Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jože Benčina

Together there are 441 keywords, that are appearing 846 times.
96 of them (21.77 % of all) appear more than once, together appearing 501 times (59.22 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
106x21.16%diplomske naloge
20x3.99%zadovoljstvo
19x3.79%magistrske naloge
16x3.19%kakovost
14x2.79%kvaliteta
13x2.59%učinkovitost
12x2.4%zaposleni
10x2%uspešnost, zadovoljstvo zaposlenih
9x1.8%Slovenija, javni sektor, javna uprava
8x1.6%faktorska analiza, motivacija
7x1.4%lokalna samouprava, dejavniki zadovoljstva, kompetence
6x1.2%organizacijska klima
5x1%investicije, občine, izobraževanje, participacija, management, zavzetost, zadovoljstvo strank, predšolska vzgoja
4x0.8%turizem, evalvacija, zdravstvo, organizacija, socialno podjetništvo, visoko šolstvo, regresijska analiza, upravna enota, študenti
3x0.6%merjenje zadovoljstva, domovi za stare ljudi, sistem uravnoteženih kazalnikov, upravne enote, podjetja, kakovost storitev, javne storitve, merjenje, merjenje učinkovitosti, razvoj, lokalna skupnost, trg dela, diplomanti
2x0.4%šport, kazalniki, vzgojno-izobraževalni proces, srednje šolstvo, dejavniki zavzetosti, študija primera, merjenje kakovosti, odličnost, vpliv, storitve, upravljanje, občani, model CAF, kazalniki kakovosti, brezposelnost, socialno varstvo, zaposlovanje, analiza, strukturno modeliranje, financiranje občin, merjenje uspešnosti, stres, stres na delovnem mestu, varčevalni ukrepi, spletna socialna omrežja, policija, zaposlitev, zadovoljstvo uporabnikov, dejavniki, CAF, zakonodaja, družbena omrežja, projektni management, zadovoljstvo pri delu, zasebni sektor, poslovanje, financiranje, zdravje, kapital, občinska uprava, analiza poslovanja, mladi, projektno vodenje, terciarno izobraževanje, projekti, javni zavodi, uporabniki, promet
1xtrgovina, starejši ljudje, poslovno tveganje, trgovska dejavnost, poslovne rešitve, dobavitelji, tveganje, Bela Krajina, gospodarsvo, človeški viri, promet z nepremičninami, zdravje pri delu, mobilnost zaposlenih, politika, anketa, javne službe, gradbeništvo, vrtec Ribnica, investiranje, dnevni migrant, investicijsko načrtovanje, dnevna mobilnost, tiskani mediji, mednarodna mobilnost, ekonomska kriza, protikadilski ukrepi, mala podjetja, srednja podjetja, tobak, športni objekti, osnovne šole, nepremičnine, leasing, šolska prehrana, mladina, delovna mesta, dostopnost, zagotavljanje kakovosti, telekomunikacijske tehnologije, e-participacija, Servqual, javni uslužbenci, osnovno šolstvo, spletne trgovine, revije, finančna kriza, varčevanje, center za socialno delo, Škotska, šolstvo, računalniška revija, javni vrtec, zasebni vrtec, poslovne priložnosti, proizvodna tehnologija, neformalni odnosi, skupine, čustvena inteligenca, inteligentnost, čustva, delovno mesto, nepremičninski trg, redni letni pogovor, protikrizni ukrepi, likvidnost, svetovna finančna kriza, financiranje vrtcev, Ptuj, KLASIUS, brezposelnost diplomantov, prometna politika, mirujoči promet, parkirni prostor, deficitarni poklici, nematerialna stimulacija, okoljski kapital, kulturni kapital, demokratični kapital, intelektualni kapital, vodenje, model optimizacije, vzgojno-izobraževalni zavodi, vzgojno-izobraževalno delo, otroški vrtci, predšolski otroci, programsko usmerjeni proračun, zagotavljanej kvalitete, gimnazije, vprašalniki, kazalci kakovosti, kazalci uspešnosti, samoocenjevanje, državni proračun, demografsko gibanje, bolnišnična učinkovitost, Vrtec Medvode, delovanje zdravstva, poslovno odločanje, model smotrnosti, občina, proračun, matični register, matične knjige, izobraževanje odraslih, finančna izravnava, prometna infrastruktura, motorni promet, stanovanjski zakon, nacionalni stanovanjski program, neprofitna najemna stanovanja, stanovanjska politika, pogoji dela, obvladovanje stresa, model kompetenc, strukturni model, faktorski model, kompetentnost, tehnološko podjetje, nabavno poslovanje, zasebno varovanje, merske lestvice, mehka logika, analiza stroškov, javni investicijski projekti, investicijski projekti, ankete, anketiranje, poklicno usposabljanje, model NPG, modeli javnega upravljanja, javno upravljanje, Center za socialno delo Zagorje ob Savi, management sprememb, redarji, redarstvo, Lokalna samouprava, komunalna podjetja, Upravna enota Novo mesto, SERVQUAL, regionalni razvoj, organizacijska kultura, dobra praksa, strukturni skladi, Evropska unija, model SERVQUAL, uravnoteženi kazalniki, odpravljanje stresa, rekreacija, kakovost upravljanja, decentralizacija, institucije, javno-zasebno partnerstvo, letališča, internet, zasebnost, komitenti, banke, Mozirje, model kapitalov, Mestna občina Maribor, zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, organizacije javne uprave, javno dostopni podatki, Mestna občina Ptuj, Upravna enota Ptuj, upravljanje sprememb, organizacijske spremembe, pripravljenost zaposlenih, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, kritični odseki, kernelova metoda, finančna perspektiva 2007–2013, prvostopenjska kontrola, kohezijski sklad, organizacija x, posredniški organ, okoljska infrastruktura, prostorske razporeditve, kritične točke, dejavniki prometnih nesreč, prometne nesreče, udeležba, komunikacija, dom starejših občanov, svojci, zdravstvena oskrba, starostnik, komunalni odpadki, uporabnik, analiza podatkovne ovojnice, dejansko ravnanje, sodelovanje, obveščenost, meritve, sistemi indikatorjev, kakovost upravljanja in indikatorji uspešnosti, dobro upravljanje, lokalno upravljanje, odnos, ključni indikatorji učinkovitosti, poslovni podatki, strateški diagrami, cilji podjetja, upravljanje učinkovitosti, nezadovoljstvo zaposlenih, faktorska produktivnost, države EU, Sekundarno izobraževanje, digitalna participacija, Občina Krško, DEA analiza, Cluster analiza, program, Evropski socialni sklad, Tobit regresija, Malmquist indeks, EU, dezinstitucionalizacija, delo na daljavo, študentje., študentski klubi, društvo, delo od doma, osebna učinkovitost, starejši in potrebni pomoči, sistemi dolgotrajne oskrbe, COVID-19, pandemija, model, dimenzije organizacijske klime, postopek nabave, enkratni dodatni program, število čakajočih, čakalne dobe, javna naročila, model merjenja, merski model, inovacijski sistem, inovacije, primerjava, Občina Komen, dejavniki uspešnosti, SPSS, eksploratorna faktorska analiza, trgovinska dejavnost, zavzetost zaposlenih, dimenzije kakovosti, Upravna enota Ormož, participacija občanov, javna sredstva, občinski participativni proračun, kombinirani model DEA-BSC, merjenje uspešnosti v javni upravi, zdravstveni sistemi, merjenje blaginje, blaginja, pedagoško raziskovalne bolnišnice, fluktuacija, delovna uspešnost, prenova poslovanja, člani, lokalne skupnosti, zavarovalništvo, zdravstvene dejavnosti, bolnišnice, neprofitne organizacije, socialneinovacije, socialno podjetje, socialna ekonomija, medobčinsko sodelovanje, pokrajine, bolonjski proces, električni avtomobili, električna mobilnost, mobilnost, poslovni proces, informacijska tehnologija, vrtec, upravljanje s tveganji, stroški poslovanja, poslovanje strank, zadovoljstvo staršev, višja strokovna šola, turistične organizacije, e-qalin, kohezijski projekt, javni investicijski projekt, elektronsko poslovanje, poslovanje pošte, zdravstveni sistem, vseživljenjsko učenje, dodatno izobraževanje, turistična ponudba, Pediatrična klinika, Nova Zelandija, zasebne agencije, Pomurska regija, regionalna politika, pričakovanja, tovorni promet, partnersko sodelovanje, znanje, linearna regresijska analiza, notarske pisarne, Program Norveškega finančnega mehanizma, strategija, prostovoljci, prostovoljstvo, partnerstva, trajnost, model ocenjevanja, anketni vprašalnik, nezadovoljstvo, intervju, institucije EU, prost pretok, dolgotrajna brezposelnost, storitve in ukrepi, kakovost v javni upravi, celovito obvladovanje kakovosti, Zavod RS za zaposlovanje, delodajalci, stranke, stopnja delovne aktivnosti, izdatki, program Spodbude za zaposlovanje, program Usposabljanje, stopnja brezposelnosti, socialne politike, železniške storitve, podjetniški ekosistem, Zakon o socialnem podjetništvu, politična strategija, aktivna politika zaposlovanja, elektronska participacija, zadovoljstvo občanov Ljubljane z delom policije, modeli merjenja uspešnosti, cilji, merski pripomoček, mlajše generacije, blagovne znamke, demokracija, raziskava, JUPOL, organiziranost turizma