Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mario Krzyk

Together there are 114 keywords, that are appearing 173 times.
30 of them (26.32 % of all) appear more than once, together appearing 89 times (51.45 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
7x7.87%kanalizacijski sistem
6x6.74%gradbeništvo, VOI, MBR
5x5.62%dimenzioniranje
4x4.49%padavinska voda, odpadna voda, odvajanje in čiščenje odpadne vode
3x3.37%čiščenje odpadne vode, SBR, rastlinska čistilna naprava
2x2.25%odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ekonomska analiza, UNI, diplomske naloge, idejna rešitev, B-VOI, vodovod, magistrska dela, idejna zasnova, enodružinska hiša, kanalizacijski sistemi, hidravlični preračun, odvajanje odpadne vode, vodovarstveno območje, stroškovna analiza, magistrsko delo, čistilne naprave, odvodnja, gravitacijska kanalizacija
1xkanalizacija, Čiščenje komunalne odpadne vode, cev, požarna varnost, vodohran, črna voda, vodna oskrba, razbremenilnik, membranska tehnologija, flokotvorne bakterije, filamentozne bakterije, aktivno blato, SBR reaktor, analiza čiščenja, napihovanje blata, selektor, rekreacijska cona Pleterje, MČN, Limnos, ponikovalnice, Odvodnja, RČN, ponikovalni sistemi, meteorna kanalizacija, ProSigma, mehansko-biološka čistilna naprava, DWA-A 138, glazirana keramika, refleksija, Idejna rešitev, stroškovna analiza., mala čistilna naprava, SBR čistilna naprava, preskrba s pitno vodo, MKČN, dezinfekcija zajete vode, odvod odpadne vode, gramoznica, aktivno oglje, tehnične rešitve, urbana območja, površinski odtok, infiltracija ali ponikanje, kanalizacijsko omrežje, plaz, usmerjeno vrtanje, tehnologije gradnje brez izkopov, odpadne vode, padavine, tramvajska proga, Bosna in Hercegovina, vakuumska kanalizacija, kraško obmocje, locen kanalizacijski sistem, cistilna naprava, MBR tehnologija, Nacionalni park UNA, Klisa, kopalne vode, Reka Una, čistilna naprava, hidravlično dimenzioniranje, zasebni vodovodni sistem, standard DWA-A 138E, ponikovalnica, program Urbano Canalis, javno upravljanje, pitna voda, CČN Domžale-Kamnik, analiza učinkovitosti delovanja čistilne naprave, padavinska odpadna voda, Kanalizacijski sistem, hidravlični izračun, odvajanje odpadnih voda, Čiščenje odpadne vode, BioWin, CČN Nova Gorica, tlačni vod, papirna industrija, tekstilna industrija, lamelni usedalnik, koagulacija, ozonacija, Aqua Designer