Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Valentina Hlebec

Together there are 153 keywords, that are appearing 190 times.
22 of them (14.38 % of all) appear more than once, together appearing 59 times (31.05 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x16.95%Diplomska dela
3x5.08%dolgotrajna oskrba, vrednotenje, Starostniki, socialna omrežja, anketni vprašalniki, radiološki inženir, Socialna opora
2x3.39%merjenje zadovoljstva, razkritje, komponente zadovoljstva, Slovenija, socialna oskrba na domu, anketa (metodologija), generator imen, Družbena omrežja, zakonodaja, Družabno življenje, emocionalna opora, empirične raziskave, staranje, starejši ljudje
1xsocialna opora, spletni forumi, Facebook, Družboslovne ankete, spletna socialna omrežja, kvalitativne metode, izobraževalna gerontologija, osebni oglasi, starejši odrasli, študijska izmenjava, Motivacija, Spletne ankete, kakovost podatkov, socialna oskrba, kakovost, kognitivni intervju, inovativnost, dejavnosti, centri aktivnosti, materialna opora, starejši, mladostniki, egocentrično omrežje, Staranje prebivalstva, egocentrična omrežja, tipi socialnih opor, vprašanja, socialna izključenost, medosebni odnosi, Internet, ankete, ostareli, analize, samospoštovanje, konformizem, stanovanje, vprašalniki, merjenje, socialna pomoč, socialna politika, osamljenost, varnost, bivalno okolje, predsodki, sosed, Vedenje potrošnikov, medgeneracijski odnosi, prijatelji, socialno omrežje, izobraževalni moratorij, bivanjsko okolje študentov, analiza omrežij, informacijska opora, lestvičenje, socialna podpora, domovi za ostarele, osebna omrežja, intervjuvanec, podporne tehnologije, poglobljeni intervju, poslovna uspešnost, Zadovoljstvo, Avstrija, radiološki inženirji, pridobivanje informacij, delo, dnevne migracije, podiplomski študijski program Radiološke tehnologije, ovire študija, Osebni kognitivni intervju, spletni kognitivni intervju, strokovni kader, institucionalno varstvo starejših, Demenca, metoda generatorjev dogodkov, metoda generatorjev vlog, tehnike kognitivnega intervjuja, stopnja udeleženosti anketarja., merjenje kakovosti, klinična praksa, neformalna oskrba, neformalni oskrbovalec, RTG-sevanje, stresorji, stres na delovnem mestu, poklicni stres, urgenca, seznanjenost pacientov, škodljivost sevanja, radiološka tehnologija, študij, informacijsko-komunikacijska tehnologija, vseživljenjsko učenje, Medgeneracijsko učenje, družina, Institucionalno varstvo, Zaposleni, Homoseksualnost, Magistrske naloge, upokojitev, Starši, homofobija, Program DORA, istospolna usmerjenost, zadovoljstvo z življenjem, Kakovost življenja, Družboslovna metodologija, Napake, nakupni motivi, Merske lestvice, Ankete, čustvena inteligenca, Domovi za ostarele, mamografija, kočniki zgornje čeljusti, Staranje, Starost, Medgeneracijski odnosi, zdravje, medgeneracijsko druženje, aktivno staranje, tretje življenjsko obdobje, IVR, telezdravje, izkušnje radioloških inženirjev, tehnike dihanja, rentgensko slikanje zob, Telemedicina, Bolezni, Zdravje, nakupovalno vedenje