Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marko Robnik Šikonja

Vseh ključnih besed je 498, ki se skupaj pojavijo 881 krat.
117 ključnih besed (23.49 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 500 krat (56.75 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
41x8.2%računalništvo
36x7.2%diplomske naloge
35x7%strojno učenje
31x6.2%računalništvo in informatika
22x4.4%visokošolski strokovni študij
16x3.2%obdelava naravnega jezika
14x2.8%univerzitetni študij
12x2.4%klasifikacija
8x1.6%model BERT
7x1.4%umetna inteligenca, vizualizacija, spletna aplikacija, globoke nevronske mreže
6x1.2%slovenski jezik, procesiranje naravnega jezika, gručenje, podatkovno rudarjenje
5x1%magisteriji, natural language processing, nevronska mreža, vejica, nevronske mreže
4x0.8%globoko učenje, jezikovni korpus, deep learning
3x0.6%organizacija konferenc, porazdeljeno računanje, vektorske vložitve besed, kombinatorična optimizacija, naivni Bayesov klasifikator, analiza besedil, genetski algoritmi, jezikovni model, naključni gozdovi, analiza sentimenta, ločila, Twitter
2x0.4%Ravenove progresivne matrice, DiscoMLL, porazdeljeni naključni gozdovi, ACT-R, sumarna oblika, kognitivne arhitekture, Parkinson's disease, računalniško modeliranje mišljenja, inteligenčni testi, razložljiva umetna inteligenca, statistično strojno prevajanje, MapReduce, Disco, generalizacija, ogrodje za vizualizacijo geografskih podatkov, občine v Sloveniji, vizualizacija geografskih podatkov, preiskovanje, ekspektiminimaks, razvrščanje, matrika sosednosti, kosinusna podobnost, tekstovno rudarjenje, konvolucijske nevronske mreže, evolucijsko računanje, razporejanje člankov, tršet, nepopolna informacija, zdravila, hierarhije, interakcije zdravil, interakcije, optimizacija z rojem delcev, LexiComp, ontologije, funkcije koristnosti, hiperkaliemija, povezovalna pravila s funkcijo koristnosti, word embedding, posplošena povezovalna pravila, povezovalna pravila, umetno življenje, jezik, lema, klasifikacijska točnost, klasifikator, neural networks, machine learning, krn, moment, algoritmi, protipomenke, atribut, vzratno širjenje napake, gradientni spust, klasifikacijski model, Macedonian language, večkriterijska optimizacija, pametna stavba, SloBERTa, evolucijski algoritem, Pareto optimalnost, medjezikovni prenos, LanguageTool, korpus Lektor, cross-lingual transfer, hevristično preiskovanje, konvolucijska nevronska mreža, konvolucija, nevron, sopomenke, besedilo, rudarjenje mnenj, označevanje besedil, language models, modrost množic, jezikovne tehnologije, graf, Sloleks, arhitektura transformer
1xalgoritem PageRank, vizualizacija najkrajše poti, prečno preverjanje, podvzorčenje, rangiranje spletnih strani, vizualizacija topološkega urejanja, Facebook, optimizacija s kolonijo mravelj, računalništvo in matematika, testiranje modulov, podatkovno gnano testiranje, bančna aplikacija, algoritem LRTA*(n), asinhrono preiskovanje, SVM, TF-IDF, strojno učenje., preiskovalni algoritmi, priporočilni sistemi, obdelava jezika, igra nim, preiskovanje dreves Monte Carlo, R*-drevo, M-drevo, Clowd-Flows, R-drevo, iskanje najbližjih sosedov, približni najbližji sosedi, visokodimenzionalni prostor, PM-drevo, ball-drevo, Preiskovanje dreves Monte Carlo, podatkovne strukture, ogrodje, ClowdFlows., hierarhično razvrščanje z voditelji, KD-drevo, RKD-drevo, LSH, ogrodje za vizualizacijo algoritmov, koregistracija podob, algoritem LMSR, trg ponudbe in povpraševanja, stavnica, razvoj spletnih aplikacij, sodelovanje zdravnikov in farmacevtov, napovedni trgi, odličitvena drevesa, regresijska drevesa, podatkovno okno, genetski algoritem, podatkovni tok, napovedovanje porabe električne energije, programsko okolje R, napovedni modeli, analiza podatkov, kosinusna podobnost besedil, novice, lematizacija, kategorizacija, algoritmično razmišljanje, podobnost besedil, neuravnotežene množice, ocenjevanje atributov, spletno anketiranje, metoda OrdEval, anketiranje, odločitvena drevesa, CORElearn, učni pripomoček, Bezierjeve krivulje, urbano okolje, križanke, perspektivna izravnava, razpoznavanje oken, animacija, segmentacija fasade, baza gesel, slikovne križanke, rojenje, konstrukcija atributov, plagiat, podobnost izvorne kode, večnivojsko vračanje, algoritem RBFS, pridobivanje informacij, evolucija programske opreme, logistika, avtomatsko skladišče, iskalni algoritem, algoritem Dijkstra, diskretizacija, številski atributi, spletni portal, ankete, spletne aplikacije, MySql, PHP, reševanje problemov, urejanje z zlivanjem, infrardeč spekter, podatkovne množice, zaznava grafičnih gradnikov, digitalna obdelava podob, Slovenija, 3D-model stavb, generator, mere podobnosti, spletne storitve, podatkovni viri, Prevoz.org, Prevozi Slovenije, iskanje izjem, NUTS 3, NUTS 2, jezikovna orodja, razpršene tabele, vizualizacija algoritmov, igre dveh igralcev, alfa-beta rezanje, "big data", porazdeljena predstavitev, odločanje, število funkcionalnih regij, vožnja na delo, funkcionalna regija, regija, Android aplikacija, RFID, evolucija strukture nevronske mreže, sistem za upravljanje z vsebinami, tehnologije, optimizacija prometa, promet, vizualizacija prometa, SkavtčAROVNIK, spletna stran, dekompozicija, računalniški koncepti, abstrakcija, računsko razmišljanje, implementacija komentarjev, ARIMA, časovne vrste, korpus besedil, PSO, AODE, upravljanje trgovskega blaga, identifikacija, Android, aplikacije Android, avtomatsko odkrivanje izjem, izjemni dogodki, nadzor opreme, problem trgovskega potnika, NP polni problemi, načelo minimax, linearna regresija po kosih, prilagajanje z združevanjem adapterjev, word embeddings, klasifikacijska naloga, skip n-grams, multi-view learning, cross-lingual embeddings, low-resource languages, transfer learning, problem userjanja vozil, deep neural networks, extractive summarization, abstractive summarization, clustering, data science, sinteza slovenskega govora, model Tacotron, LIME explanation, IME explanation, text generation, razlage modelov, posploševanje razlag, biološko predznanje, napovedni model XGBoost, razlaga napovednih modelov, metoda razlage SHAP, razlage SHAP, knowledge graphs, knowledge graph embedding, anonimizacija, sodna odločba, obdelava naravnega jezika., sovražni govor, samokodirniki, povzemanje besedil, cross-lingual embedding, wearable sensors, interpretacija modelov strojnega učenja, BERT language model, RCSLS method, hate speech detection, interpretabilnost modelov, konstruktivna indukcija, LIME, SHAP, perturbacije, generatorji podatkov, sovražni napadi, IME, MCD--VAE, postavljanje vejic, avtomatsko povzemanje, mreže GRU, naključni gozd kot generator, RBF kot generator, dependency-based explanations, perturbation-based explanation methods, conference scheduling, multilingual embeddings, idiom detection, knowledge transfer, text embeddings, contextual embeddings, document similarity, transformer neural networks, povzemanje daljših besedil, long documents, legal documents, document recommendation, transformer models, information retrieval, artificial intelligence, predictions, CroSloEngualBERT, večjezikovni modeli, detekcija pristranskosti, background knowledge, medicine, politična mnenja, question answering, BERTopic, BERT, explainable AI, Natural Language Processing, Transformers, model RoBERTa, napovedovanje končnih ločil, slovenski mediji, detekcija sentimenta, modeliranje tematik, segmentacija stavkov, transformerji, multilingual language model, low-resource language, part-of-speech tagging, vložitve grafov, problem usmerjanja vozil, latentna Dirichletova alokacija, transformer architecture, korpus, besedni vektorji, spacy, generativno odgovarjanje na vprašanja, Depression Detection, obravnava negacije, veliki vnaprej naučeni jezikovni modeli, Lektor, sarcasm detection, Classla, model SloBERTa, popravljanje slovničnih napak, prostorski podatki, košarka, delnice, slovar sentimenta, finančno trgovanje, empirična evalvacija, metoda podpornih vektorjev, predobdelava besedila, uporabniško generirane vsebine, algoritem ReliefF, Alzheimerjeva bolezen, izbira značilk, večopisno rudarjenje, učenje z večimi pogledi, enorazredna klasifikacija, zmanjševanje dimenzionalnosti, metoda podpornih vektorjev., faktorsko strojno prevajanje, metoda naključnih gozdov, k-najbližjih sosedov, spletne trgovine, sistem Moses, prevajalni model, priporočilni sistem, e-knjige, Google Translate, evalvacija, BLEU, statistična analiza jezika, Gigafida, odločitveno drevo, večciljno učenje, strinjanje ocenjevalcev, Fleissova kappa, Cohenova kappa, naključni gozd, bagging, omejeni viri, spodbujevano učenje, inteligentni agent, rangiranje, regresija, model na osnovi besednih zvez, Moses, mera ROUGE, avtomatsko povzemanje dokumentov, algoritem P-PR (personalizirani PageRank) za rangiranje vozlišč v grafu, povzemanje dokumentov, paralelni algoritmi, postopek CRISP-DM, Obdelava naravnega jezika, prilagajanje statističnega strojnega prevajanja za področje farmacije, faktorski model, prilagajanje strojnega prevajalnika za specifično domeno, strojno prevajanje, priprava podatkov, specializirani iskalnik, gručenje z medoidi, vektorske vložitve, stalne besedne zveze, singular value decomposition, vector space mappings, parallel corpus, vezljivostni vzorci, vezljivost, ansambli klasifikatorjev, kolonija mravelj, rekurentne nevronske mreže, oblikoskladenjsko označevanje, glagol, word translation, vector word embeddings, izbor atributov, ansambelsko učenje, rangiranje atributov, vrednotenje atributov, športna analitika, verjetnost, gaussovska pravila, cross-lingual word embeddings, contextual word embeddings, tviti, medjezikovne vložitve, sentiment besedil, učenje pravil, verjetnosta pravila, označevanje slik, rekurenčne nevronske mreže, opisovanje slik, analiza omrežij, valutni trg, LSTM mreže, hevristična optimizacija, leksikon besednih oblik, oblikoskladenjske paradigme, profil letalskega krila., optimi- zacija z metodo ognjemeta, diferencialna evolucija, študija dogodkov, naglaševanje, ansambli, zrnato skeniranje, globoki naključni gozdovi, razpoznavanje govora, mehka pravila, kaskada gozdov, zlaganje modelov, variational autoencoders, beljivost, semi-artifical data, data generators, autoencoders, dinamična igra