Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Vlado Dimovski

Together there are 600 keywords, that are appearing 1954 times.
246 of them (41 % of all) appear more than once, together appearing 1600 times (81.88 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
110x6.88%Slovenija
68x4.25%analiza
51x3.19%podjetje
47x2.94%case study
45x2.81%raziskave
43x2.69%management
36x2.25%modeli
29x1.81%učeča se organizacija
27x1.69%vodenje
25x1.56%poslovanje podjetja
21x1.31%strategija, kadri
20x1.25%uporaba človeških zmogljivosti, uspešnost poslovanja, razvoj
19x1.19%manager, znanje, mednarodne primerjave
17x1.06%motiviranje
15x0.94%EU
14x0.88%primeri, trendi
13x0.81%obvladovanje znanja, zavarovalstvo, organizacija
12x0.75%izobraževanje, projekti
11x0.69%podjetništvo, spremembe, banke
10x0.63%zakonodaja, financiranje
9x0.56%kultura podjetja, bančništvo, psihologija, informacijska tehnologija, investicije, energetika, majhna podjetja, komuniciranje
8x0.5%zadovoljstvo, čustvena inteligentnost, pospeševanje, tehnologija, okolje, reševanje problemov
7x0.44%trg, planiranje, medosebni odnosi, metode, šolstvo, ekonomski razvoj, delovna uspešnost, krize, teorija, trg delovne sile, kontrola, poslovno okolje
6x0.38%informatika, kultura, meritve, sistemi, storitve, plin, zavarovalni zavodi, zdravstvo, industrijsko podjetje
5x0.31%struktura, sposobnosti, plače, neprofitne organizacije, organizacijske strukture, inovacije, analysis, institucije, srednja podjetja, strateško planiranje, delovno mesto, zaposlovanje, vrednote, vrednotenje, nagrade, Evropa, komparacije, kvaliteta, bančno poslovanje
4x0.25%odločanje, obnovljivi viri energije, Slovenia, ekonomska rast, socialni vidik, poslovno komuniciranje, infrastruktura, ekonomski vidik, leadership, uravnotežen razvoj, Zavarovalnica Triglav, človeški kapital, informacijski sistemi, strateški management, reforme, teamsko delo, nagrajevanje, poslovni proces, finance, tipi, karakteristike, združitve podjetij, telekomunikacije, donos, inovativnost, Avstrija, kariera, vzajemni skladi
3x0.19%Nemčija, trgovinsko podjetje, občine, zaposlenost, privatizacija, ocene, javne finance, vodenje projektov, obvladovanje tveganj, Makedonija, pogajanje, odličnost, neposredne tuje investicije, cilj, varstvo okolja, sodelovanje, gospodarstvo, žensko delo, psihologija osebnosti, izvajanje, ustvarjalnost, turizem, davki, prestrukturiranje, internacionalizacija, tveganje, efektivnost, ZDA, delo, informacije, programi, Velika Britanija, changes, stroški, stres, majhno podjetje, konkurenčnost, prevzemi podjetij, inteligenca, izbira, sodstvo, podjetnik, lokalna samouprava, ponudba, izboljšave, članstvo, enterprises, trženje, cena, trg kapitala, standardi, bolnišnice, demografija, elektronsko poslovanje, finančne institucije
2x0.13%RITES, predvidevanje, predpisi, Graz University of Technology, delnice, mednarodne ekonomske integracije, Hrvatska, nevladne organizacije, kodeksi, Švedska, zdravstveno varstvo, izvoz, etika, poslovna morala, metodologija, trgovanje, subvencije, trgovina, mladina, benchmarking, EMU, razvojna strategija, evro, pravni vidik, poslovne finance, poslovna strategija, ekonomika prehoda, Italija, brezposelnost, problematika, mednarodno poslovanje, sodišča, inovativno poslovanje, permanentno izobraževanje, neverbalno komuniciranje, ekonomska politika, svet, vrednostni papirji, življenjsko zavarovanje, regulacija, javno podjetje, pokojninsko zavarovanje, regionalni razvoj, lastništvo, koncesije, kmetijstvo, Salonit Anhovo, mednarodno trženje, povpraševanje, avtomobilska industrija, družbena odgovornost, investicijski skladi, obveznice, kapital, raziskovalno delo, entrepreneurship, škoda, sestanki, mediji, izobrazba, strategy, nadzorni odbor, bančni sistemi, učni programi, research, human resource management, šport, banking, medkulturno delovanje, javni sektor, culture, staranje, company performance, sredstva, business efficiency, spol, nakup
1xmerila, vinarstvo, vinogradništvo, hranilnice, intelektualna lastnina, social work, medgeneracijske razlike, TOMAS SPORT, Srednja ekonomska šola Ljubljana, dejavnost, optimizacija, Finska, Banka Slovenije, življenjski ciklus, FUTURE-O, zaščita industrijske lastnine, delovni čas, nočno delo, dopusti, learning organization, Avtotehna Oprema, efficiency, poslovanje pojetja, knowledge management, tuje investicije, kolektivne pogodbe, upravljanje, poslovni angeli, blagovne znamke, information technology, upravni odbor, delovna razmerja, delovno pravo, institutions, tuji kapital, Macedonia, chemical industry, policija, vojska, človekove pravice, produkcija, Lefin, ISO 9000, certifikat, Revoz, obramba, industrial enterprises, virtualna organizacija, business strategy, pravobranilstvo, standardizacija, vedenjske znanosti, dežele v razvoju, Alkaloid Skopje, revščina, razvite dežele, models, Latvija, banking systems, ekologija, elektroenergetika, korupcija, izobraževvanje, simulacija, inflacija, konflikti, marketing mix, trg dela, poklici, commercial banks, uspeh, odhodek, zavarovanje, risk management, kultura podjetje, Mladinski center Brežice, capital, risk, zunanja trgovina, FUTURE-O-DYN, Splošna bolnišnica Trbovlje, upokojitev, pokojnine, socialna varnost, invalidsko zavarovanje, pravice, Švica, Triglav, pozavarovanje, panoge dejvnosti, Madžarska, izvajalci, poslovni plani, testiranje, industrijska psihologija, delovno okolje, zdravstveni zavodi, Simbioza, dividende, zunanje izvajanje dejavnosti, asimetrične informacije, politika, investicijska politika, komunikacije, strateške povezave, vizija, abnaliza, finančni posredniki, usklajevanje, upravni postopek, pokojninski skladi, varčevanje, podeželje, vrednost, Vzhodna Evropa, Srednja Evropa, Nizozemska, Japonska, Irska, finančno poslovanje, Semič, socialno skrbstvo, baze podatkov, televizija, direktno trženje, poslovni procesi, strokovno šolstvo, corporate culture, nabava, odpadni material, ISO 9001:2000, živilska industrija, kmetijski pridelki, vprašalnik, športne igre, poslovni sistemi, organizacijske oblike, education, srednje podjetje, realizacija, Voljatel, podjetj, naloga, ekonomija blaginje, malo gospodarstvo, BIH, international comparisons, kohezijska politika, Pearsonov koeficient, Mobitel, prenos znanja, diplomacija, Avtotejna oprema, Telekom Slovenije, monetarna politika, devizni tečaji, integracija, delovna sila, futura-O, valuta, telefon, kadrovska politika, likvidnost, North Macedonia, finančni trg, Kosovo, termocentrale, poslovanja podjetja, psolovanje podjetja, Kanada, mednarodne primerhjave, javna uprava, Mlekarna Celeia, kooperacija, varnost, dodana vrednost, crises, tržna analiza, Španija, plačilni instrumenti, plačilni promet, proračuni, medkultuno delovanje, types, banking management, India, EN 16001, poslovna inteligenca, svetovanje, consulting, planning, banks, organizational structures, strategic management, factoring, goljufija, Republika Češka, študenti, Telekom, osebne finance, privatni sektor, Albanija, prebivalstvo, delovno mesto motiviranje, krediti, Islandija, medorganizacijski sistemi, prodaja, sponzorstvo, znanost, strukturni skladi, napake, varstvo zraka, vzgoja, otroško varstvo, otroci, družina, Indija, Uinvest, management and control, age, sex, personality, nevronske mreže, denarni tokovi, Europe, gospodinjstva, učne metode, računovodski izkazi, communications, interpersonal relations, capital market, neverbalna komunikacija, gradbeništvo, vzdrževanje, funds, business process, job, improvements, restructuring, educational system, teaching programmes, odgovornost, pogoji, pogodbe, fleksibilnost, nadzor vodenja podjetja, starost, množično financiranje, gospodarske družbe, Ukrajina, odškodninska odgovornost, sanacija podjetja, umetnost, prodaja na drobno, cases, teaching methods, distribucija, konkurenčne prednosti, Sava Re, hotelirstvo, deregulacija, trends, proizvodi, javno-zasebno partnerstvo, raziskovalna dejavnost, prisilna poravnava, uravnotežen seznam ciljev, religija, združenja, digitalizacija, demokracija, Delo, Malteški red, reklamacije, SNG Maribor, organization, odškodnina, klimatologija, davek, sports, komunalne dejavnosti, zgodovina, filozofija, Kitajska, Tomos, tisk, mlekarstvo, pravična trgovina, finančna analiza, vedenje potrošnikov, tržne raziskave, mednarodna trgovina, prenos informacij, podatki, outsourcing, dolg, NLB, M Sora, elektrogospodarstvo, založništvo, oskrba, Petrol, nafta, premog, lesna industrija, Abanka Vipa, avtentično vodenje, loterija, dobrodelnost, direktive ES, prometno omrežje, železniški transport, zavodi, transport, Bunderšek transport, velika podjetja, controlling, finančna poročila, poslovne odločitve, high technology, zdravila, business practice, globalizacija, finančni sistemi, legislation, drones, technological development, farmacevtska industrija, Acroni, železarstvo, računovodstvo, renta, mednarodno sodelovanje, davčne olajšave, fiskalna politika, električna energija, Koroška, regije, podjetnišvo, javni razpis, dinamika, Dravske elektrarne Maribor, Unior, družinsko podjetje, nepremičnine, Dimsport, TPS IMP, denar, Poteza, industrisko podjetje, terjatve, gibljivi delovni čas, SKB