Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: David Hladnik

Together there are 158 keywords, that are appearing 235 times.
32 of them (20.25 % of all) appear more than once, together appearing 109 times (46.38 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x8.26%smreka
8x7.34%lesna zaloga
7x6.42%gozdna inventura, sestojna zgradba
6x5.5%debelinski prirastek
5x4.59%Natura 2000, Picea abies
4x3.67%zgradba sestoja, Pokljuka, bukev
3x2.75%sestoji, zgradba sestojev, gozdni rezervati, vzorčne ploskve, jelka, osutost krošenj
2x1.83%GIS, sestojna karta, gozdni habitatni tipi, tarife, gozdnogojitveno načrtovanje, osutost krošnje, gozdni sestoji, sprememba krajine, gozdni rob, nižinski gozdovi, Mašun, gozdnogospodarsko načrtovanje, fotointerpretacija, kontrola natančnosti, Jurjeva dolina, digitalni stereoploter
1xkontrolna vzorčna metoda, geografski informacijski sistem, ptice, sestojne karte, spremembe na ploskvah, razvojne faze, daljinsko zaznavanje, fragmentacija krajine, Pohorje, Semič, vrstna pestrost, debelinska struktura, metulji, raba tal, Logatec, razvoj gozdnih sestojev, lidarsko snemanje, raziskovalne ploskve, žledolom, Fagus sylvatica L., Picea abies Karst., Cerkno, krajinski ekotopi, Scorzoneretalia villosae, občina Komen, kraška travišča, Abies alba, krajinske spremembe, jelovo-bukovi gozdovi, členitev krajine, urbano drevje, Loška dolina, sestojne gostote, zasmrečeni gozdovi, nenadzorovane klasifikacije, metoda RGB-NDVI, satelitski posnetki, vegetacijski indeksi, Brička, gozdnogospodarska enota Mislinja, sestojna gostota, gozdnogospodarska enota Trbovlje-Zagorje, Dedna gora, Fagus sylvatica, gozdni rezervat, volumenski prirastek, raba prostora, pokrovnost, gozdni ekotopi, prvobitnost gozdnih površin, Udin boršt, Kamniško Bistriška ravan, Abies alba Mill., gozdna zaplata, drevesa, krajina, pragozdni rezervat, gozdovi, Krakovski gozd, gozdnogospodarska enota Plešivec, Šentjur, Dobrava, globin anotranjega okolja gozdov, Obramec, lidar, Snežnik, posestni načrt, kotnoštevna metoda, celek, gospodarski gozdovi, Ždrocle, volumenske funkcije, absolutna orientacija, mestni gozdovi, stereopar, sestoj, prostorska razmestitev dreves, dinamika vrzeli, kmetija, Ljubljansko-Kamniška kotlina, upravljavske smernice, modelne ekonomske kalkulacije, ekološko kmetovanje, trajno travinje, kazalci pestrosti, Slovenska Istra, travišča, varstvena območja, ocena stanja, spremembe, krajinski gradnik, reja govedi, varstvo narave, goveda, Ljubljana, Vič, pragozdni rezervat Šumik, metoda stalnih vzorčnih metod, posnetki, prostorske zbirke, zaraščajoče površine, vizualna interpretacija, analiza porabe časa, ponovitve, LIDAR, monitoring, jelova rastišča, Lovrenc na Pohorju, Poljane, pragozdni rezervati, fotointerpretacijski ključ, popis, pašniki, zaraščanje, planine, Radovljica, popis dreves, stalne vzorčne ploskve, ruševje, objektna klasifikacija, Pleša, Krakovo, gozdnogojitveni načrt, negovalna enota, ortofoto, vrzeli