Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Boštjan Rožič

Vseh ključnih besed je 132, ki se skupaj pojavijo 173 krat.
25 ključnih besed (18.94 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 66 krat (38.15 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x12.12%Južne Alpe
5x7.58%Slovenski bazen
4x6.06%Krnski pokrov, srednja jura
3x4.55%jura, sedimentologija, apnenčeva breča
2x3.03%karbonati, oligocen, neptunski dajki, stratigrafija, Boumova sekvenca, Strunjanski klif, megalodontidne školjke, paleokras, zgornji trias, mikrofacies, anizij, MIS 5e, Tolminska formacija, Julijski prag, diagenetsko okolje, Guam, Dinarska karbonatna platforma, Tarague apnenec
1xmikropaleontologija, geomorfologija, kvartarni sedimenti, kalpionele, grajeno okolje, Avče, fosilni plazovi, pobočni procesi, bazalna breča, Dachsteinski apnenec, oceanski anoksični dogodek, Perblanska formacija, sedimentologija., Ponikvanska tektonska krpa, toarcij, geokemija, biostratigrafija, geološka karta, drobirski tok, Posavske gube, geomorfometrija, geološki profil, Veliko polje, izsušitvene teksture, laguna, karbonatni člen, Borovniška formacija, strukturno-stratigrafska analiza, mikrofacielna analiza, transgresija, notranja platforma, meja jura-kreda, gravitacijski zdrs, parasekvenca, Favreina salevensis, Vražji kamen, prehod iz baškega dolomita v Krikovsko formacijo, triasno-jurska meja, kartiranje, Zgornja Vipavska dolina, geologija, Vipavska dolina, GIS, Rebrnice, Dinarska karbonatna platforma., Debela stena, konglomerat, prepletajoča reka, Škofja Loka, Nanos, Kras, lidar, apnenec ammonitico rosso, neptunski dajki., fliš, paleokraške zapolnitve, predgorski fleksurni bazen., Jadransko-Dinarska karbonatna platforma, siliciklastiti, turbiditi, Amfiklinske plasti, karnij, Slovenska obala, kalciturbiditi, eocenski fliš, kalciturbidit, eocen, Liburnijska formacija, Rhapydionina liburnica, rentgenska spektroskopija (XRF), katodoluminiscenca, izotopska analiza, zgornja jura, Julijske Alpe, Fliš, Planinska breča, Strelovška formacija, bazenski razvoj, vzhodne Južne Alpe, Tolminski pokrov, Podmelški pokrov, mangan, zgornja kreda, toarcijski anoksični dogodek, aluvialna pahljača, srednji perm, karbonatna rampa, Postojna, breča, spodnja kreda, Murgella lata, kreda, sedimentacijsko okolje, Trbiška breča, Južne Karavanke, ladinij, trias, karbonatne kamnine, klastične kamnine, gravitacijski tokovi, konodonti, Rutarska planota, Dovžanova soteska, bazenski sedimenti, vulkanoklastiti, Velike Lašče, Zunanji Dinaridi