Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jerica Vogel

Together there are 95 keywords, that are appearing 138 times.
19 of them (20 % of all) appear more than once, together appearing 62 times (44.93 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
12x19.35%slovenščina
5x8.06%diplomsko delo, jezikovna didaktika
4x6.45%učbeniki
3x4.84%učni načrti, učni načrt, gimnazija, osnovna šola, geografija, šolska geografija
2x3.23%geografske diplome, bolonjski magisteriji, diplomska dela, osnovne šole, sporazumevalna zmožnost, učitelji, magistrska dela, medpredmetno povezovanje, pouk slovenščine
1xsociolingvistika, Slovenija, interkulturna vzgoja, sporazumevalne zmožnosti, medkulturna kompetenca, tuji jeziki, italijanščina, drugi jeziki, drugi/tuji jezik, ustno sporazumevanje, psihološke teorije učenja, didaktika jezika, bralna pismenost, govorne motnje, ustno sporazumevnaje, sporazumevalne dejavnosti, slabovidnost, otroci, mladina, pouk geografije, zamejski Slovenci, narodne manjšine, Zavod za slepo in slabovidno mladino, slepota, brajica, inkluzija, učenje jezika, prilagajanje pouka, srednje šole, učenci s primanjkljaji, delovni zvezki, sporazumevanje, opismenjevanje, branje, osnovna šola s prilagojenim programom, medkulturno izobraževanje, gimnazije, Pravilnik o ocenjevanju v osnovni šoli, načrtovanje pouka, spraševanje, subjektivnost ocenjevanja, kriterij ocenjevanja, dejavniki uspešnega učenja, teorije učenja, pojmovanje učenja in poučevanja, ustno ocenjevanje, prehrana, disleksija, didaktika geografije, učni jezik, dijaki s posebnimi potrebami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, projektni dan, izbirni predmet načini prehranjevanja, prilagoditve pri pouku slovenščine, učne strategije, kognitivne učne strategije, materinščina, sistemizacija znanja v razredu, sistemizacija znanja, učna priprava, kurikularno načrtovanje, metodika pouka, angleščina kot tuji jezik, učni cilji, modeli jezikovnega pouka, koncept znanja, francoščina, afektivne učne strategije, metakognitivne učne strategije, socialne zvrsti, samostojni delovni zvezki, učna enota z medpodročno povezavo, pouk književnosti, jezikovni pouk, materni jezik