Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Katja Filipčič

Vseh ključnih besed je 219, ki se skupaj pojavijo 260 krat.
27 ključnih besed (12.33 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 68 krat (26.15 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x10.29%nasilje v družini
5x7.35%žrtev
4x5.88%mladoletniški zapor
3x4.41%kazensko pravo, kaznivo dejanje, kazenske sankcije, sekundarna viktimizacija
2x2.94%povratništvo, storilec, prevzgoja, sodna praksa, mladoletnik, zapor, namen kaznovanja, umor, vzgojni ukrep, prevzgojni dom, zavodski ukrepi, mladoletniška kriminaliteta, resocializacija, vzgojni ukrepi, sodišče, spolno nasilje, mladoletniško prestopništvo, policija, otrok priča, Barnahus
1xspolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, kazenski postopek, Mladoletnik, ovadbe spolnih zlorab otrok v razveznih postopkih, NICHD protokol, odgovornost pravne osebe, varstvo spolne nedotakljivosti otrok, lažne ovadbe spolnih zlorab otrok, kaznivo dejanje krive ovadbe, neutemeljene obtožbe, predkazenski postopek, zloraba otrok, umor staršev, kriminologija., prekršek, nasilje mladostnikov, nasilje nad starši, sankcioniranje mladoletnikov., Nasilje mladostnikov nad starši, zloraba staršev, sindrom pretepenega starša, kaskadna odgovornost, odgovornost voznika avtobusa, postopek obravnave, sankcije., povratnik, otrokom prijazno pravosodje, hudo kaznivo dejanje, dejavniki kriminalitete, argumenti za legalizacijo, argumenti proti legalizaciji., Mladoletniki, kriminaliteta, tretman, prognoza, kršitev temeljnih pravic delavcev, letna poročila vrhovnega državnega tožilstva, odgovornost za ravnanje drugega, odgovornost lastnika vozila, kazniva dejanja zoper delovno razmerje, delovno razmerje, ekspertiza, restorativna pravičnost, kazenski sistem, kazenskopravne norme, globa, plačilna nedisciplina, center za socialno delo, organizirani kriminal, preprodaja drog, droga, vzgojni zavod, strokovni delavci, reparacije, Skrbniški sklad za žrtve, zadeva Lubanga., otrok žrtev kaznivega dejanja, zaseg predmetov, organizirana kriminaliteta, kazenske sankcije za mladoletnike, vzgoja, pravilen razvoj, mladoletniško prestopništvo., mladoletniki, Komisija za pogojni odpust, pogojni odpust, mladoletniško pravo, varstveno nadzorstvo, preklic, položaj žrtev, žrtve, kriminologija, transfer, analiza izrečenih kazni, ameriške raziskave, nasilna kazniva dejanja, mladoletni storilci, delo v splošno korist, prisilna izterjava globe, nadomestni zapor, mladoletni prestopniki, sodobni trendi, strokovnjaki, preventiva medvrstniškega nasilja, vloga šole, mednarodno kazensko pravo, Mednarodno kazensko sodišče, čustvena inteligentnost, čustvena pismenost, rehabilitacija, medvrstniško nasilje, nasilje v šoli, pravna ureditev medvrstniškega nasilja, vrste, primerjalnopravni vidik, kaznovanje, (pre)vzgoja, psihično nasilje, trpinčenje, uboj, prekrškovno pravo, sankcija, izvrševanje kazenskih sankcij, ženska kriminaliteta, reintegracija obsojencev, neenaka obravnava., ženske, ženske storilke, kriminaliteta žensk, kazensko pravni vidiki, storilec kaznivega dejanja, pogojna obsodba, intimni partnerji, pravosodni sistem, spolno nadlegovanje, tipi storilk, zlorabljena ženska, kazni, kriminogeni dejavniki, materinstvo, jamstva postenega postopka, prekrskovni postopek, ustna obravnava, prestajanje zaporne kazni žensk, pravica do postenega sojenja, pravna ureditev, šikaniranje, mobing na delovnem mestu, pravno varstvo, zaslisanje obremenilnih pric, Forenzični intervju, zaslišanje otrok, kaznovanje žensk, konformno vedenje, motiv, odnos, nasilje otrok, nasilje staršev, otrok žrtev, spolna zloraba otroka., družinski umor, intimnopartnersko nasilje, pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom, preizkusna doba, zaslišanje otroka, forenzični intervju, prijazna soba za zaslišanje otrok, Šikaniranje na delovnem mestu, otrok kot priča, zaščita otroka v kazenskih postopkih, prevencija, informacijska tehnologija, mladostniki, otrok, strokovni kadri v policiji, kriminalistična policija, prepovedana posledica., Evtanazija, dostojna smrt, Delovno pravo, mladoletni oškodovanec, koncept zastaranja, neprijavljena kazniva dejanja, posilstvo, Zastaranje kazenskega pregona, zadržanje in pretrganje zastaranja, družbeno omrežje, splet, udeležba, prispevek sostorilca, osebne značilnosti storilcev, sovraštvo, sostorilstvo, kriminološki vidiki, sodba., surovo ravnanje, nasilje nad otroki, kazenski zakonik, Slovenija, motivi, javno mnenje, poročanje medijev, spletno medvrstniško nasilje, tradicionalno medvrstniško nasilje, sodni psihiatrični izvedenec, duševna manjrazvitost, duševna abnormnost, neprištevnost, actio libera in causa, duševna motnja, zgodovinski pregled