Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marko Robnik Šikonja

Together there are 505 keywords, that are appearing 891 times.
119 of them (23.56 % of all) appear more than once, together appearing 505 times (56.68 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
41x8.12%računalništvo
36x7.13%strojno učenje, diplomske naloge
31x6.14%računalništvo in informatika
22x4.36%visokošolski strokovni študij
16x3.17%obdelava naravnega jezika
14x2.77%univerzitetni študij
12x2.38%klasifikacija
8x1.58%model BERT
7x1.39%globoke nevronske mreže, vizualizacija, umetna inteligenca, spletna aplikacija
6x1.19%procesiranje naravnega jezika, podatkovno rudarjenje, slovenski jezik, gručenje
5x0.99%natural language processing, magisteriji, vejica, nevronska mreža, nevronske mreže
4x0.79%globoko učenje, deep learning, jezikovni korpus
3x0.59%naključni gozdovi, jezikovni model, kombinatorična optimizacija, genetski algoritmi, analiza besedil, naivni Bayesov klasifikator, ločila, porazdeljeno računanje, organizacija konferenc, vektorske vložitve besed, analiza sentimenta, Twitter
2x0.4%ekspektiminimaks, ontologije, generalizacija, konvolucijske nevronske mreže, umetno življenje, rudarjenje mnenj, LexiComp, jezikovne tehnologije, graf, word embedding, hierarhije, zdravila, razložljiva umetna inteligenca, DiscoMLL, sumarna oblika, Disco, Parkinson's disease, porazdeljeni naključni gozdovi, evolucijsko računanje, interakcije, povezovalna pravila, rekurenčne nevronske mreže, MapReduce, optimizacija z rojem delcev, language models, Ravenove progresivne matrice, ACT-R, občine v Sloveniji, računalniško modeliranje mišljenja, inteligenčni testi, vizualizacija geografskih podatkov, ogrodje za vizualizacijo geografskih podatkov, kognitivne arhitekture, statistično strojno prevajanje, matrika sosednosti, konvolucija, nevron, korpus Lektor, machine learning, konvolucijska nevronska mreža, klasifikacijski model, besedilo, jezik, klasifikacijska točnost, klasifikator, neural networks, Macedonian language, evolucijski algoritem, večkriterijska optimizacija, pametna stavba, hevristično preiskovanje, SloBERTa, Pareto optimalnost, cross-lingual transfer, LanguageTool, razporejanje člankov, časovne vrste, lema, krn, funkcije koristnosti, hiperkaliemija, kosinusna podobnost, preiskovanje, modrost množic, povezovalna pravila s funkcijo koristnosti, razvrščanje, Sloleks, tekstovno rudarjenje, interakcije zdravil, označevanje besedil, nepopolna informacija, gradientni spust, moment, sopomenke, protipomenke, arhitektura transformer, vzratno širjenje napake, medjezikovni prenos, algoritmi, atribut, tršet, posplošena povezovalna pravila
1xogrodje, Facebook, priporočilni sistemi, TF-IDF, preiskovalni algoritmi, algoritem LRTA*(n), asinhrono preiskovanje, rangiranje spletnih strani, algoritem PageRank, Preiskovanje dreves Monte Carlo, ClowdFlows., baza gesel, ogrodje za vizualizacijo algoritmov, vizualizacija topološkega urejanja, vizualizacija najkrajše poti, slikovne križanke, podvzorčenje, PM-drevo, M-drevo, ball-drevo, KD-drevo, RKD-drevo, R*-drevo, R-drevo, podatkovne strukture, konstrukcija atributov, iskanje najbližjih sosedov, približni najbližji sosedi, visokodimenzionalni prostor, LSH, hierarhično razvrščanje z voditelji, optimizacija s kolonijo mravelj, strojno učenje., podobnost izvorne kode, večnivojsko vračanje, Clowd-Flows, računalništvo in matematika, prečno preverjanje, rojenje, plagiat, obdelava jezika, SVM, preiskovanje dreves Monte Carlo, regija, spletno anketiranje, metoda OrdEval, anketiranje, odločitvena drevesa, ocenjevanje atributov, CORElearn, analiza podatkov, napovedni modeli, razvoj spletnih aplikacij, stavnica, urbano okolje, napovedni trgi, sodelovanje zdravnikov in farmacevtov, neuravnotežene množice, novice, algoritmično razmišljanje, sistem za upravljanje z vsebinami, reševanje problemov, urejanje z zlivanjem, računalniški koncepti, SkavtčAROVNIK, spletna stran, lematizacija, kosinusna podobnost besedil, kategorizacija, podobnost besedil, implementacija komentarjev, algoritem LMSR, perspektivna izravnava, številski atributi, PHP, diskretizacija, logistika, evolucija programske opreme, MySql, spletne aplikacije, algoritem RBFS, animacija, pridobivanje informacij, ankete, spletni portal, avtomatsko skladišče, iskalni algoritem, programsko okolje R, napovedovanje porabe električne energije, regresijska drevesa, odličitvena drevesa, trg ponudbe in povpraševanja, razpoznavanje oken, podatkovni tok, Bezierjeve krivulje, algoritem Dijkstra, učni pripomoček, genetski algoritem, podatkovno okno, dekompozicija, abstrakcija, NUTS 3, Slovenija, NUTS 2, število funkcionalnih regij, vožnja na delo, odločanje, dinamična igra, 3D-model stavb, infrardeč spekter, podatkovne množice, zaznava grafičnih gradnikov, koregistracija podob, digitalna obdelava podob, funkcionalna regija, segmentacija fasade, načelo minimax, alfa-beta rezanje, igra nim, bančna aplikacija, podatkovno gnano testiranje, igre dveh igralcev, vizualizacija algoritmov, porazdeljena predstavitev, križanke, "big data", razpršene tabele, jezikovna orodja, generator, mere podobnosti, vizualizacija prometa, optimizacija prometa, promet, problem trgovskega potnika, NP polni problemi, tehnologije, nadzor opreme, evolucija strukture nevronske mreže, računsko razmišljanje, ARIMA, izjemni dogodki, avtomatsko odkrivanje izjem, aplikacije Android, Android, upravljanje trgovskega blaga, Prevozi Slovenije, identifikacija, RFID, iskanje izjem, Prevoz.org, spletne storitve, korpus besedil, PSO, AODE, Android aplikacija, podatkovni viri, testiranje modulov, algoritem P-PR (personalizirani PageRank) za rangiranje vozlišč v grafu, napovedni model XGBoost, data science, biološko predznanje, razlaga napovednih modelov, razlage SHAP, metoda razlage SHAP, clustering, multi-view learning, word embeddings, cross-lingual embeddings, prilagajanje z združevanjem adapterjev, klasifikacijska naloga, skip n-grams, posploševanje razlag, razlage modelov, multilingual language model, low-resource language, part-of-speech tagging, vložitve grafov, problem usmerjanja vozil, perturbation-based explanation methods, dependency-based explanations, sinteza slovenskega govora, model Tacotron, LIME explanation, IME explanation, text generation, low-resource languages, abstractive summarization, konstruktivna indukcija, interpretabilnost modelov, avtomatsko povzemanje, postavljanje vejic, naključni gozd kot generator, mreže GRU, samokodirniki, sovražni govor, povzemanje besedil, cross-lingual embedding, sodna odločba, anonimizacija, obdelava naravnega jezika., RBF kot generator, MCD--VAE, problem userjanja vozil, knowledge graphs, transfer learning, deep neural networks, extractive summarization, knowledge graph embedding, sovražni napadi, SHAP, IME, LIME, perturbacije, generatorji podatkov, transformerji, segmentacija stavkov, politična mnenja, question answering, BERTopic, BERT, medicine, explainable AI, information retrieval, transformer models, conference scheduling, multilingual embeddings, idiom detection, knowledge transfer, text embeddings, background knowledge, predictions, mreža LSTM, mreža GRU, XGBoost, SPX, indeks S&P 500, sekvenčni podatki, dekompozicija časovne vrste, CroSloEngualBERT, artificial intelligence, večjezikovni modeli, detekcija pristranskosti, Obdelava naravnega jezika, contextual embeddings, document similarity, Lektor, sarcasm detection, Classla, model SloBERTa, popravljanje slovničnih napak, transformer architecture, latentna Dirichletova alokacija, model RoBERTa, napovedovanje končnih ločil, slovenski mediji, detekcija sentimenta, modeliranje tematik, veliki vnaprej naučeni jezikovni modeli, obravnava negacije, transformer neural networks, povzemanje daljših besedil, long documents, legal documents, document recommendation, Natural Language Processing, Transformers, korpus, besedni vektorji, spacy, generativno odgovarjanje na vprašanja, Depression Detection, hate speech detection, RCSLS method, empirična evalvacija, finančno trgovanje, metoda podpornih vektorjev, enorazredna klasifikacija, e-knjige, zmanjševanje dimenzionalnosti, delnice, slovar sentimenta, večopisno rudarjenje, izbira značilk, učenje z večimi pogledi, uporabniško generirane vsebine, predobdelava besedila, priporočilni sistem, Google Translate, spletne trgovine, k-najbližjih sosedov, specializirani iskalnik, gručenje z medoidi, oblikoskladenjske paradigme, metoda naključnih gozdov, metoda podpornih vektorjev., BLEU, evalvacija, prevajalni model, sistem Moses, faktorsko strojno prevajanje, algoritem ReliefF, Alzheimerjeva bolezen, strinjanje ocenjevalcev, odločitveno drevo, Fleissova kappa, Cohenova kappa, model na osnovi besednih zvez, večciljno učenje, naključni gozd, inteligentni agent, omejeni viri, rangiranje, regresija, bagging, Moses, faktorski model, povzemanje dokumentov, mera ROUGE, paralelni algoritmi, Gigafida, statistična analiza jezika, avtomatsko povzemanje dokumentov, postopek CRISP-DM, prilagajanje strojnega prevajalnika za specifično domeno, prilagajanje statističnega strojnega prevajanja za področje farmacije, strojno prevajanje, priprava podatkov, linearna regresija po kosih, leksikon besednih oblik, profil letalskega krila., word translation, parallel corpus, vector word embeddings, contextual word embeddings, tviti, cross-lingual word embeddings, vector space mappings, singular value decomposition, vezljivost, glagol, vezljivostni vzorci, stalne besedne zveze, vektorske vložitve, medjezikovne vložitve, sentiment besedil, prostorski podatki, košarka, interpretacija modelov strojnega učenja, wearable sensors, BERT language model, športna analitika, vrednotenje atributov, verjetnost, gaussovska pravila, ansambelsko učenje, izbor atributov, rangiranje atributov, oblikoskladenjsko označevanje, rekurentne nevronske mreže, študija dogodkov, valutni trg, naglaševanje, beljivost, variational autoencoders, analiza omrežij, opisovanje slik, diferencialna evolucija, optimi- zacija z metodo ognjemeta, hevristična optimizacija, LSTM mreže, označevanje slik, semi-artifical data, data generators, verjetnosta pravila, mehka pravila, učenje pravil, kolonija mravelj, ansambli klasifikatorjev, razpoznavanje govora, globoki naključni gozdovi, zlaganje modelov, autoencoders, kaskada gozdov, zrnato skeniranje, ansambli, spodbujevano učenje