Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Janja Marc

Together there are 281 keywords, that are appearing 414 times.
49 of them (17.44 % of all) appear more than once, together appearing 182 times (43.96 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
21x11.54%osteoporoza
11x6.04%metode
8x4.4%kostnina
7x3.85%kostna premena, kostna remodelacija
6x3.3%diagnostika, genotipizacija
5x2.75%oksidativni stres, osteoartroza, zdravljenje, RANKL, nosečnice
4x2.2%živo srebro, statistične metode, molekulsko kloniranje, verižna reakcija s polimerazo
3x1.65%genetika, mikroRNA, mineralna kostna gostota, statistična analiza, polimeraza, farmakogenetika, sekvenčna analiza, polimorfizmi, patogeneza
2x1.1%matične celice, izolacija DNA, polimorfizem, prosti radikali, vpliv MeHg, biokemični kazalci, superoksidna dismutaza, antioksidativni encimi, izražanje, analiza polimorfizmov, težke kovine, kostna prenova, signalna pot Wnt, testosteron 5-alfa-reduktaza, osteoblastna celična kultura, toksikokinetika živega srebra, inzulinska rezistenca, merjenje izražanja genov, gensko izražanje, PPARG, biokemijski kazalci, vitamin D, osteoblasti, analiza
1xfibroblastni rastni dejavnik 23, elektroforezna mobilnost, tioredoksin, testiranja, varfarin, GSRint3, encim CYP4F2, metode dela, Fabryeva bolezen, alfa galaktozidaza, polimorfizem V433M, vloga ß-katenina, reagenti, delecijski polimorfizmi, mutacije v genu GLA, glutation, GSTP, ligand receptorja za aktivacijo jedrnega dejavnika, subhondralna kost, korelacija antioksiadtivnih encimov, inzulin, optimizacija PCR, izolacija DNK, reaktivne kisikove spojine, encim glutation S-transferaza mu1, metilirano živo srebro, sklerostin, vloga lipina, lipin 1, encim glutation S-transferaza theta1, nevrotoksičnost živega srebra, katalaza, HLA, izpostavljenost živemu srebru, analiza kostnega tkiva, testi, polimorfizem Ala114Cal, transkripcijski dejavnik, kostna permena, polimorfizem PoliAla, toksičnost živega srebra, sekvenciranje, alel, tipizacija genov HLA, slovenska populacija, glutation peroksidaza tip 1, mutageneza, WISP-1, izolacija genomske DNA polimorfizmi v genu PPARG, elektroforeza DNA, metalotioneini, sindrom policističnih jajčnikov, celična linija U87 MG, mRNA, sistem Wnt, farmakokinetika, elektroforeza PCR produktov, encim MTHFR, osteoprotegerin, Haemphilus influenzae, bakterijska DNA, proteini, določanje, Hem oksigenaza, kronična obstruktivna bolezen pljuč, stresni protein HSP 32, farmakoterapija, adipogeneza, HMOX1, hišni geni, analiza podatkov, RANKL sistem, AIDS, RFLP analiza, kemokin CXCL2, vzorci, genetika osteoporoze, merjenje, pleiotropin, hišni, PTN signalna pot, geni, prebavila, zgradba, ristocetin, motnje hemostaz, RIP kinaza 3, ß-katenin, hemostaza, lipogeneza, von Willebrandtova bolezen, obolenja, krvavitve, katepsin K, GSTM1, GSTT1, DNA-mikromreže, kostna gostota, PCR reakcije, povezanost, eritrociti, IBSP, anemija, hemoglobin, glutation S-transferaza, atrijska fibrilacija nevrotrofini izražanje genov mehanizmi AF zdravljenje sinteza nevrotrofinov, atorvastatin, kvantitativna reakcija s polimerazo v realnem času, luciferazna aktivnost, transfekcija, pertočna citometrija, bakteriurija, okužbe sečil, glukokortikoidni receptor NR3C1, jedrni dejavnik kappa-B, grelin, laboratorijska diagnostika, mezenhimske matične celice, diferenciacija MSC, ligand receptorja, glukokortikoidna osteoporoza, levkociturija, hitra diagnostika, miokardni infarkt, genotipizacija polimorfizma, ishemično-repefuzijske poškodbe, zaviralec signalne poti, Wnt BHQ880, aktivator signalen poti, alelno-specifična metoda PCR, laktazna ne-perzistenca, citometrija, presejalni test, kvaliteta kostnih trabekul, analiza meritev, luciferaza, kontrola, laboratorijske preiskave, oddelek intenzivne nege, uravnavanje, citokini, promotorji, transkripcijski dejavniki, metoda qPCR, diferenciacija, beljakovine, osteoklasti, CD271, kostne mezenhimske stromalne celice, Gremlin 1, mišično-skeletne bolezni, skeletne mišice, kostno tkivo, označevalci, adinamična kostna bolezen, mikromreže, telomere, staranje, verifikacija, protrombinski čas, preiskave ob bolniku, genska ekspresija, miR-204-5p SPARC kostni morfogeni protein BMP1 luciferaza verižna reakcija s polimerazo, sekundarni hiperparatireoidizem, mineralna kostna bolezen, 1-84 PTH paratireoidni hormon, homeostaza kalcija, polimorfizem posameznega nukleotida TNFSF11 G-kvadrupleks mutageneza RANKL, antioksidanti, spektroskopija, ligand receptorja za aktivacijo jedrnega dejavnika kappa-B, zdravljenje osteoporoze, regija na kromosomu Y, vezavno neravnovesje, humani levkocitni antigen, haplotip, diagnostika osteoporoze, polimorfizem rs6784957, plinska analiza krvi, laboratorijske napake, kontrola kakovosti, teriparatid, polimorfizem rs7646906, receptor za paratiroidni hormon, imunska toleranca, agarozna gelska elektroforeza, osteokalcin, C-terminalni telopeptid kolagena tipa I (CTX), celokupni propeptid prokolagena tipa I (P1NP), galektin-3, angiogeneza, metoda ELISA, dutasterid, finasterid, sintaze dušikovega oksida, kapilarna gelska elektroforeza, mišične mezenhimske stromalne celice, perindopril, subterapevtski odmerki zdravil, losartan, farmakogenetska analiza, polimorfizmi v genu za Wnt16, RANK/RANKL/OPG, osteoimunologija, vnetni citokini, subhondralna kostnina, receptor za aktivacijo jedrnega dejavnika, kostna resorpcija, neželeni učinki živega serbra, analiza polimorfizmov ApoE, oksimi, nitroksidi, apolipoproteini lipoproteini statistična analiza genotipizacija ApoE analiza polimorfizmov ApoE neželeni učinki živega serbra, apolipoproteini, genotipizacija ApoE, lipoproteini, epigenetski mehanizmi, hipoksija, CYP3A4, endrogeni, polimorfizmi encimov, estrogenski receptor, aromataza, citokrom P450-oksidaza 19A1, TA kloniranje, točkovna mutageneza, osteoblastne celice, celice HOS, analiza genov, 3'-UTR, z A+U bogati elementi, signalna pot HTRA1/DDR2/MMP13