Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Danijel Kikelj

Together there are 78 keywords, that are appearing 88 times.
7 of them (8.97 % of all) appear more than once, together appearing 17 times (19.32 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x17.65%sinteza, protibakterijske učinkovine, metode
2x11.76%odpornost, DNK giraza, protibakterijsko delovanje, DNA giraza
1xsinteza 2-(metilamino) fenola, antitrombotične učinkovine, benzoksazinski derivati, tromboza, tetrahidrokinoloni, hemostaza, topoizomeraza, vnetni procesi, intrinzična apoptoza, ekstrinzična apoptoza, kaspaze, zdravljenje raka, spojine morskega izvora, sinteza prekurzorjev enantiomerov, sintezni analogi klatrodina, sintezni postopki, kokristali, testiranje, dipiridamol, koagulacijska kaskada, stresno, acetilsalicilna kislina, priprava, vzorci, HPLC, etilni estri, metilni estri, interakcije, sinteza pirolnih gradnikov, 4]oksazinov, flukonazol, faktor Xa, inhibitorji faktorja Xa, rivaroksban, sinteza benzo[b][1, pirol-2-karboksiamid, aminokislinski derivat, pirolamid, sinteza derivatov L-tirozina, bakterijska odpornost, giraza B, N-(2-hidroksi-2-feniletil)-1H-indol-2-karboksamid, N-(2-hidroksi-2-feniletil)-1H-pirol-2-karboksamid, 5-dibromopirola, sinteza 4, protibakterijska zdravila, 2-aminoimidiazolni inhibitorji giraze, zaviralci giraze B, sinteza zaviralcev giraz B, kromatografske metode, encimski zaviralec, spektroskopske metode, zaviralci DNK giraze A, zaviralci DNK giraze B, srednja inhibitorna koncentracija, sidranje, 3-amino-2-tioksotiazolidin-4-on, giraza, zaviralci giraze B 2-aminoimidiazolni inhibitorji giraze protibakterijska zdravila sinteza zaviralcev giraz B kromatografske metode spektroskopske metode, tirozin, oroidin, adenozin trifosfatno vezavno mesto, zaviralci, topoizomeraze I, 4-amino-1H-pirol-2-karboksamid, biološka testiranja, topoizomeraze II, zaviralci topoizomeraz, adenozin trifosfat, odpornost na antibiotike, inhibitorji giraze B