, sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, darovanje spolnih celic, zdravljenje neplodnosti, surogatno materinstvo, odškodninska odgovornost, evropsko potrdilo o dedovanju, medicinsko pravo, pacientove pravice, darilo, dedovanje zaščitene kmetije, pacientova avtonomija, zdravnik
1xprenos premoženja, odpoved dediščini, pogodba o preužitku, preživljanje, dednopravne pogodbe, alaetornost, odplačnost, zapuščina brez dedičev, zdravje, zdravstvo, obvezno zdravstveno zavarovanje, svoboda testiranja, čakalne dobe, pravica do spoštovanja pacientovega časa, odgovornost dedičev za dolgove zapustnika, stečaj zapuščine, odgovornost države za dolgove zapustnika, stečaj zapuščine brez dedičev., register sporazumov o odpovedi neuvedenemu dedovanju, medicinska napaka, oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP), pacientova pravica do zasebnosti, upravičenci do OBMP, embrionalne matične celice, mednarodni dokumenti, genetski podatek, genetski zapis, preklic darila, darilo za primer smrti, personalizirana medicina, osebni pristop, pravni status zarodka, pravna ureditev raziskav matičnih celic, čista vrednost zapuščine, klasični odškodninski sistem, medicinski zaplet, defenzivna medicina, odškodnina, nekrivdni odškodninski sistem, odnos zdravnik-pacient, načelo nedeljivosti zaščitene kmetije, pripadnostni položaj, nujni delež., informirana privolitev v zdravljenje, pogodba o dosmrtnem preživljanju, dedovanje, sprejemljivost in izvrševanje javnih listin, priznavanje in izvrševanje odločb, umetna prekinitev nosečnosti, zarodek, ugovor vesti, relevantno pravo, pristojnost, načelo avtonomije, načelo dobrodelnosti., dedovanje s čezmejnim elementom v EU, Uredba o dedovanju, človekove pravice, Evropska konvencija za človekove pravice, posameznikovo običajno prebivališče, Dedno pravo, nujno dedovanje, svoboda oporočnega razpolaganja., evropsko mednarodno zasebno dedno pravo, čezmejno dedovanje, Evropsko sodišče za človekove pravice, zdravstveni turizem, abortivni turizem, Uredba o mednarodnem dedovanju, načelo svetosti življenja, pravica do samoodločbe, največja otrokova korist, otrok, sposobnost odločanja, napake v zdravljenju, dedovanje poslovnega deleža, civilno medicinsko pravo, darilna pogodba, ustanove, zasebne ustanove, Avstrija, Zakon o zasebnih ustanovah, smrt podjetnika, gospodarske družbe, odpoved omejitvi dedovanja, prostovoljno vračanje socialne pomoči, pomoč pri samomoru, pravica do odločitve o času in načinu lastne smrti, zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, socialno varstvo, smrt družbenika, dediči po zapustniku podjetniku, omejitev dedovanja, izločitev vrednosti socialne pomoči iz zapustnikovega premoženja, obračunska vrednost zapuščine, ZZNPOB, vzajemnost, skupna lastnoročna oporoka, medsebojna odvisnost, berlinska oporoka, preklic medsebojno odvisnih razpolaganj, vzajemna oporoka, nujno dedovanje de lege ferenda, nadomestno materinstvo, OBMP samskih žensk, omejitev nujnega dedovanja, razdedinjenje, konverzija, Medicinski poseg, transplantacija, darovanje organov, trgovanje z organi, darovanje organov po smrti, zdravljenje., privolitev v medicinski poseg, nalezljive bolezni, obvezno cepljenje, pravica do zdravstvenega varstva, prisilno zdravljenje, reproduktivni turizem, heterologni postopki OBMP, uporabnik, zdravilstvo, zdravilska metoda, Dednopravne pogodbe, zdravilec, dedovanje denacionaliziranega premoženja, nujni dediči, zakonec, zunajzakonski partner, istospolni partner, fidejkomisarična substitucija., trgovina z organi, odgovornost za zapustnikove dolgove, zapustnikovi upniki, ločitev zapuščine, upnik separatist, dolgovi zapustnika, zapuščina, transplantacijski turizem, načelo altruizma, lastninska pravica na organih in tkivih., zapustnik, darovanje med živimi, navzkrižno darovanje, OBMP, zunajtelesna oploditev, medicinska neučinkovitost, svoboda odločanja o rojstvih otrok, pravica do smrti., zdravniška pomoč pri samomoru, trajno vegetativno stanje, (ne)smiselnost zdravstvene terapije, vnaprej izražena volja, zdravstveni pooblaščenec, zasebno in družinsko življenje, pravica do postopkov OBMP, ženitna pogodba, premoženjski režim, avtonomija strank, dispozitivno pravo, pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema, ZKVČTC, istospolni pari, LGBT, posthumnost, zakonito dedovanje, omejitve avtonomije., informirano soglasje, preživljavec, preživljanec, aleatornost, subjektivna prvina kavze, Pogodba o dosmrtnem preživljanju, sposobnost odločanja o sebi., verižno darovanje, presaditev maternice., avtonomija pacienta, zdravstvena oporoka, dolžnost preživljanja, dedovanje razmerja po pogodbi o dosmrtnem preživljanju., bioetika, pacient, paternalizem, ZPacP, Medicinsko pravo, anonimnost darovalcev, izvor otroka, posvojitev, oploditev z biomedicinsko pomočjo, dokazovanje očetovstva, civilno pravo.