Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Slavka Kavčič

Vseh ključnih besed je 474, ki se skupaj pojavijo 2587 krat.
229 ključnih besed (48.31 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2342 krat (90.53 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
226x9.65%računovodstvo
135x5.76%Slovenija
86x3.67%računovodski izkazi
69x2.95%revizija
67x2.86%poslovanje podjetja
61x2.6%standardi, podjetje
55x2.35%case study
48x2.05%analiza
47x2.01%kontrola
44x1.88%davki
43x1.84%uspešnost poslovanja
40x1.71%zakonodaja
38x1.62%informacije
35x1.49%poročila
33x1.41%poslovni izid
32x1.37%notranja revizija
28x1.2%vrednotenje
27x1.15%javno podjetje
26x1.11%mednarodne primerjave
24x1.02%davčni sistemi
22x0.94%spremembe, finančna poročila
21x0.9%mednarodni standardi
18x0.77%razkritje, sredstva
17x0.73%tveganje, javne finance, javni sektor
16x0.68%storitve
15x0.64%bilanca stanja, zavarovalstvo, stroški, plače, industrijsko podjetje, investicije
14x0.6%revizor, zunanja revizija, planiranje
13x0.56%terjatve, primeri
12x0.51%kapital, knjigovodstvo, modeli, kalkulacije, metode
11x0.47%kvaliteta, osnovna sredstva, bančno poslovanje, komparacije, amortizacija, zaloge
10x0.43%controlling, EU, proračuni, zavarovalni zavodi
9x0.38%bančništvo, bilance, razvoj, banke, management
8x0.34%financiranje, dobiček, majhna podjetja, poslovne knjige, stroškovno računovodstvo, obdavčenje
7x0.3%gospodarske družbe, obračuni, trg, dejavnost, organizacija, družbena odgovornost, raziskave, odločanje
6x0.26%davek od dohodka, zdravstvo, zavodi, informacijski sistemi, problematika, prihodek, občine
5x0.21%predpisi, nagrade, ocene, kadri, trgovinsko podjetje, javna naročila, notranja kontrola, lokalna samouprava, davčne olajšave, Hrvatska, nabava, komunalne dejavnosti, informacijska tehnologija, energetika, zunanje izvajanje dejavnosti, cena, finance, krize
4x0.17%Avstrija, javni razpis, solventnost, javne službe, regulacija, gradbeništvo, strateške povezave, konkurenca, konsolidirani računovodski izkazi, oblikovanje cene, računsko sodišče, obvladovanje tveganj, indeksi, projekti, združitve podjetij, delovna uspešnost, predračuni, meritve, zgodovina, naloga, poslovna poročila, ABC metoda, zdravstveni zavodi, etika
3x0.13%boniteta, prevzemi podjetij, odličnost, Italija, krediti, neprofitne organizacije, trendi, knjigovodske listine, motiviranje, poslovne enote, dolgoročne rezervacije, uravnotežen razvoj, ZDA, odhodek, Elektro Ljubljana, kodeksi, revalorizacija, finančna politika, znanje, elektronsko poslovanje, pravna oseba, prenosna cena, poštena vrednost, nadzorni odbor, faze, varstvo okolja, ekologija, davek na dodano vrednost, Velika Britanija, evidenca, prispevki, indikatorji, Nemčija, stroški dela, uporabniki, stečaj, lastništvo, infrastruktura
2x0.09%zasebno podjetje, kmetijstvo, podjetnik, poslovni proces, pripojitve podjetij, cilj, produkcija, mednarodno poslovanje, valuta, davek od dobička, zavarovanje, kreditna sposobnost, poslovni sistemi, pohištvena industrija, obveznosti, plačilni promet, tarife, podjetništvo, izvajanje, teorija, napake, finančni instrumenti, komparacija, gospodarski kriminal, varnost, bančni sistemi, pravilniki, Gorenje, vodstveno računovodstvo, asimetrične informacije, budžetiranje, izboljšave, reševanje problemov, ciljno obračunavanje stroškov, uporaba računalnikov, likvidnost, organizacijske strukture, trženje, denarni tokovi, finančno poslovanje, software, karakteristike, konsolidacija, Univerza v Ljubljani, zadruge, dolgovi, odgovornost, ponudba, letalski promet, visoko šolstvo, javna uprava, sodelovanje, proizvodi, primerjave, izvajalci, prodaja na drobno, Francija, električna energija, Talum, Kolpa, ekonomičnost, denar, društva, izvedeni finančni instrumenti, nepremičnine, regije, manager
1xodpis, farmacevtska industrija, davčna osnosva, Petrol, Interevropa, Pletilstvo Erika, Aldi, klasifikacija, prodaja, poslovni plani, tržna cena, gradbeni objekti, kkontrola, mangement, poročilo, ITF, mednarodne ustanove, tiskarstvo, Grafikom, Novo mesto, zavarovalno pravo, pogodbe, kultura, usklajevanje, muzeji, finančne institucije, špedicija, metodologija, javni zavodi, davčna osnova, MSRP 4, življenjsko zavarovanje, davek, obveznost, Zdravstveni dom Ljubljana, nabavna funkcija, ceste, Jub d.d., Petrol d.d., DARS, pivovarstvo, obdobje, plastične mase, Pivovarna Laško, Kyoto, decentralizacija, žagarstvo, najem, finančni leasing, lesna industrija, Evropa, Poslovni sistem Mercator, vizija, statistika, 1997-2001, poslovna morala, izvršba, pravni vidik, pogodbeno delo, družinsko podjetje, poslovno okolje, dobavitelji, motorna vozila, upravni postopek, nadomestila, delo, renta, gozdarstvo, razvrščanje v skupine, praksa, denarna sredstva, osebni dohodek, kadrovska politika, podsistemi, bilanca uspeha, velika podjetja, srednja podjetja, bolnišnice, neposredne tuje investicije, prodikcija, uspešnostno predračunavanje, Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik, kreditiranje, zdravstveno varstvo, novi proizvodi, ugotavljanje stroškov na podlagi aktivnosti, Eti Elektroelement, Lek, rastoče podjetje, razkritja, kozmetika, Madžarska, pristojnost, poraba, finančno računovodstvo, Nuklearna elektrarna Krško, finančna funkcija, okolje, odpadni material, arhivi, ekonometrija, tipi, poslovna funkcija, aktiva, tekstilna industrija, Litija, Ljubljana, JIT, bela tehnika, prodaja na debelo, trgovina, elektroindustrija, nagrajevanje, Aviva, Zavarovalnica Triglav, optimizacija, Banka Koper, bilanca, Marmor Hotavlje, stanja, Savatech, uravnotežen seznam ciljev, Vzajemna, Brest, majhno podjetje, pozavarovanje, gospodarsko pravo, voda, kovine, aluminij, Metal Ravne, kovinska industrija, občina, Promas, institucije, kemična industrija, regionalni razvoj, izobraževanje, inovacije, Črna gora, Makedonija, odloženi davki, Gramiz, dokumentacija, jamstvo, socialna varnost, delovna razmerja, Javno komunalno podjetje Grosuplje, Adria Airways, auditing, kmetje, distribucija, Kočevje, letalstvo, stečaji, javne storitvene dejavnosti, normativi, obdobje 1991- 2011, reforme, turizem, obdobje 1995 - 2011, hotelirstvo, status, socialno podjetništvo, patenti, sodni postopek, KIV Vransko, trg delovne sile, M Sora, nesreče, rezervni skladi, farmacevtstka industrija, karteli, korupcija, vodenje projektov, dejavnosti, Iskra Sistemi, informatika, Helios, elektronska pošta, vrednost, donos, prodajalna, Mercator, EMU, devizni tečaji, evro, delnice, trg kapitala, Klinični center, Portugalska, javna narocila, programi, finančni plan, realizacija, konkurenčne prednosti, Kmetijska zadruga Stična, likvidacija podjetja, spori, prisilna poravnava, nadzor vodenja podjetja, cena stroški, neodvisnost, metodedokumentacija, smernice, lokalna skupnost, nelojalna konkurenca, vrednostni papirji, terminsko poslovanje, opcije, zamenjava, delovna sila, Danfoss Trata, Ministrstvo za kmetijstvo, dohodnina, Iskratel, gozdarstvo in prehrano, zaposlovanje, kovinoplastika Lož, kadrovska funkcija, uspešnost podjetja, metalurgija, delavci, Energoplan, vzdrževanje, podeželje, Rusija, Tehnik, javnefinance, Kemijski inštitut, obresti, inšpekcijske službe, živo srebro, družbeno računovodstvo, strojna industrija, Javno podjetje Okolje Piran, efektivnost, dogodek, politika, strošek, avtomobilska industrija, TPV Johnson Controls, upravljanje, mamagement, simulacija