Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: David Hladnik

Together there are 158 keywords, that are appearing 235 times.
32 of them (20.25 % of all) appear more than once, together appearing 109 times (46.38 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x8.26%smreka
8x7.34%lesna zaloga
7x6.42%gozdna inventura, sestojna zgradba
6x5.5%debelinski prirastek
5x4.59%Natura 2000, Picea abies
4x3.67%bukev, Pokljuka, zgradba sestoja
3x2.75%vzorčne ploskve, zgradba sestojev, sestoji, jelka, osutost krošenj, gozdni rezervati
2x1.83%sestojna karta, Mašun, tarife, GIS, gozdni habitatni tipi, gozdni sestoji, gozdnogojitveno načrtovanje, osutost krošnje, gozdni rob, sprememba krajine, gozdnogospodarsko načrtovanje, nižinski gozdovi, fotointerpretacija, kontrola natančnosti, Jurjeva dolina, digitalni stereoploter
1xkontrolna vzorčna metoda, geografski informacijski sistem, ptice, sestojne karte, spremembe na ploskvah, razvojne faze, daljinsko zaznavanje, fragmentacija krajine, Pohorje, Semič, vrstna pestrost, debelinska struktura, metulji, raba tal, Logatec, razvoj gozdnih sestojev, lidarsko snemanje, žledolom, vrzeli, raziskovalne ploskve, Obramec, Cerkno, krajinski ekotopi, Scorzoneretalia villosae, občina Komen, kraška travišča, jelovo-bukovi gozdovi, krajinske spremembe, Abies alba, členitev krajine, urbano drevje, Loška dolina, gozdni rezervat, volumenski prirastek, nenadzorovane klasifikacije, metoda RGB-NDVI, satelitski posnetki, vegetacijski indeksi, Fagus sylvatica, Dedna gora, sestojna gostota, gozdnogospodarska enota Trbovlje-Zagorje, gozdnogospodarska enota Mislinja, Brička, sestojne gostote, zasmrečeni gozdovi, raba prostora, pokrovnost, gozdni ekotopi, prvobitnost gozdnih površin, Udin boršt, Kamniško Bistriška ravan, LIDAR, gozdna zaplata, drevesa, krajina, pragozdni rezervat, gozdovi, Krakovski gozd, gozdnogospodarska enota Plešivec, Šentjur, Dobrava, globin anotranjega okolja gozdov, Picea abies Karst., lidar, Snežnik, posestni načrt, kotnoštevna metoda, celek, gospodarski gozdovi, Ždrocle, volumenske funkcije, absolutna orientacija, mestni gozdovi, stereopar, sestoj, prostorska razmestitev dreves, dinamika vrzeli, kmetija, Ljubljansko-Kamniška kotlina, upravljavske smernice, modelne ekonomske kalkulacije, ekološko kmetovanje, trajno travinje, kazalci pestrosti, Slovenska Istra, travišča, varstvena območja, ocena stanja, spremembe, krajinski gradnik, reja govedi, varstvo narave, goveda, Ljubljana, Vič, pragozdni rezervat Šumik, metoda stalnih vzorčnih metod, posnetki, prostorske zbirke, zaraščajoče površine, vizualna interpretacija, analiza porabe časa, ponovitve, Lovrenc na Pohorju, monitoring, Fagus sylvatica L., Abies alba Mill., Poljane, pragozdni rezervati, fotointerpretacijski ključ, popis, pašniki, zaraščanje, planine, Radovljica, popis dreves, stalne vzorčne ploskve, ruševje, objektna klasifikacija, Pleša, Krakovo, gozdnogojitveni načrt, negovalna enota, ortofoto, jelova rastišča