Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marko Bajec

Together there are 706 keywords, that are appearing 1100 times.
104 of them (14.73 % of all) appear more than once, together appearing 498 times (45.27 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
81x16.27%računalništvo
71x14.26%diplomske naloge
46x9.24%univerzitetni študij
24x4.82%visokošolski strokovni študij
19x3.82%računalništvo in informatika
10x2.01%internet stvari
7x1.41%spletna aplikacija
6x1.2%magisteriji, poslovni procesi
5x1%aplikacija, BPM
4x0.8%Java, obdelava naravnega jezika, strojno učenje, disertacije, spletne aplikacije, Java EE, IoT, podatkovno rudarjenje, mobilna aplikacija
3x0.6%senzorji, pametno mesto, podatkovna baza, informacijski sistem, razvoj programske opreme, spletne storitve, Microsoft Dynamics NAV, iOS, arhitektura, SQL, pametni dom, Android, BPMN, analiza omrežij
2x0.4%AJAX, pametni dežnik, dokumentarno gradivo, SUPB, podatkovne baze, NuoDB, BLE, informacijska varnost, omrežja, VoltDB, socialne mreže, OLAP, GWT, CRM, dokumentacijski sistemi, strateški plan informatike, večparametrsko odločanje, razširljivost, M2M, XML, klasifikacija, vreme, NoSQL, obvestilo, razširitev, proceduralno generiranje dreves, genetski algoritmi, DARS, servis, skupine vozlišč, pajek, optimizacija, luščenje, upravljanje, HTML5, WebGL, modeliranje, informacijska tehnologija, namestitev, informacijski sistemi, pametne naprave, Internet stvari, predpomnilnik, OM2M, kontekst, agilne metodologije, Scrum, realna omrežja, podatkovne baze NewSQL, graf, statistika, omrežje, telemedicina, računalništvo v oblaku, razvoj aplikacije, projekt, podatkovni model, React Native, virtualni pomočnik, REST API, API, promet.si, socialno omrežje, odločitveni model, klepetalnik, mikrostoritve, Android aplikacija, lematizacija, trženje, orodje
1xračunalništvo in informatiko, informacijski sistem za obvladovanje goljufij, komponente sistema za obvladovanje goljufij, Small Business Server 2011, razvoj spletnih aplikacij, majhna podjetja, IT podpora, goljufije v zavarovalništvu, vpeljava v podjetje, ETZ 2.0, sporočila SMS, SBS2011, elektronski arhiv, elektronska pošta, metoda za zasnovo informacijskih sistemov, ključni pokazatelji uspešnosti in učinkovitosti, proces obvladovanja goljufij, kmetijsko zemljišče, SIEM, PRINCE2, agilizacija, arhiviranje, metodologija razvoja spletnih aplikacij, dolgoročna elektronska hramba, aktivnosti metodologije, procesi metodologije, MoReq2, Carrington, iskanje informacij, standardi elektronskih dokumentov, elektronsko poslovanje, optimizacija spletnih strani, iskanje, spletni iskalniki, naivni Bayesov klasifikator, elektronski račun, UBL, rele enote, semantična podobnost, eSLOG, EDIFACT, spletna stran, projektni pristop, statistični modeli, upravljanje oskrbovalne verige, časovne vrste, napovedovanje povpraševanja, upravljanje dnevnikov, Zend Framework, planiranje povpraševanja, obvladovanje goljufij, faze razvoja aplikacije, upravljanje poslovnih procesov, informacijski inženiring, ujemanje, izdelava poročil o potnem nalogu, WordPress, alokacija vode, ASP.NET MVC 4, .NET, razvoj mobilne nadzorne plošče, pametni telefon, testno voden razvoj, dogodkovno vodena platforma, posebni dogodki, relacijska podatkovna baza, nerelacijske podatkovne baze, merjenje zmogljivosti, CAP, Clickatell, organizacija dogodkov, poslovni proces, celovit pristop izvedbe skrbnega pregleda IS, dogodek, dogodkovno usmerjena arhitektura, distribuirani sistem, Occapi, nalaganje kode, model igralcev, zadovoljstvo IS, tveganja IS, Websphere Lombardi Edition, skrbni pregled IS, shema XML, dogodkovno vodena arhitektura, kvaliteta IS, Amazon EC2, YCSB, concrete, abrasion resistance, abrasive wear, laboratory experiments, masovna komunikacija, field experiments, namakanje, razvoj vtičnika, optimizacija proizvodnje, vmesna koda, ureditev proizvodnega procesa, proizvodni proces, proizvodni informacijski sistem, sistem za upravljanje poslovnih procesov, K2 BlackPearl, shranjevanje konteksta, Google Chrome, beleženje konteksta, spletni pajek, spletni brskalnik, semantično zajemanje podatkov, iContact, uporabniška spletna izkušnja, Akka, IBM Business Process Manager, primerjava, agregator, vzorec, upravljanje varnostnih informacij in dogodkov, digitalni viri, konstruiranje metod, konstruiranje procesov, združbi prilagojeni procesi, razvoj informacijskih sistemov, konstrukcija IT procesov, tekstovno rudarjenje, prepoznavanje imenovanih entitet, semantični splet, povezani prosti podatki, zaporedni model, upravljanje nepremičnin, QlikView, finančni kontroling, sql, sql skripta, koncept OLAP, poslovno obveščanje, laboratorijski informacijski sistem, laboratorij, analizator, semantično označevanje besedila, celoštevilsko programiranje, jBPM, integracija podatkov, združevanje omrežij, razločevanje entitet, SOA, BPEL, modeli omrežij, M-generator, procesi, RIA, RaVis, management človeških virov, izbira kadrov, kadrovski informacijski sistem, optimizacijske metode, virtualni tim, infrastruktura kot storitev, GWT-FABridge, programska oprema kot storitev, platforma kot storitev, podatkovna shema, agilen, ultralahka letala, model primerov uporabe, konceptualni podatkovni model, visual studio, goljufije, telefonija, ocena tveganj, vizualizacija, sistem za upravljanje z goljufijami, crud, linq, nivelmanski vlak, geodinamika, aktivna tektonika, Ljubljanska kotlina, zavarovalništvo, teorija grafov, windows communication foundation, uporabniški vmesniki, odkrivanje goljufij, upravljanje mobilnih naprav, ISO/IEC 27001, komunikacija, visokošolski študij, prodaja, povečanje prodaje, zbirni center, Google Web Toolkit, nadgradnja, sistem za vodenje konfiguracije, zasebna razvojna okolja, poslovno odločanje, napovedovanje, mobilne naprave, ITIL, COBIT, lokalizacija, večslojna arhitektura, algoritmi za podatkovno rudarjenje, ASP .NET, vzpostavitev projekta, Weka, Analysis Services, vodenje projektov, metodologija Waterfall, metodologija Scrum, sistem OLAP, načrtovanje uporabniške izkušnje, uporabniška izkušnja, spletne publikacije, PDF/A, zaščita gradiva, Microsoft SQL Analysis Services 2005, poizvedba MDX, sistem za urejanje vsebine, ORM, JPA, meta programiranje, ekspertni sistem, okoljski parametri, BI4Dynamics, podatkovno skladišče, analitična baza, optična razpoznava besedil, Web Curator Tool, SCADA, XHR, XmlHttpRequest, MSI, SVG, ponovna uporaba, spletne tehnologije, spletno programiranje, programska ogrodja, WiX, izvršne datoteke, senzorsko omrežje, trajno ohranjanje, OAIS, Fedora, Narodna in univerzitetna knjižnica, graditev, računalniško okolje, operacijski sistem, prevajanje, priklic podatkov, iskalnik, center podpore uporabnikom, klicni center, življenjski cikel razvoja programske opreme, prototipiranje, MOSS, WSS, spletno oglaševanje, večnivojska arhitektura, SharePoint, razvoj spletne aplikacije, varnostna strategija, združitev in prilagoditev agilnih metodologij, poslovno podatkovno rudarjenje, metodologija CRISP-DM, SQL Server 2008, ekstremno programiranje, modeliranje ad-hoc procesov, Oracle, ad-hoc procesi, modeliranje poslovnih procesov, eDenar, agilna metodologija, izguba prihodka, veriga obvladovanja prihodkov, poslovna pravila, sistem za upravljanje poslovnih pravil, uhajanje prihodkov, komunala, personalizacija, iCORE, zagotavljanje prihodkov, življenjski cikel poslovnih pravil, testiranje poslovnih pravil, Power designer 12, Edraw Max, Visual Studio 2008, življenski modeli, razvoj informacijskega sistema, ILOG, delta testiranje, popis, transformacije XSLT, Gephi, e-kartoteka, FHIR, HL7, klinični podatki, simetrična enkripcija, Kanban, Testno usmerjeni razvoj, Situacijski pristop razvoja metodologij, pozicioniranje, zaprti prostori, zaupnost, varnost, analiza podatkov, plačilni sistem, bitcoin, komunikacija med napravami, hranjenje velikih količin podatkov, nerelacijske baze, Agilni razvoj programske opreme, implementacija modela, Nifi, Solr, YouTube, družbeni mediji, no external resources, recurrent neural networks, attention mechanisms, language-independent, aplikacija Android Things, vtičnik Openhab 2, integracijski portal, zdravje, aktivnosti, MAM, IOTA, specifikacije GATT, osebno zdravstvo, preslikava odvisnosti med komponentami, odvisnosti med konfiguracijami, standardi, komunikacijski protokoli, procesiranje kompleksnih dogodkov, interoperabilnost, platforme, Bluetooth Low Energy, Z-Wave, vtičnik, OM2M - Odprtokodna platforma za M2M komunikacije, Espertech, gostota omrežja, avtomobilizem, OBD, uspešnost zmanjševanja, preiskovanje, zmanjševanje omrežij, združevanje, vzorčenje, Bluetooth, oneM2M, staranje, sociala, zdravstvena oskrba, Vitis, bolezni in škodljivci vinske trte, analiza odvisnosti, identifikacija izvora napak, usmerjeni graf, demografija, oddaljen dostop, Bluemix, MQTT, OpenHab, Firefly, multi-senzor, informacijska rešitev, senzor, shallow discourse relations, natural language processing, stock markets, market events, event detection, data scraping, data mining, naravno razumevanje jezika, transformer, Rasa, event analysis, event correlations, twitter, IoT prehod, industrijske naprave, google trends, social networks, earning announcements, dividend declarations, sentiment analysis, UX, UI, glasovni pomočnik, ReactJS, ExpressJS, glasovno upravljanje, govor v tekst, orientacijsko tekmovanje, narekovalnik, tekstovni urejevalnik, Raspberry Pi, pametni termostat, transkripcija, speech-to-text, STT, prepisovanje, React, aplikacijski programski vmesnik, sistem ogrevanja, povezljivost, nevronske mreže, PocketSphinx, razpoznavanje govora, glasovno ukazovanje, CMU Sphinx, prihranki električne energije, toplotna črpalka, avtomatiziran sistem, regulacija, slovenski jezik, prehrana, android, GPS, gasilci, suporaba vozil, aplikacija v realnem času, Flutter, nadzorna plošča, pregled, oblak, upravljanje infrastrukture, brez-strežniška arhitektura, funkcijska arhitektura, dogodkovno-vodena arhitektura, mikro-storitve, načrtovanje, postavljanje ločil, spremljanje pacientov na daljavo, telemedicinski center, programski repozitorij, metode razvoja programske opreme, umetna inteligenca, hrana, računalništvo na robu, računalnik, sistem za nadzor verzij, razvojni proces, sistem za beleženje zahtevkov, podatkovna platforma, večplatformni razvoj mobilnih aplikacij, izgbljanje stvari, ekstrakcija informacij, odkrivanje koreferenčnosti, appcessoryji, interdisciplinarni študij, časovni vidik., appcesoryji, izgubljanje stvari, ekstrakcija povezav, prepoznavanje imenskih entitet, ProLIS, sistem On-line, modul LW1, github, sylius, spletna trgovina, php, symfony, organizacijski vidik, token replay, REST, Django, Python, Javascript, AngularJS, spajanje, čiščenje podatkov, večopravilnostni seznam, Procesno rudarjenje, procesni model, hevristično rudarjenje, inductive miner, fuzzy miner, alfa algoritem, dnevnik dogodkov, petrijeve mreže, c-mreže, modul LWR, e-recept, oblikoskladenjske oznake, pogojna naključna polja, Stanford CoreNLP, iskanje imenskih entitet, delovni tok, obdelava podatkov, napovedovanje podatkov, sistem i4, CRFsuite, teorija ali analiza omrežij, programsko inženirstvo, centralni sistem nadzora, avtomatsko upravljanje, programska omrežja, izmenjava oznak, skupnosti, moduli, odkrivanje skupin, pomembnost vozlišč, napovedni model, Prefuse, informacijsko-komunikacijska tehnologija, trajnost, JUNG, igraph, CBZ, vizualizacija omrežij, NetworkX, obnovljivi viri, mere središčnosti, MySQL, NetBeans, primer uporabe, disciplina, metoda, PageRank, napovedovanje rezultatov, duplikati, varnostna politika, Enotne tehnološke zahteve, ETZ, Arhiv Republike Slovenije, ZVDAGA, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, dolgoročna hramba, hramba dokumentarnega gradiva v elektronski obliki, e-hramba, obvladovanje prevar, obvladovanje prevar na področju zdravstvenih zavarovanj, sporočila, dogodki, IT infrastruktura, nadzorovanje, PyMC, metoda vrednotenja uspešnosti sistemov za obvladovanja prevar, neposredni učinki obvladovanja prevar, posredni učinki obvladovanja prevar, notranja pravila, Filtriranje, napredni sistem merjenja (AMI), pametni števci, značilni dnevni obremenitveni diagram, kakovost podatkov, Preprečevanje odtekanja prihodkov, prostorska baza, analiza vozil, analiza voznikovih navad, razvrščanje v skupine, odkrivanje kraje električne energije., GoogleCharts, Simulacija, Dobiˇcek, Intrexx, Tveganje, Finance, Vizualizacija, HP Operations Manager, Smart Plugin, medmrežni vmesnik, storitve oblaka, Elasticsearch, naprave z omejenimi viri, ad hoc omrežja, V2X, vgradne naprave, WSN, query, optimization, Delphi, varnost informacijskega sistema, standardi varovanja informacij, ODBC, ADO, skalabilnost, DOA, MANET, povezani promet, diplomska naloga, nadzor, nadziranje, oddaljena oskrba, zdravstvo, arhitektura pametnih mest, upravljanje pametnega mesta, platforma, obveščanje, metrike, pametni prostori, prodorni sistemi, vseprisotno računalništvo, odprtokodne rešitve, simulacija, openHAB, Eclipse SmartHome, nadzor na daljavo