Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Maša Filipovič Hrast

Together there are 147 keywords, that are appearing 181 times.
15 of them (10.2 % of all) appear more than once, together appearing 49 times (27.07 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x18.37%Diplomska dela
6x12.24%Slovenija
5x10.2%Magistrske naloge
4x8.16%Staranje prebivalstva
3x6.12%mladi, ranljive skupine, dolgotrajna oskrba
2x4.08%deinstitucionalizacija, Starostniki, Gospodarska kriza (2008), socialna izključenost, Družbena izključenost, država blaginje, aktivno staranje, stari ljudje
1xEkonomska neenakost, Zdravje, Družbena neenakost, Socialno podjetništvo, Demografska struktura, Revščina, zakonodaja, Finska, psihiatrične ustanove, Zdravstveno varstvo, Zdravstveno zavarovanje, financiranje zdravstva, Socialna ekonomija, Trg dela, Palliative treatment, Domovi za ostarele, Diskurz, Paliativna oskrba, Množični mediji, Psihiatrične bolnišnice, Evtanazija, Neformalno izobraževanje, Kritična analiza diskurza, Zaposlovanje, Prostovoljno delo, priznavanje znanj, starejši, socialni stiki, institucionalno bivanje, stroški oskrbe, emocionalna opora, ekonomska kriza, Preventiva, Stanovanjska politika, Brezdomstvo, brezdomna mladina, brezdomstvo med mladimi, intersekcija, starejši občani, družabne dejavnosti, medgeneracijski centri, starejši ljudje, predsodki, starejši brezposelni, deložacije, Zdravstvo, Medgeneracijski odnosi, Kakovost življenja, Staranje, socialni transferji, kakovostna starost, Institucije, Individualizacija, Čustva, Socialna opora, paliativni tim, slovenske bolnišnice, Umiranje, paliativna oskrba, Brezposelni, Socialna politika, Javna dela, Duševne bolezni, globalna finančna kriza., socialna pravičnost, osebna asistenca, ljudje z ovirami, socialne politike, neoliberalizem, socialna ranljivost, centri za socialno delo, zaposlovanje osebnih asistentov, izvajalci osebne asistence, zdravstvo, privatizacija, financiranje, prihodnost pokojninskega sistema., razvoj pokojninskega sistema, Pokojninski sistem, starostne pokojnine, socialnovarstveni programi, vrednote, zaposlovanje, starosti prijazna okolja, participacija, brezdomstvo, staranje na mestu, socialno delo, staranje domá, lokalna identiteta, mega dogodki, prilagoditev stanovanj, vključevanje, stanovanja starih ljudi, turizem, olimpijske igre, Barcelona, bolnišnice, zdravstvo v Sloveniji, lastnosti starejših delavcev, demografski trendi, menedžment starosti, starejši delavec, evropeizacija., blaginjski režim, socialna politika, trg dela, sistem blaginje, oboleli starši., socialna varnost, odrasli otroci, medgeneracijska solidarnost, družinska politika, družinski prejemki, družini prijazno podjetje., družina, dohodkovna neenakost, Italija, gospodarska kriza 2008, analiza diskurza., blaginjski sistem, pokojninski sistem, trg, družbeni problemi, simbolni interakcionizem, stres na delovnem mestu, usklajevanje dela in družine, Stres, tematska analiza., študentje, alkohol, revščina in socialna izključenost