Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Primož Pevcin

Together there are 729 keywords, that are appearing 1303 times.
152 of them (20.85 % of all) appear more than once, together appearing 726 times (55.72 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
153x21.07%diplomske naloge
40x5.51%Slovenija
26x3.58%magistrske naloge
21x2.89%analiza poslovanja, financiranje
11x1.52%Evropska unija
9x1.24%javni sektor
8x1.1%zavarovanje, občine, visoko šolstvo
7x0.96%lokalna samouprava, podjetja, bilanca stanja, socialna varnost
6x0.83%gospodarska kriza, zdravstvo, gospodarstvo, zavarovalnice, trg dela
5x0.69%banke, finančna kriza, poslovni izid, bančništvo, tveganje, prostovoljno delo, družbena odgovornost, nepridobitna organizacija, nevladne organizacije, zdravstveno zavarovanje, ekonomska kriza, javni zavod
4x0.55%država blaginje, analiza, javna uprava, šport, javni zavodi, gospodarske javne službe, kakovost, zavarovalništvo, varčevanje, izkaz poslovnega izida, avtomobilsko zavarovanje, poslovanje, zdravstveno varstvo, podjetje, nepridobitne organizacije, prostovoljstvo
3x0.41%uspešnost poslovanja, avtomobilska industrija, gospodarnost, izkaz denarnih tokov, donosnost, policija, finančna analiza, neprofitne organizacije, kriptovalute, brezposlenost, učinkovitost, uspešnost, življenjska zavarovanja, zaupanje, organizacija, zavarovalnica, storitve, študenti, obvezno zdravstveno zavarovanje, management, aktivna politika zaposlovanja, zaposlovanje, izobraževanje, zavarovalstvo, krizni management, terjatve, plačilna nedisciplina, privatizacija, zadovoljstvo uporabnikov
2x0.28%tveganja, konkurenca, javno-zasebno partnerstvo, javne politike, večnivojsko sodelovanje, večnivojsko upravljanje, konkurenčna politika, socialna država, metode poučevanja, prispevki, kriza, trajnost, pokojninsko zavarovanje, ukrepi, migrantska kriza, liberalizacija, siva ekonomija, lokalne skupnosti, turizem, poslovanje podjetja, motivacija, premoženjska zavarovanja, socialno varstvo, zdravstveni sistem, zdravstvene storitve, podjetništvo, izterjava, likvidnost, izobraževalni sistem, ekonomski razvoj, marketing, diplomska naloge, električna energija, izvršba, javno podjetje, športna društva, pozavarovanje, banka, brezposelnost, varčevalni ukrepi, finance, pokojninski sistemi, obnovljivi viri energije, bitcoin, donacije, socialna politika, komunalno podjetje, javne službe, premija, akreditacija, ISO standardi, evalvacija, pokojnine, korupcija, krožno gospodarstvo, pokojninski sistem, Nemčija, digitalizacija, javni zdravstveni zavod, sanacija, pokojninski skladi, reforma, bolnišnice, finančna stabilnost, univerzalni temeljni dohodek, socialni transferji, mladi, nepridobitni sektor, ravnanje z odpadki, proračun, plačilna sposobnost, delovanje, standardi, ekonomija, pravo, finančni kazalniki
1xvzajemni skladi, neoliberalizem, poslovno komuniciranje, lokalna demokracija, kriza države blaginje, ekonomska analiza, koncesije, droge, odškodninsko pravo, atipične zaposlitve, zobozdravstvo, poslovna uspešnost, prekarno delo, komuniciranje, zobozdravstvene storitve, konoplja, legalizacija, trgovina z drogami, črpanje evropskih sredstev, računovodski izkazi, Bela krajina, premoženje, vrste zavarovanj, Zavarovalnica Triglav, medsebojna pomoč, računovodski kazalniki, mobilni operaterji, mobilna telefonija, prihodki, odhodki, investicijska zavarovanja, osebna zavarovanja, finančni kriminal, gospodarski kriminal, gospodarski sektor, nagrajevanje, forenzične preiskave, evropski skladi, kazalniki uspešnosti, šolstvo, uspešnost podjetja, kompetence, zaposljivost, makroekonomija, jugovzhodna Slovenija, stečaj, stečajno pravo, insolvenstnost, reorganizacija policije, bančni sistem, projekt Libra, prisilna poravnava, samopromocija, gasilstvo, družbeni mediji, nevladni sektor, poletna šola, prostovoljci, kvaliteta, učinkovitost poslovanja, poslovno okolje, trošarine, SWOT analiza, denarstvo, velikost javnega sektorja, energijske pijače, trošarinski izdelki, osebne finance, neprofitna organizacija, ekonomski položaj študentov, Slovaška, družbeni položaj študentov, bančna kriza, regresna pravica, športna društve, gasilci, izomorfizem, rusija, ruski rubelj, trgovanje z valutami, prodaja, vodenje, mrežni marketing, evro, razvojni projekti, zdravstevo zavarovanje, cenovna politika, javni dolgovi, mednarodne izmenjave, regionalni razvoj, vino, management kakovosti, mobilnost, pokrajine, regionalizacija, denarni tok, licenciranje zasebnega varovanja, prevoz gotovine, zasebno varovanje, decentralizacija, marketing storitev, mednarodna dobavna veriga, osebni stečaj, carinski postopki, pooblaščeni gospodarski subjekt, prezadolženost, komunalne dejavnosti, analiza dejavnosti, Ivančna Gorica, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, zapori, pokojninska reforma, vrtec, predšolska vzgoja, dom upokojencev, policijska organizacija, ženske, poslovni izkaz, bilanca, enotno območje plačil, slovenske železnice, koncesija, Banka Koper, SEPA, finančno tveganje, kreditno tveganje, lizing, analiza delovanja, postopek javnega naročanje, financiranje nepridobitnih organizacij, malo delo, Zakon o malem delu, neprofitna najemnina, najemniška stanovanja, stanovanjski trg, stanovanjska politika, rezervni sklad, finančne institucije, benchmarking, bančne storitve, didaktika, igrače, model trojne vijačnice, inovativnost, krediti, bančno tveganje, inovacije, železniško gospodarstvo, državni intervencionalizem, trgovinska podjetja, komunalna podjetja, računovodsko proučevanje, elektronsko bančništvo, bančno poslovanje, sociološki vidik, trg delovne sile, pogodba o zaposlitvi, zadovoljstvo, AMZS, transakcijski račun, plačilni promet, Banka Slovenije, konkurenčnost, Velika Britanija, Center varne vožnje, socialno skrbstvo, denarna socialna pomoč, družba, volitve, družinske pokojnine, podkupovanje, koruptivna dejanja, vdovske pokojnine, avtomobilsko zavaraovanje, vladni sektor, staranje prebivalstva, družbene spremembe, investicijski skladi, javno-zasebno pratnerstvo, javna podjetja, digitalne komunikacije, zdravstvena politika, finančna politika, trgovsko podjetje, študije primerov, praktični pouk, premoženjsko zavarovanje, register nepremičnin, davek na nepremičnine, Škodni sklad, Solventnost II, javne služba, igralništvo, izdaja dovoljenj, davek na dodano vrednost, javna gospodarska infrastruktura, zavarovalni zastopniki, trg, regulacija, občinski proračun, sofinanciranje občine, ekološko kmetijstvo, malo gospodarstvo, farmacevtska industrija, borze, borzništvo, trg kapitala, računovodski standard, retrocesionar, motivacijski dejavniki, visokošolski sistem, Javni zavod za šport, motivacijske teorije, terciarno izobraževanje, zadolževanje, splošne knjižnice, deregulacija, organiziranost športa, zdravje, sozavarovanje, zavarovalni nadzor, pozavarovalnica, kritni sklad, kritno premoženje, neenakosti v zdravju, socialne determinante, dostopnost zdravstvenih storitev, odprtokodna programska oprema, javne dobrine, zavarovalnina, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dodatno pokojninsko zavarovanje, zavarovalne premije, zavarovalniška premija, varstveno-delovni centri, goljufije, odškodninska odgovornost, pokojninski načrt, javna naročila, zastavna pravica, nepremičnine, davki, hipotekarni kredit, hipoteka, Zakon o javnem naročanju, kredit, zavarovanje kredita, protokolarne službe, javen službe, Ministrstvo za notranje zadeve, filantropija, korporativna filantropija, policijsko delo, javne gospodarske službe, ekonomski vidik, Kitajska, ugled, ekonomika, stroški, trajnostni razvoj, Adria Mobil, Trimo, okoljska odgovornost, tranzicija, življensko zavarovanje, oligarhi, oligarhije, finančna pismenost, SIST ISO 31000, Polycom, d. o. o., postopek izvršbe, analiza kazalnikov, prednosti in slabosti, donatorstvo, prekarno zaposlovanje, družinsko podjetje, Hrvaška, ekonomski status, organi pregona, sorodni tuji uradi za preprečevanje pranja denarja, zaposleni, sodelovanje, deležnik, dolžnik, pranje denarja, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Urad), Friends of the Children, Friends of youth, e-mobilnost, male sončne elektrarne, ekonomska upravičenost, podnebne spremembe, medvladne organizacije, pandemija koronavirusa, Kanada, Svetovna zdravstvena organizacija, samooskrba, usposabljanja zaposlenih, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, evropski projekti, ZPM Ljubljana Moste-Polje, razvojni, Javni štipendijski, ekonomski rezultati, Kompetenčni centri za razvoj kadrov - KOC, vizija, poslanstvo, trajnostna naravnanost, kazalniki, financiranje neprofitnih organizacij, Pošta Slovenije, zavarovanje terjatev, hidroelektrarne na spodnji Savi, Amnesty International, odzivi družbe, društvo, prostovoljna gasilsko društvo Radovica, Delovno aktivno prebivalstvo, zaposlenost, regulatorne politike, SHA-metodologija, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, Rdeči križ Slovenije, prelivanje sektorjev, nadzor, hidroenergija, kakovost življenja, darovalec, prejemnik, Eurotransplant, izmenjava organov, presaditev organov, vrednote, Generali, bančno zavarovalništvo, veriženje blokov, nadzor nad kriptovalutami, mladina, računovodstvo, izkaz denarnega toka, kultura, občina Ljubno, regulacija kriptovalut, nadzor nad poslovanjem, toplogredni plini, politika, management and control, research, analysis, water, water supply, public utilities public enterprise, local government, communities, Slovenia, sistem subvencionirane študentske prehrane, globalizacija, gospodarske panoge, suficitarni poklici, covid-19, epidemija, študentska prehrana, upravičenci, ponudniki, analiza panoge., turistična panoga, mreža izvajalcev zobozdravstvenih storitev, družbena neenakost, starostne skupine, dostopnost, zobozdravstveni sistem, menedžment kakovosti, zunanji izvajalci, UKC Ljubljana, lokalno upravljanje, ožji deli občin, e-naročanje, epidemija covida-19, preventivni ukrepi, število čakajočih, sistem zdravstvenega varstva, četrtne skupnosti, čakalne dobe, deficitarni poklici, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, evropski integracijski procesi, enotni trg, teorija majhnih držav, plačilno sredstvo, varnost, linearno gospodarstvo, lesna biomasa, ethereum, model Solow-Swan, Poljska, CIRIUS Kamnik, globalno segrevanje, okoljsko upravljanje, EU, stanovanjske razmere, nepremičninski trg, stanovanjski problem, »zero waste«, trajnostni način življenja, crisis management, odvisno podjetje, finančni položaj, transboundary crisis, multi-level governance, problematika, migration crisis, small states, poslovni procesi, zrelost poslovnih procesov, institucionalna struktura, institucije javnega sektorja, okolje, institucionalna paranoja, institucija, model CAF, paranoja, kakovost storitev, šport mladostnikov, prodaja vozil, financiranje športa, športni programi, evropski trg, zahodna balkanska pot, migracije, krize velikega obsega, krizni menedžment, azilant, migrant, teorija zatočišča, diplomacija, obvladovanje tveganja, majhne države, Sirija, begunec, migracijska pot, stroški migracijskega toka, davčno potrjevanje računov, davčne blagajne, razvoj kmetijstva, evropska sredstva, predelava pridelkov na kmetiji, uspešno kmetovanje, kmetijsko gospodarstvo, zasebna vojaška podjetja, nepopolne tržne strukture, upravni postopki, dopolnilna dejavnost, državna podpora, verjetnost, davčne utaje, davčne oaze, žledolom, Slovenske železnice d.o.o., okoljske nevladne organizacije, financiranje in delovanje, novi javni menedžment, poprodajne storitve, strateški management, strateško nalrtovanje, društva, blaginjski modeli, tretji sektor, preventiva, zdravstvene službe, normativi, oblikovanje cen, kriminal, nabavni proces, dobavitelji, gospodarski razvoj, nabava, avtomatska konsignacija, socialno podjetništvo, socialno podjetje, merjenje uspešnosti, uravnoteženi kazalniki, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, preizkus strokovnih znanj, obiskanost tekem, register tveganj, hokejska tekma, športna prireditev, evropski model za ocenjevanje kakovosti v javni upravi., varstvo okolja, stroškovna analiza, stroškovno računovodstvo, podiplomski študij, delovanje organizacije, merjenje kakovosti, okoljska politika, demografija podjetij, Ženevska konvencija, javni razpisi, do?o?i za sta?ejše, poslo?a?je do?o? za sta?ejše, t?ž?a deja??ost, standardi GRI, nefinančno poročanje, reorganizacija zdravstva, problematika v zdravstvu, primerjava s tujino, institucionalno varstvo, dolgotrajna oskrbe, odpisi terjatev, organizacija podjetja, odločanje, mednarodna primerjava, reforme javnega sektorja, obvezno zavarovanje, obseg zavarovanja, javno financiranje, financiranje zdravstva, razvoj zdravstva, okoljevarstvo, emisije, Evropska kohezijska politika, kohezijska sredstva, kohezijska politika, model za ugotavljanje kakovosti storitev, športne organizacije, upravljanje, 3. razvojna os, Koroška regija, metode učenja, kakovost izobraževanja, raziskava, javni interes, zasebni sektor, hitra cesta, koristi, prednosti poslovanja, slabosti poslovanja, kmetijstvo, podnebje, vremenske razmere, obvladovanje tveganj, zasebni vrtec, financiranje predšolske vzgoje, alternativni viri financiranja, javni vrtec, suša, lokalna skupnost, Rdeči križ, dohodkovni razred, vojaška sila, socialno demografske značilnosti, uporabniki humanitarnih storitev, občina, humanitarne organizacije, predšolska vzgoja v EU, predšolska vzgoja v Sloveniji, davek, davčna morala, finančna in davčna pismenost, Finska, izdatki, vzgoja in izobraževanje, šolski sistem, osnovnošolsko izobraževanje, svetovna finančna in gospodarska kriza, Greenpeace, strategije združevanja, strategije sodelovanja, baltske države, ustanovitev podjetja, analiza panoge, mednarodno okolje, poslovni načrt, gospodarska rast