Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Miloš Pantoš

Together there are 195 keywords, that are appearing 210 times.
11 of them (5.64 % of all) appear more than once, together appearing 26 times (12.38 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x15.38%elektroenergetski sistem
3x11.54%SCADA, sistemske storitve
2x7.69%sekundarna regulacija frekvence, upravljanje s sredstvi, distribucijsko omrežje, zanesljivost, ekonomska upravičenost, diferenčna zaščita, trg z električno energijo, cena električne energije
1xstohastični model, faktor istočasnosti, prilagajanje odjema, gručenje, metoda Monte Carlo, linearno programiranje, umetna nevronska mreža, gospodinjski odjem, faktor prekrivanja, večtarifni sistemi, tipi gospodinjskih odjemalcev, T priključek, tokovni transformator, delovna karakteristika, večscenarijsko načrtovanje omrežij, baterijski hranilniki električne energije, dinamično tarifiranje, prioritizacija investicij, načrt razvoja prenosnih omrežij, TEŠ, rezerve z odjemom, pametne inštalacije, Arduino, LabVIEW, lokator okvare, pametni dom, standardizirana terminska pogodba, stochastic scenarios., urna terminska krivulja, modeliranje cen električne energije, urna cena, zaščitni rele, NEO 3000, aktivni odjem, učinkovitost, izravnalni trgi, model za napoved cene, kazalniki učinkovitosti investicij, optimizacijske metode, EES, električna vozila, zanesljivost elektroenergetskega sistema, rezultati dražbe, pretvorba električne energije v plin, razvlaknjevalnik, transformator, kratkostična zaščita, elektromotor, borza električne energije, spajanje trgov, obračun odstopanj, preostali diagram odjema, normirani obremenitveni diagrami, organiziran trg z električno energijo, visoka napetost, Nizkonapetostno razdelilno omrežje, ocena vlaganj, kazalnik o učinkovitosti vlaganj, Monte Carlo metoda, Matpower program., sistemska zaščita, regulacija napetosti, ocenjevalnik stanja, uteženi najmanjši kvadrati, otočno obratovanje, regulacija frekvence, hidro, črpalna, izračun pretokov moči v električnem omrežju, izračun pretokov zemeljskega plina v plinskem omrežju, Newton-Raphsonova iterativna metoda, hkratni izračun pretokov moči in plina, ekonomska analiza, uravnoteženi stroški skladiščenja, elektroenergetsko omrežje, učinek, quality of service, skladiščenje, hibridno energetsko vozlišče, AGC, energija, elektrarna, veter, sonce, odboj valov, potujoči valovi, avtomatsko vodenje proizvodnje, regulacijska rezerva, ACE, valovni lokator okvare, infrastruktura, priključevanje, čezmejno trgovanje z električno energijo, napovedovanje komercialnih pretokov električne energije, podvodni električni kabel Italija–Črna gora, trg emisijskih kuponov (EU ETS), dnevni trg z električno energijo, zaščita., trg z električno energijo v Sloveniji, tokovni zaščitni transformator, feromagnetno jedro, vplivi na nasičenje, algoritmično trgovanje, tehnična analiza, baterijski hranilniki, veriga podatkovnih blokov, omrežje vsak z vsakim, informacijsko-komunikacijske tehnologije, virtualni baterijski hranilniki, baterije električnih vozil, trg električne energije za dan vnaprej, kratkoročno napovedovanje, eksponentno glajenje, model ARIMA, hidroelektrarna, sončna elektrarne, Zenon Energy Edition, COPA-DATA, Distribucijski center vodenja, SNEV, SCADA sistemi, Avtomatizacija in krmiljenje transformatorske postaje, proizvodnja električne energije, vpliv na okolje, družbena sprejemljivost, spletni vprašalnik, ENP, center vodenja, hidroelektrarne, vodne turbine, mikro hidroelektrarna (mHE), optimizacija, nevro-mehki modeli, napovedovanje, SCADA odjemalec, SCU 810, podatkovna baza., trg električne energije, Statični trifazni ocenjevalnik stanja, simulacija, vpliv električnih vozil, programski paket Matpower, načrtovalno orodje Gredos, analiza, transformatorska postaja., verjetnostno načrtovanje prenosnega omrežja, vpliv na omrežje, rekonstrukcija, nizkonapetostno omrežje, sončna elektrarna, razsmernik, sprejemljivost, charging infrastructure, charging reliability, charging stations location optimisation, virtualna elektrarna, nasičenje, hranilnik električne energije, energetski transformator, tokovni transformatorji, verjetnostni kriterij, tveganja, obnovljivi viri električne energije, večkriterijska kombinatorična optimizacija ob negotovosti, Bayesovo sklepanje, predhodna potencirana porazdelitev, odločanje o naložbah, časne prenapetosti, naprava za merjenje kazalcev napetosti PMU, spoznavnost razdelilnih električnih omrežij., prenapetostna zaščita, metaloksidni varistor, Mann-Whitneyev U-test, kopula, delo pod napetostjo, deterministični kriterij, N-1 sigurnostni kriterij, prenosno omrežje, delo v bližini delov pod napetostjo, varno delo, električni oblok, osebna varovalna oprema, ocena tveganja, electric vehicles