Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Boštjan Pulko

Together there are 86 keywords, that are appearing 109 times.
9 of them (10.47 % of all) appear more than once, together appearing 32 times (29.36 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
8x25%gradbeništvo
5x15.63%UNI, diplomska naloga
3x9.38%Plaxis 2D, gradbena jama
2x6.25%geotehnična analiza, armirano-betonska diafragma, HS model, diplomska dela
1xtehnične specifikacije, Plaxis 3D, VSŠ, jet grouting, injekcijska masa, dimenzioniranje voziščnih konstrukcij, modificiran postopek jet grouting, SAP2000, 3D model temeljnih tal, interakcije temeljnih tal in konstrukcije, modeli temeljnih tal, lastnosti temeljni tal, začasna geotehnična sidra, katalog voziščnih konstrukcij, psevdo-povezan koncept, Winklerjeva hipoteza s konstantnim koeficientom reakcije tal, togost temeljne plošče, preskusna sidra, dimgeotehnične raziskave, gradbena jama Zeleni park II, inklinometer, HSSMALL model, armiranobetonska diafragma, nelinearen materialni model za zemljine, Plaxis, dimenzioniranje, HSS model, togost zemljine, geostatika, zemeljski plaz Šmihel, asfaltna voziščna konstrukcija, napenjanje sidra, SPT, AB vodnjaki, diafragma, nelinearna analiza, metoda končnih elementov, sidrne vrtine, Rayleighovo dušenje, pokriti vkop, natezna trdnost, upogibna togost, keson, porušitev zaradi vzgona, uvrtani pilot, drenažni sistem, hidravlični lom tal, materialno mehčanje, konstitutivni modeli, pasivni zemeljski pritiski po metodi Bluma, prostorski pasivni zemeljski pritiski, aktivni zemeljski pritiski, DIN 4085, numerične analize, PLAXIS 2D, numerično modeliranje, jet-grouting, strižni moznik, magistrska dela, vibracije, stroškovna analiza, cevni vodi, vršna hitrost delca, linearno elastičen model, armirana zemljina, geomehanika, Zagatne stene s polnili, infrastruktura, izvedba mikropredorov, dinamična analiza, zaščita gradbene jame, GR, potresna obtežba, psevdostatična analiza, mikropredor, Mononobe-Okabe, SOG