Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Petra Videmšek

Together there are 162 keywords, that are appearing 206 times.
25 of them (15.43 % of all) appear more than once, together appearing 69 times (33.5 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x7.25%hendikep, socialno delo, družina, zakonodaja, duševno zdravje
4x5.8%nasilje
3x4.35%centri za socialno delo, duševna bolezen
2x2.9%ločitev, socialna izključenost, trgovina z ljudmi, spolne zlorabe, konflikti, nasilje v družini, hendikepirani, prizadetost, redne osnovne šole, izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, osnovna šola, otroci s posebnimi potrebami, ljubezen, inkluzija, osebni načrt, mladostniki, pandemija
1xvloga šole, antipsihiatrija, potrebe bolnikov, socialno delo v zdravstvu, srčno popuščanje, prosti čas, stresni dejavniki, nasilje nad otroci, šola, duševna stiska, diskriminacija, institucije, prijava suma nasilja, psihiatrija, otroški vrtci, zdravje, socialne veščine, modeli obravnave ljudi, institucionalizacija, skupnostna obravnava, samostojnost, gibalna oviranost, neodvisno življenje, karantena, koordinirana obravnava, zakon o duševnem zdravju, vrstniški mediatorji, terapevtski centri, šolska mediacija, vrstniška mediacija, COVID-19, zastopništvo, bolniki, varstveni zavodi, nasilje nad ženskami, socialne mreže, solidarnost, ženske, socialna integracija, mladinski domovi, otroci in mladostniki, podpora, integracija, krepitev moči, perspektiva moči, uporabniška perspektiva, zagovorništvo, varstveno delovni centri, spremljevalci gibalno oviranih otrok, asertivnost, vzgojni zavodi, človekove pravice, feminizem, pomoč žrtvam, varne hiše za moške, družbena konstrukcija spola, patriarhat, nasilne ženske, nasilje nad moškimi, spolnost, družbeno nesprejemnaje, hendikepirane ženske, hendikepirane matere, materinstvo, prepoved približevanja, policija, sodelovanje centrov za socialno delo in policije, pravica do oskrbe, osebni stiki, etične dileme, primeri dobre prakse, delovni pogoji, prvi in drugi val epidemije COVIDA-19, izredne razmere, mediji, akne, učna baza, mentorstvo, travma in okrevanje, individualizacija oskrbe, študenti, socialno delo v izrednih razmerah, socialno delo z družino, sodelovanje s Fakulteto za socialno delo, prispevek študentk, vrstniki, metoda osebnega načrtovanja, uporabniki, strokovne delavke, supervizija, varovalni dejavniki, epidemija, duševne stiske, pomoč, supervizijski proces, refleksija, odnos socialnih delavk, samospoštovanje, načrtovalci, spolno izkoriščanje, prostitucija, institucionalno varstvo, ekonomski položaj, mladinski center, opolnomočenje, izvirni delovni projekti pomoči, socialna izolacija, zaprtje šol, vpliv filmov, mladi na prehodu v odraslost, bivalne enote, zajezitveni ukrepi, stališča učiteljev, odnosi s starši, otroci, otrokova korist, sindrom odtujevanja, oče, razveza, duševne motnje, pandemija COVID-19, očetje, razveza zakonske zveze, kriza duševnega zdravja, študij, študentsko delo, revščina, preživljanje, očetovstvo, stališča socialnih delavk in delavcev, prekinitev partnerske zveze, stres, psihično nasilje, partnerski odnosi, skrbništvo nad otroci po razvezi, nasilni odnosi, pravica do varstva