Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Sergeja Slapničar

Vseh ključnih besed je 445, ki se skupaj pojavijo 1617 krat.
197 ključnih besed (44.27 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1369 krat (84.66 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
82x5.99%računovodstvo
65x4.75%analiza
62x4.53%Slovenija
41x2.99%uspešnost poslovanja
36x2.63%poslovanje podjetja, podjetje
31x2.26%standardi
25x1.83%raziskave
21x1.53%primeri, zakonodaja
20x1.46%management, kontrola, računovodski izkazi
19x1.39%banke
18x1.31%finančna poročila, vrednotenje
17x1.24%revizija, case study
16x1.17%tveganje
15x1.1%mednarodni standardi
14x1.02%modeli, bančništvo
13x0.95%metode, nagrade, meritve, nagrajevanje
12x0.88%davki
11x0.8%mednarodne primerjave, ocene, industrijsko podjetje, manager
10x0.73%finance, bančno poslovanje, kapital, razkritje, poštena vrednost, poročila
9x0.66%obdavčenje, delniške družbe, poslovni izid, regulacija
8x0.58%obvladovanje tveganj, spremembe, trg kapitala, dobiček, investicije, komparacije, nadzorni odbor, financiranje, storitve
7x0.51%delnice, motiviranje, finančni instrumenti, krize, upravljanje, donos
6x0.44%stečaj, revizor, nadzor vodenja podjetja, plače, družbena odgovornost, gospodarske družbe, davčni sistemi, lastništvo, informacije, multinacionalne družbe
5x0.37%kvaliteta, zdravstvo, finančna matematika, cena, terjatve, trg, likvidnost, vodenje, upravni odbor, boniteta, strategija, javno podjetje, sredstva, bilance
4x0.29%trgovanje, obveznosti, Istrabenz, goljufija, vrednost, farmacevtska industrija, uravnotežen seznam ciljev, stroški, notranja revizija, podatki, dolgovi, prisilna poravnava, podjetništvo, EU, direktive ES, prevzemi podjetij
3x0.22%proračuni, kodeksi, poslovne finance, kriptovaluta, trženje, javni sektor, solventnost, kadri, informatika, Krka, konsolidirani računovodski izkazi, dividende, zaščita, javne finance, osnovna sredstva, kreditna sposobnost, bolnišnice, Gorenje, etika, združitve podjetij, plačilni promet, gospodarsko pravo, indeksi, krediti, okolje, research, analysis
2x0.15%gradbeništvo, auditing, nakup, Nizozemska, leasing, gospodarski kriminal, NLB, ekonomski vidik, naklonjenost tveganju, bela tehnika, bonus, leadership, risk, vrednote, regulation, neuroscience, mednarodno poslovanje, odgovornost, strateške povezave, živilska industrija, finančni trg, teorija, control, prizes, bančni sistemi, kalkulacije, prenosna cena, politike nagrajevanja, konsolidacija, osebne finance, najem, recesije, psychology, nepremičnine, usklajevanje, izvedeni finančni instrumenti, zavodi, planiranje, finančni sistemi, poslovne enote, asimetrične informacije, oblikovanje cene, Sava, zunanja revizija, delovno mesto, Abanka Vipa, trgovinsko podjetje, Merkur, znanje, disciplina, podjetnik, ZDA, napake, računsko sodišče, statistika, ekonomska predvidevanja, pravo družb, finančne institucije, majhna podjetja, remuneration, stres, blagovne znamke, komuniciranje, varstvo okolja, ekologija, borze, žensko delo, prodaja, zagonsko podjetje, certifikat, prestrukturiranje, korupcija, informacijska tehnologija, elektronsko poslovanje
1xPortugalska, računoodstvo, malus, oskrba, primerjalno vrednotenje, pravila, Basel II, investicijski skladi, dividendno diskontni model, varstvo zraka, Internet, Republika Češka, software, vzajemni skladi, model prostih denarnih tokov, vrednotenje podjetij, Danfoss, Avstrija, odložen bonus, majhno podjetje, tržni delež, delničarji, managerski odkup, članstvo, kreativno računovodstvo, Santander, struktura, Letališče Jožeta Pučnika, Irska, Makedonija, shema nagrajevanja, tvegano vedenje, Francija, sankcije, javna naročila, plačilni instrumenti, premoženje, letališča, finančni plani, poraba, vlada, malo gospodarstvo, rastoče podjetje, intelektualna lastnina, človeški kapital, obvladovanje znanja, država, karakteristike, uspešnost poslovanaja, MAN Slovenija, avtomobilska industrija, informacijski sistemi, SAP, Luka Koper, pristanišča, budžetiranje, zgodovina, državna uprava, carine, bilanca stanja, Carinska uprava Republike slovenije, knjigovodstvo, knjigovodske listine, poslovne knjige, 2002, Grafika, denarni tokovi, gumarska industrija, ekonomsko predvidevanje, papirna industrija, Tosama, grafična industrija, strateško planiranje, cilj, uspešnostno predračunavanje, mednarodno podjetje, Fructal, embalaža, valuta, tečajne razlike, konkurenca, SGP Tehnik, obrestna mera, odpadni material, produkcija, Luksemburg, Švica, davek od kapitalnih dobičkov, Ciper, zavarovanje, Mura, tekstilna industrija, izvršba, optimizacija, vredotenje, Aerodrom Ljubljana, stabilnost sistemov, mednarodnei standardi, upokojitev, delovna uspešnost, rezerve, hipoteke, Koliinska, efektivnost, pripojitve podjetij, delavci, Mercator, Telekom, Droga, Intereuropa, likvidacija podjetja, ladjedelništvo, projekti, Avto Svetek Studenec, družinsko podjetje, zdravila, Salus, dejavnost, primerjave, zadolženost, poslovni model, lokalna samouprava, regionalni razvoj, Zveza tabornikov Slovenije, občine, Hrastnik, zavarovalstvo, subvencije, tehnologija, transakcije, capital, SMEs, enterprises, structure, financing, measurements, hypotheses testing, entrepreneurship, Trimo, public enterprise, Austria, corporate governance, salaries, SRS 2016, upniki, društva, razvoj, zunanje izvajanje dejavnosti, varnost, yield, trendi, davek od dohodka, davek od dobička, pravna oseba, supply, money issue, money, responsibility, emisija denarja, ponudba, cryptocurrency, financial market, davčna utaja, reforme, zaposlovanje, delo, portfolio, delo za določen čas, delovni čas, prispevki, pogodbe, sex, sanctions, Livar, sodstvo, Didi Chuxing, motivation, behavioural sciences, labour efficiency, evaluation, models, patenti, avtorstvo, avtorsko pravo, distribuicija, Sazas, razizskave, odločanje, reševanje problemov, mednarodni standardi računovodskega poročanja, preference, vedenjska ekonomija, finančna kriza, procikličnost, MSRP, razkritja, osebnost, psihologija, Case study, emisijski kuponi, Deutsche bank, Zdravstveni dom Ribnica, agencije, nafta, energetika, 2010/76/EU, igranje s tujim denarjem, aktivnosti, stroitve, podjetnišvo, goljufije, okvirjanje, Nemčija, hiperbolično diskontiranje, matematika, pomorski transport, praksa, Unija računovodska hiša, management accounting, evidenca, vodstveno računovodstvo, izboljšave, poslovna morala, politika, davčna osnova, državna lastnina, tarife, OECD, vrednostni papirji, zaključni računi, institucije, banking, internacionalizacija, poslovanje podjetje, Apple, izobrazba, spol, obdobje 2009-2012, preizkušanje domnev, organizacija, zdravstveno varstvo, institutions, banks, prejemki, regulativa, slovenske banke, obdobje odložitve, terminsko poslovanje