Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Nevenka Hrovatin

Together there are 310 keywords, that are appearing 847 times.
123 of them (39.68 % of all) appear more than once, together appearing 660 times (77.92 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
52x7.88%Slovenija
39x5.91%analiza
37x5.61%energetika
25x3.79%mednarodne primerjave
24x3.64%EU
23x3.48%trg
17x2.58%električna energija
15x2.27%zakonodaja
11x1.67%obnovljivi viri energije
10x1.52%financiranje, podjetje, telekomunikacije
9x1.36%trendi, regulacija, cena, investicije, ekonomski vidik, liberalizacija
8x1.21%infrastruktura, razvoj, efektivnost, stroški
7x1.06%tehnologija, varstvo okolja, case study
6x0.91%modeli, energetics, privatizacija, raziskave
5x0.76%javno-zasebno partnerstvo, trgovanje, uspešnost poslovanja, analysis, storitve
4x0.61%ekologija, market, Bosnia and Herzegovina, Indija, okolje, ocene, primeri, strategija, Italija, management, poslovanje podjetja
3x0.45%Avstrija, distribucija, odločanje, mreže, produkcija, dobavitelji, pogodbe, ponudba, javne finance, elektrogospodarstvo, informacijska tehnologija, javno podjetje, lastništvo, mobilna telefonija, struktura, zdravstvo, zdravstveno varstvo, konkurenca, elektroenergetika, public-private partnership, ekonomika prehoda, BIH, javni sektor, telefon, ceste, Madžarska, oblikovanje cene, direktive ES, poraba, electricity, politika
2x0.3%reforme, sistemi, povpraševanje, pospeševanje, gibanje cen, investicijski skladi, Švedska, sončna energija, varnost, tržna struktura, indikatorji, uravnotežen razvoj, India, bolnišnice, nadzor vodenja podjetja, plače, komunalne dejavnosti, lokalna samouprava, development, upravni postopek, varstvo zraka, Nemčija, zavodi, trgovina, emisijski kuponi, financing, subvencije, tehnološki razvoj, enotni trg, regionalni razvoj, PTT, gradbeništvo, konkurenčnost, rudarstvo, investments, varčevanje, vrednotenje, vrednost, Velika Britanija, društva, prodaja, evaluation, klimatologija, ekonomski razvoj, neprofitne organizacije, energija, sredstva
1xmesta, regulation, urbanizem, preskrbovalne verige, socialni vidik, institucije, Vzhodna Evropa, Srednja Evropa, bilance, Cachar Paper Mill, Španija, javna naročila, ekonomičnost, industrijsko podjetje, papirna industrija, kapital, kalkulacije, borze, jedrska energija, visoko šolstvo, zapori, leasing, koncesije, zaposlenost, odpadni material, panoge dejavnosti, Holding Slovenske elektrarne, računovodski izkazi, neposredne tuje investicije, Telekom, strateški management, zavarovanje, monopoli, vzajemni skladi, šport, trženje, prodaja na drobno, kadri, status, družbe, prestrukturiranje, delniške družbe, likvidacija podjetja, organizacijske strukture, poslovno komuniciranje, Poljska, avkcije, novi proizvodi, Skandinavija, zgodovina, promet, spremembe, kultura, neuspeh, Republika Češka, izgube, sanacija podjetja, stečaji, komparacija, politics, poslovna strategija, mednarodno sodelovanje, communication, strateško planiranje, informacijski sistemi, informacijska družba, kontrola, letališča, cestni promet, človeški kapital, dokumentacija, tveganje, letalski promet, Internet, dinamika, rastoče podjetje, Elektro Primorska, internacionalizacija, diverzifikacija, poslovno okolje, Avstralija, zdravje, poverty, structure, zdravstveni zavodi, ekonometrija, zavarovalstvo, znanje, Rudnik Trbovlje Hrastnik, railway transport, življenjski standard, freight-traffic, containers, cases, information technology, kontejnerji, real estate, public sector, železniški transport, tovorni promet, javna uprava, upravljanje, Romunija, sodelovanje, podatki, legislation, invalidi, invalidsko zavarovanje, zaposlovanje, etika, voda, vodno gospodarstvo, efficiency, vrednostni papirji, primerjave, zaloge, informatics, Macedonia, methods, nafta, projects, uspeh, Premogonik Velenje, stečaj, osebne finance, risk, nepremičnine, Germany, rehabilitation, maintenance, tehnična analiza, price, infrastructure, planiranje, pricing, demand, supply, cooperation, business efficiency, skladišča, delovna uspešnost, onesnaževanje okolja, industrija, radio, services, gospodinjstva, fiskalna politika, decentralizacija, meritve, disertacije, energetski objekti, projekti, obdavčenje, davčne olajšave, vzdrževanje, metode, Danska, usklajevanje, vodenje projektov, zunanje izvajanje dejavnosti, gasilstvo, financirnaje, monetarna politika, električna vozila, testiranje, konvergenčni kriteriji, plin, gas, denar, reševanje problemov, data, Kanada, Koreja, krize, trends, Portugalska, mednarodne priemrjave, Makedonija, nakup, finančni sistemi, les, adjustment, Petrol, regije, regionalna politika, strukturni skladi, svet