Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Ana Vlahek

Together there are 198 keywords, that are appearing 218 times.
16 of them (8.08 % of all) appear more than once, together appearing 36 times (16.51 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x8.33%insolvenčno pravo, Evropska unija, varstvo potrošnikov, odškodninska tožba
2x5.56%stečajni postopek, pristop EU k EKČP, postopek preventivnega prestrukturiranja, prestrukturiranje, Lizbonska pogodba, poenostavljena prisilna poravnava, načelo sorazmernosti, kolektivna tožba, odpust obveznosti, prisilna poravnava, insolventnost, Sodišče EU
1xZFPPIPP-E, ZFPPIPP-F, ZFPPIPP-G, ZFPPIPP, postopki zaradi insolventnosti, Cooper, Nemec, Gestas, test sorazmernosti, odgovornost matičnih družb, podjetje v smislu 101. člena PDEU, domneva odločilnega vpliva, MRA, insolventni postopki, majhne družbe, preventivno prestrukturiranje, sporazum o finančnem prestrukturiranju, Köbler, cheur/Factortame III, mikro družba, posodobljeni seznam terjatev, sodni preizkus, finančno prestrukturiranje, temeljne pravice, ekonomske svoboščine, človekove pravice, postopek zaradi insolventnosti, izvršilni postopki, izvršilni naslov, načelo absolutnih prednosti, proporcionalnost, Brasserie du Pê, načrt finančnega prestrukturiranja, Francovich, načelo solidarne odgovornosti, odškodninska odgovornost države članice EU, odškodninska odgovornost institucij EU, Listina EU o temeljnih pravicah, prenos podjetja, poslovna odškodninska odgovornost, primer Dieselgate – stvarna napaka – garancija – pravice kupca – kolektivna tožba, odškodninski zahtevek, neizpolnitev pogodbenih obveznosti, kršitev pogodbenih obveznosti, učinkovanje prenosa hipoteke., prenos hipoteke, hipoteka, maksimalna hipoteka, zavarovana terjatev, cesija, premoženjska škoda, razširitev, stečaj, stečajni dolžnik, prodaja poslovne celote, nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika., Insolventni postopki, prodajna pogodba, omejitev in izključitev poslovne odškodninske odgovornosti, jamčevalni zahtevki, stvarne napake, neskladnost, Ledra Advertising, Kotnik, odnos med Sodiščem EU in ESČP, Mnenje 2/13, harmonizacija sistemov varstva, upravljanje večstanovanjskih stavb, EKČP, Svet Evrope, domneva nedolžnosti, maksimizacija glob, konverzija dolga, varstvo človekovih pravic, etažna lastnina, solastnina, bail-out, delitev bremen, pravica do lastnine, načelo »no creditor worse off«, bail-in, odškodninska odgovornost institucij Evropske unije, upravnik, pogodba o medsebojnih razmerjih, stroški upravljanja, rezervni sklad, načelo osebne odgovornosti, privolitev, skupno pripadajoče zemljišče, analiza sodnih odločb, nepremičninsko pravo, stvarno pravo, ZVEtL-1, ZVEtL, kolektivno varstvo, zastopniška tožba, opustitvena tožba, pravo Evropske unije., družbena lastnina, funkcionalno zemljišče, delitvena ekonomija., EU law, competition, enforcement challenges, stanovanjska najemna pogodba, Airbnb, oddajanje stanovanj v najem, kratkoročno oddajanje stanovanj, sobodajalstvo, gostinska dejavnost, razredna tožba, plačilo odvetnika v deležu od prisojenega, stečajna masa, unovčevanje, prodaja, izločitvena pravica, stečajni upravitelj, osebni stečaj, smrt stečajnega dolžnika, skupno premoženje zakoncev, zloraba odpusta obveznosti, zastopanje upravitelja, izpodbojna tožba, vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba, prevozna pogodba potnikov, odgovornost prevoznika, delo na črno., financiranje tožbe s strani tretje osebe, OZ, ZPPCP-1, terjatve, odstopna pravica, kolektivna tožba – kolektivna pravna sredstva – Evropska unija – varstvo potrošnikov – kolektivni interes – množična oškodovanja, Prevozi.org, Kosovo, državljanstvo, mednarodna pristojnost, kolizijsko pravo, poenotenje minimalna harmonizacija, popolna harmonizacija., jamčevalni zahtevki potrošnika, napake na blagu, telekomunikacije, regulirani sektorji, nakupovanje prek spleta, prodaja na daljavo, demokratični deficit, demokracija, GDPR, zasebnost, postopek osebnega stečaja, anonimizacija, internet stvari, veliko podatkovje, Evropski parlament, nacionalni parlamenti, evropska državljanska pobuda, varstvo osebnih podatkov, zavrnitev dobave, blaginja potrošnikov, zemljiška knjiga, vrstni red, predznamba, zaznamba, načelo vzajemnosti, slovenska pravna ureditev državljanstva, dvojno državljanstvo, pridobitev državljanstva, prenehanje državljanstva, poljska pravna ureditev državljanstva, razpolagalnopravni posel, zavezovalnopravni posel, vertikalna integracija, pravna varnost, imputacijski test, test enako učinkovitega konkurenta, zloraba prevladujočega položaja, cenovne škarje, pogojen vpis, opravičba, načelo kavzalnosti, transparentnost