Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Irena Mlinarič-Raščan

Together there are 181 keywords, that are appearing 226 times.
24 of them (13.26 % of all) appear more than once, together appearing 69 times (30.53 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x8.7%kronična limfocitna levkemija, apoptoza
4x5.8%tiopurini, tiopurin-S-metiltransferaza, levkemija, limfomi, receptor EP4
3x4.35%statistična analiza, celične kulture, proteasom
2x2.9%imunski sistem, zdravilne učinkovine, nevtrofilci, zaviralci proteasoma, tiopurin S-metiltransferaza, polimorfizmi, limfoblastoidne celične linije, 4-metilendioksimetamfetamina, fluorescenčna mikroskopija, Burkittov limfom, monoklonska protitelesa, biološki označevalci, farmakogenomika, metotreksat
1xSAM, alfa adrenergični receptorji, statmin, ATF3, tumorske celice, zdravljenje, radioaktivne kisikove zvrsti, Ca2+, febrilna nevtropenija, genotipizacija, NFkB signalizacija, topnost, akutna limfoblastna levkemija, celična smrt, E-kadherin protein, poškodbe jeter, ogljikov tetraklorid, proteomika, kognitivne okvare, nevrotoksikologija 3, 3, 4-metilendioksimetamfetamin, farmakologija 3, gelska elektroforeza, holesterol homeostaza holesterola sinteza holesterola Cyp51 analiza proteinov izolacija proteinov genotipizacija miši, NADPH oksidaza, cirkulirajoče tumorske celice, bakteriofagna knjižnica, estrogensko regulirani Hoxb8 mišji nevtrofilci, mitohondrijski DNA, mitohodrijska lokalizacija, konfokalna laserska mikroskopija, citoskelet, scFv fragmenti, NF-kB, protivnetni učinki, limfociti B-celični receptor prostaglandini, interlevkin 6 citometrični citokinski test receptorji EP4 polimeraza, genetski polimorfizmi TPMT, kožna atrofija, kožne bolezni, metabolizem SAM, aktivnost TPMT, glukokortikoidi, nevralne cevi, napake, primerjava frekvenc, homeostaza limfocitov B, inhibitorji serinskih proteaz, imunski odziv, farmakogenetika, glicin-n-metiltransferaza, izolacija DNA, poliformizem, validacija radiofarmacevtskih izdelkov, somastatin, psihoaktivna zdravila, cimetna kislina, derivati, vloga, maligne bolezni limfocitov, zaviralci serinskih proteaz, T-celični receptorji, hematologija, serinske proteaze, sinteza spojin, metabolna aktivnost celic, NFkB, radiofarmacija, radiofarmaki, zdravljenje debelosti, podhranjenost, debelost, leptinska rezistenca, metabolni sindrom, Hoxb8 mišji nevtrofilci, plazmidi, luskavica, metaboliti tiopurinov, 6-merkaptopurin, 6-tiogvanin, neželeni učinki, farmakokinetika metotreksata, prostaglandinski receptor tipa 4 (Ep4), 5, 10-metilentetrahidrofolat reduktaza, biomarkerji, inhibitorji imunoproteasoma, analiza izražanja genov, prostaglandinski receptor tipa 4 (EP4), PgE1-Oh, selektivni inhibitorji, lupus, inhibitorji proteasoma, ONX-0914 (PR-957), calcium exenatide ryanodine receptor phospholamban troponin I, PgE1-OH, 688, agonisti, limfom, levkemija celic B, metode, vrednotenje, odziv na zdravljenje, preživetje zdravila, imunomodulatorno delovanje, farmakogenomika tiopurinov, citotoksičnost interakcij, sinergizem, idelalisib, L-902, fludarabin, ibrutinib, odziv na tiopurine, disertacije, biološka zdravila, imunomodulacija, jedrni dejavnik kappa B, interlevkini, protein period 2, cirkadiani ritem, začetek bolezni, kožna pregrada, pretočna citometrija, atopijski dermatitis, polimorfizem, androstanski receptor, encimska aktivnost, z avtofagijo povezan protein 12, ATG12, mitohondriji, avtofagija, ubikvitinski proteolizni sistem, psoriaza, psoralenski skelet, avtoimunska obolenja, antagonisti receptorja EP4, agonisti receptorja EP4, endogeni antioksidanti, eksogeni antiokdsidanti, naravni kozmetični izdelki, EC50, ekspresija receptorja, limfociti, P. mirabilis biofilms Catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) in vitro dynamic catheterized bladder model two-component regulatory pathway system TargeTron® mutagenesis, prostaglandinski receptor EP4, 2, 2-difenil-1-pikrilhidrazil, protein period 2 cirkadiani ritem androstanski receptor encimska aktivnost plazmidi, maligne bolezni limfocitov B, zdravljenje kronične limfocitne levkemije, proteasom imunoproteasom izražanje genov interferon-gama imunski odziv, S-adenozilmetionin, antioksidativna kapaciteta, selenit, mikro RNA, rakava obolenja