Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Barbara Čenčur Curk

Together there are 21 keywords, that are appearing 22 times.
1 of them (4.76 % of all) appear more than once, together appearing 2 times (9.09 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x100%Ljubljansko polje
1xpesticidi, desetil-atrazin, atrazin, ogroženost podzemne vode, javni vodovod, lokalni vodovod, pitna voda, vodovarstvena območja, zajetja, Ljubljansko barje, monitoring, monolitni tehtalni lizimeter, napajanje vodonosnika, Kleče, nezasičena cona, ArcGIS 10.0, geokemične karte, podzemna voda, metoda DPSIR, vodna bilanca