Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Peter Lipar

Together there are 382 keywords, that are appearing 796 times.
88 of them (23.04 % of all) appear more than once, together appearing 502 times (63.07 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
58x11.55%gradbeništvo
30x5.98%diplomska naloga
29x5.78%UNI
25x4.98%diplomska dela
22x4.38%krožno križišče
15x2.99%štetje prometa, rekonstrukcija
14x2.79%prometna varnost
13x2.59%preglednost, B-GR
12x2.39%križišče, civil engineering
10x1.99%prometna obremenitev, graduation thesis
9x1.79%VSŠ
8x1.59%umirjanje prometa, GR
6x1.2%kanalizirano križišče, varnost, prepustnost, kolesarska pot
5x1%krožišče, promet, ceste, cesta, parkirna mesta, križišča
4x0.8%parkirišče, avtobusno postajališče, prometna signalizacija, magistrska dela, UN, roundabout
3x0.6%projektiranje cest, odsek, kolesarski promet, idejna zasnova, channelized intersection, pešci, projektiranje, prehodi za pešce, krožna križišča, nasičenost, površine za pešce
2x0.4%NACTO, štirikrako križišče, masterʼs thesis, navodila za projektiranje, traktrisa, pas za leve zavijalce, kriteriji, ureditev, kolesarji, priključek, ureditev območja, prometna ureditev, regionalna cesta, lokalna cesta, Muta, safety, traffic count, Drava, prometne površine, cestni promet, klančina, Huda luknja, načrtovanje kolesarskih površin, ukrepi, ZDA, kolesarska steza, prometne obremenitve, TSC - Tehnične specifikacije za javne ceste, TSC - tehnična specifikacija za javne ceste, OG-MK, diplomske naloge, zaznavnost, analiza, geodezija, umiritev prometa, traffic load, tehnične specifikacije, Dravograd, Plateia, mirujoči promet, nivo uslug, road design, Velenje, obvoznica
1xmirni promet, severna vezna cesta Celje, državne ceste, končni cilji vodenja prometa v tujino (tuji kraji), naselje, glavni cilj vodenja prometa znotraj države, kulturni spomenik, zgodovinski spomenik, potovalni cilj, vodenje prometa, načrtovanje cest, rekonstrukcija križišč, načrtovanje križišč, računalniško podprto projektiranje, CAD programi, ulica Ob Koprivnici, talne označbe in prometni znaki, prilagojenost prehodov za pešce hendikepiranim osebam, hrapavost vozne površine, osvetlitev prehodov za pešce, Zagorje, Kotredeţ, območja mesta, poplave, geometrijski elementi krožišča, varnost prehodov za pešce, Nemčija, hodniki za pešce, Ponova vas, Grosuplje, predpisi, standardno osebno vozilo, dovozna pota, parkirno mesto, obcestje, prometno povezovanje, anketa, križišče s pasom za leve zavijalce, problematika obstoječega križišča, VSŠ-B, idejne zasnove, 2. varianta izvedbe, TSC-tehnična specifikacija za javne ceste, naravna vrednota, prevoznost, slovenski predpisi, ameriški predpisi, ruralne in urbane ceste, Context sensitive design, gradbenik, Peruzzijeva ulica, Ižanska cesta, TSC - Tehnična specifikacija za javne ceste, intersection Dolgi most, 3D modeliranje, vertikalni potek, horizontalni potek, vrednotenje variant, bypass, dangerous section of road, the profile, the alignment, evaluation of alternatives, nevaren cestni odsek, javne ceste, cycling route, urban cycling, transport network, rekonstrukcije, prometni pasovi, tractrix, visibility, permeability, 3D modeling, stopnja nasičenosti, parkirne naprave, pravila, zasaditev, standardno vozilo, mirujoč promet, lokalna skupnost, nevarna mesta, predšolska vzgoja, kanaliziranje prometa, nesemaforizirano križišče, sight distance, degree of saturation, faktor konične ure, peak hour factor, zavijanje desno pri rdeči, geometrijski elementi križišča, izboljšanje stanja v križišču, iskanje ustrezne rešitve, planning cycle surfaces, bicycle traffic, križišče Dolgi most, prometns signalizacija, izboljšave, odsek Dolenja Trebuša - Želin, senior drivers, improvements, safety of senior drivers, age-related changes, varnost starejših voznikov, starostne spremembe, local road, intersection, zasičenost, traffic counting, conceptual design, starejši voznik, traffic signalisation, traffic layout, section Dolenja Trebuša - Želin, avtoceste, ehnical elements, bike path, cyclists, longitudinal profile, saturation, mestno kolesarstvo, prometno omrežje, TSR - Technical Specifications for Public Roads, vzdolžni profil, tehnični elementi kolesarske poti, cycle track, bivša zelezniška proga, obvoznice, deserted railway, elementi, investicije, analiza stroškov, prečni profili, tipizacija križišč, gorska cesta, dvignjena ploščad, Skupni prometni prostor, prometna ureditev območja, T križišče z zamaknjenimi osmi, Ljubno ob Savinji, državna cesta, Šmartno pri Litiji, Črni Potok, Črnomelj, Kolodvorska cesta, mestne površine, urbanistični trendi, inteligentni sistemi, talni taktilni vodilni sistemi, slepi in slabovidni, funkcionalno ovirani, univerzalni dostop, ranljivi, comparative analysis, European regulation, glavna cesta, Postojna–Jelšane, študija variant, nivo usluge, pešci in kolesarji, regulacija prometa, varnost pešcev, nivojski prehod, Koroška cesta, cone za pešce, Vienna Convention, road marking, traffic signalization, BIM technology, comparison, širina hodnika za pešce, Autosign, unification, avtonomna vozila, trikrako križišče, krožišča, pešpot, osvetljenost, analiza prometa, Civil 3D, Markovec, Šared, Izola, dostopnost, CPS, zožitev vozišča, speed kidney, umiritveni ukrepi, hitrostna grbina, hitrostna ploščad, center, umestitev, tehnične smernice, Padna, »shared space«, odstavni pas, odstavne površine, prometne nesreče, analiza stroškov in koristi, pravokotno, pospeševalni pas, pravilniki, vzdolžno in poševno parkiranje, infrastrukturni ukrepi, nivo prometne varnosti, avtomatske parkirne naprave, urbane ulice, skupni prometni prostori, parkirne površine za mirujoč promet, načrtovanje, Prometna varnost, kapacitetna analiza, analiza prometne varnosti, začasno krožišče, intervencijska pot, snežni plazovi, celoletna prevoznost, inšpekcijski pregled, zaščitni ukrepi, predor, Vršiška cesta, Vršič, Triglavski narodni park, projektantski predračun, hladna reciklaža ceste, kolesarska povezava, ločilni otok, proizvodnjsredinski otok, zgornji ustroj, promet motornih vozil, rekonstrukcija ceste, vertikalni elementi umirjanja prometa, kolesarski pas, zelene površine, primerjava, varnost kolesarskih površin, priljubljenost kolesarskih površin, mestne kolesarske površine, intenzivno doživljanje okolja, zmanjševanje emisij in hrupa v mestih, skupni prometni prostor, nezgoda, hitrost, Urban Bikeway Design Guide, navodila za projektiranje kolesarskih površin, smernice, standard, pravilnik, navodila, Anglija, Zbiljsko jezero, Medvode, Kanada, geometrijski elementi, podhod, mestna občina Ljubljana, mešani prometni profil, kolesarske steze, centri, avtomoto dejavnosti, stroški, RSI, obvozna tovorna pot, kolesarske poti, kolesarska infrastruktura, prometni pas za levo zavijanje, klasično nivojsko križišče, varnost pešcev in kolesarjev, traffic policy, Skopje, kolesar, Turistični kompleks Otočec, sustainable urban developement, koristi, Plave, načrt šolskih poti, faktorji zmanjšanja nesreč, mesta z visoko stopnjo prometnih nesreč (VSPN), kontrolni seznam, varnost otrok, počivališče, Vipavska dolina, problematična mesta, vzdrževanje, gradnja, naravno okolje, rekreacija, Solkan, rekreacijske poti, kontaktna površina, tipski načrti, univerzalno načrtovanje, trajnostno načrtovanje, Gabrovka