Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleksander Aristovnik

Vseh ključnih besed je 657, ki se skupaj pojavijo 1816 krat.
197 ključnih besed (29.98 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1356 krat (74.67 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
186x13.72%Slovenija
183x13.5%diplomske naloge
38x2.8%Evropska unija
35x2.58%EU
33x2.43%magistrske naloge
29x2.14%trg dela
21x1.55%kohezijska politika, financiranje
18x1.33%brezposelnost, gospodarska kriza, proračun
16x1.18%analiza, lokalna samouprava
15x1.11%zaposlovanje
14x1.03%javne finance, ekonomska kriza, mladi, strukturni skladi
12x0.88%regionalna politika
11x0.81%siva ekonomija, regionalni razvoj
10x0.74%ekonomski razvoj, občine, socialna varnost, socialno varstvo, revščina
9x0.66%socialna izključenost, Nemčija, mednarodne primerjave
8x0.59%finančna kriza, državna pomoč, javni sektor, Velika Britanija, Avstrija, aktivna politika zaposlovanja
7x0.52%politika zaposlovanja, ekonomska rast, migracije, decentralizacija, pokojnine, trendi, reforme
6x0.44%modeli, sredstva, fiskalna politika, EMU, evro, razvoj
5x0.37%neposredne tuje investicije, pokojninski sistem, javni dolg, izobraževanje, visoko šolstvo, javno-zasebno partnerstvo, evropski socialni model, monetarna politika, študentsko delo, javna uprava
4x0.29%pokojninsko zavarovanje, demografija, Grčija, proračuni, struktura, globalizacija, konkurenčnost, Irska, skladi, Italija, podjetje, Finska, case study, staranje prebivalstva, zunanja trgovina, ekonomska politika, regije, podjetništvo, kmetijstvo, zaposlenost, Španija, Republika Slovenija, Hrvaška, delo na črno, denarna socialna pomoč, socialna politika
3x0.22%subsidiarnost, svetovna gospodarska kriza, Švedska, kmetijska politika, podnebne spremembe, turizem, plačilna bilanca, subvencije, diplomanti, institucije, krize, banke, valuta, socialna država, Poljska, davki, izdatki, okolje, analiza poslovanja, socialni transferji, mednarodna trgovina, sindikati, učinkovitost, raziskave, plačni sistem, mednarodne ekonomske integracije, zgodovina, pokojninska reforma, kontrola
2x0.15%vstop na trg dela, davčna utaja, mednarodna menjava, kakovost življenja, izvoz, carine, zavarovanje, ekonomika prehoda, nevladne organizacije, neprofitne organizacije, gozdarstvo, finance, srednješolsko izobraževanje, gospodarstvo, javni uslužbenci, regionalizacija, konvergenčni kriteriji, Republika Češka, zakonodaja, blaginja, deficit, socialno podjetništvo, javna naročila, denar, euro, visokošolsko izobraževanje, brezposlenost, naravne nesreče, demografske spremembe, socialni dialog, tehnologija, ekonomske teorije, bruto domači proizvod, Slovaška, zaposlovanje na črno, Makedonija, pogodbe, kohezijski sklad, privatizacija, research, modernizacija, emigracije, imigracije, OECD, Bosna in Hercegovina, javni zavodi, socialni model, migracijska politika, mednarodne finance, bančništvo, metode, reforma, kapital, devizni tečaji, zadolževanje, spremembe, efektivnost, socialna zaščita, družinski prejemki, Evropski socialni sklad, makroekonomija, projekti, komparacije, zaposlovanje mladih, brezposelnost mladih, inovacije, odpadki, priseljenci, krožno gospodarstvo, poslovanje podjetja, uspešnost poslovanja, lokalna skupnost, skandinavske države, dolgotrajna oskrba, invalidsko zavarovanje, obnova, zdravstveno varstvo, trg nepremičnin, pokojninski sistemi, financiranje občin, Nizozemska, davčni sistem, pokojninske reforme, ZDA
1xbrezposelni, vseživljensko izobraževanje, vrednotenje, učinki, nacionalno gospodarstvo, sindikalno pravo, Kohezijski sklad, Slovenska obala, Ekonomski socialni svet, golf, financiranje partnerstev, Lizbonska strategija, nepremičnine, finančna perspektiva, sindikalne organizacije, finančni instrumenti, igre na srečo, zaščita potrošnika, kohezijska sredstva, storitve, proizvodi, Svetovna banka, finančni sistem, razvojna strategija, ekonomska unija, Bolonjska reforma, Evropski strukturni skladi, proračunski uporabniki, imigranti, malo delo, trženje, obnovljivi viri energije, igralnice, mrežno trženje, poslovni sistemi, varna prožnost, franchising, azil, igralništvo, varčevalni ukrepi, bolonjski proces, regionalna politika EU, ekonomska analiza, Bolonjska deklaracija, fotovoltaika, proračunski primanjkljaj, zadolženost, finančna stabilnost, okoljsko področje, sončna elektrarna, fotonapetostni pojav, javni dolgovi, Belgija, sončne celice, plačni razredi, pravna ureditev, Savinjska regija, oskrba na domu, ekološka hrana, ekološko kmetovanje, evropski proračun, turistična destinacija, pomoč "de minimis", reforma javne uprave, javne srednje šole, učinkovita raba energije, javni primanjkljaj, prebivalstvo, monetarna unija, proračunski izdatki, zasebne srednje šole, socialno skrbstvo, ekološko kmetijstvo, evropska kohezijska politika, veslaški center, okoljska infrastruktura, zelena javna naročila, mednarodno pravo, Zagorje ob Savi, davčna reforma, sponzorstvo, davčni sistemi, liberalizacija, mejni prehod, odhodek, davek na dodano vrednost, računsko sodišče, Sonček, sadjarstvo, trg, strategija, kritika, strateške povezave, simulacije, prihodek, javne finbance, investicije, infrastruktura, produktivnost, terorizem, blago, poreklo blaga, skupni trg, vključevanje, Droga, mednarodno sodelovanje, Mercator, Gorenje, sprememebe, internacionalizacija, uvoz, potrošnja, denarni tokovi, tekoči računi, Petrol, primeri, ZRJ, mednarodno poslovanje, transakcije, podatki, mednarodni ekonomski odnosi, ekonomski vidik, dolgovi, inflacija, Brazilija, industrija, BIH, Hrvatska, uravnotežen razvoj, kvaliteta, centralne banke, drseči tečaj, trgovanje, produkcija, standardi, varstvo okolja, valutno tveganje, zaščita, Voga, industrijsko podjetje, svetovanje, pohištvena industrija, zaključevanje, Siemens, reforma zdravstvenega sistema, svet, zdravstvo, poslovne odločitve, poslovanje, poslovna strategija, posledice sive ekonomije, ekonomska razvitost, svetovna trgovinska organizacija, ravnanje z odpadki, Kitajska, Svetovna trgovinska organizacija, usposabljanje na delovnem mestu, izterjava, avtomobilska industrija, banka, gospodarske dejavnosti, mediteranski socialni model, Skandinavija, kazalniki poslovanja, Slovenske železnice, finančna analiza, gospodarske družbe, podjetja, menice, vrednostni papir, večosebne družbe z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki, družba z omejeno odgovornostjo, enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, zavod za zaposlovanje, dejavnost sindikatov, mednarodne ustanove, sodelovanje, dobrodelnost, obdobje 2000 - 2006, znanje, vodenje projektov, čebelarstvo, članstvo, multinacionalne družbe, Danska, dohodek, pospeševanje, država, devizna politika, Madžarska, trgovina, problematika, upokojitev, fleksibilnost, trg delovne sile, diplomska naloge, regionalan politika, staranje, evropski skladi, mednarodni projekti, denarni sistemi, dejavniki sive ekonomije, sredstva Evropske unije, širitev Evropske unije, zahodni Balkan, Portugalska, regionalna identiteta, dežele, tretji steber, pokrajina, gospodarska rast, NUTS, regresijska analiza, policija, delovna uspešnost, socialnovarstvene storitve, socialne razmere, svetovna gospodarska in finančna kriza, drugi steber, napredovanje, zdravstveno zavarovanje, Slovenija in Avstrija, starostniki, delodajalec, študent, redno delo, slovenske regije, dostopnost, cene, zaposlovanje žensk, diskriminacija po spolu, izkušnje, materialna prikrajšanost, razlog za vključevanje, neformalno izobraževanje, vpliv krize, praktično usposabljanje, sistem socialne varnosti, posledice krize, evropska sredstva, inovativnost, company performance, business efficiency, prestrukturiranje, stabilnost sistemov, zdravstvena oskrba, vodenje kakovosti, revizijski organ, čezmejno sodelovanje, revizija sistema upravljanja, mestne občine, pacienti, enterprises, reševanje problemov, finančni sistemi, Slovenija., obvezno zavarovanje, prožnost dela, ženske, recesija, Velika Britanija., prostovoljno zdravstveno zavarovanje, izdatkiprostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, promotion, development, sporazumi, subsidies, prvi steber, tax reliefs, stanovanje, svetovna kriza, prekarno delo, prekarni delavci, programi za izboljšanje brezposelnosti mladih, diskriminacija, socialni model Slovenije, materinstvo, atipične oblike dela, prekarnost, Pomurje, ženske na trgu dela, infrastrukturne naložbe, finančna perspektiva 2007-2013, prikrita delovna razmerja, nepovratna sredstva EU, socialni model Poljske, monetarno lajšanje, korupcija, afere, finančne goljufije, Jamstvo za mlade, uporaba virov, ponovna uporaba, preiskava, ukrepi, FED, centralno bančništvo, socialna vključenost, življenjski standard, pregon, gospodarske koristi, Evropa 2020, skandinavski model, ukrepi družinske politike, izdatki socialne zaščite, nezaposlenost, demografski trendi, statistični podatki, gorenjska regija, revščina in socialna izključenost mladih, nordijske države, socialni model ZDA, zdravstveni sistem, Češka Republika, recikliranje, linearni model, Ellen MacArthur, Aktivna politika zaposlovanja, področje naravoslovja, zasebno najemni sektor, stanovanjski nepremičninski trg, stanovanjska problematika, mediteranski model, kontinentalni model, anglosaksonski model, najemna stanovanja, nelegalna dejavnost, javni raziskovalni zavod, javni visokošolski zavod, kvantitativni kazalci, uspešnost, raziskovalna dejavnost, družbena neenakost, dohodkovna neenakost, izvršba, vseživljenjsko učenje, starjši ljudje, fiskalna pravila, države bivše Jugoslavije, redna zaposlitev, prometna politika, Evropske unija, državni proračun, revidiranje, odhodki, prihodki, finančna izravnava, finančna samostojnost, carinski postopek, imigracija, brezposlenost mladih, poplave, študentski servisi, Bolgarija, brezpoelnost, davčne blaganje, regionalizem, financiranje pokrajin, šolstvo, osnovno šolstvo, Avstralija, starejši ljudje, javni izdatki, plače, revizijski proces, pokrajine, aktiva, statistika, delovno dovoljenje, zaposlovanje tujcev, poslovno okolje, delovne migracije, centralizacija, Nova Gorica, selitveni upad, selitveni prirast, izseljevanje, razvoj podeželja, izobraževalni sistem, Murska Sobota, okoljska politika, podnebje, starejši delavci, zadovoljstvo pri delu, delovna aktivnost, zaposljivost, trajnost, demokratičnost, davčne blagajne, mediteranske države EU, javnofinančni izdatki, gradbena dejavnost, človekove pravice, fiskalna decentralizacija, Srbija, integracija, prednosti, javne službe, vodovodna podjetja, davčen reforme, strategija Evropa 2020, javni zavod, poslovno poročilo, finančno poslovanje, transportna dejavnost, Evropa, socialna pomoč, trgovina z ljudmi, socialni sporazum, Evropska skupnost, socialno partnerstvo, gospodinjstva, raziskovanje, revščina in socialna izključenost, univerzalni temeljni dohodek, finančne spodbude, stanovanjske razmere, Slovenia, starejši, javna sredstva, podnebne spremembe in energija, zaposlovanje starejših, razvoj in inovacije, bančni sektor, pranje denarja, življenjska raven, otroci, družinska politika, rodnost, socialna podjetja, kazalci človekovega razvoja, slabosti, kohezijski skladi, gospodarske javne službe, podeželje, bolonjska reforma, stanovanja, socialne pravice, beg možganov, kriminaliteta, štipenditranja, stanovanjska politika, stanovanjsko vprašanje, okoljevarstvena politika, onesnaževanje okolja, economic policy, fiscal policy, Estonija, posledice naravnih nesreč na stvareh, sistemski instrumenti odprave posledic naravnih nesreč, odprava posledic naravnih nesreč, economic activities, economic development, data, analysis, economic theories, public debt, economic growth, krediti