Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Janez Stare

Together there are 439 keywords, that are appearing 977 times.
114 of them (25.97 % of all) appear more than once, together appearing 652 times (66.73 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
142x21.78%diplomske naloge
37x5.67%magistrske naloge
24x3.68%zaposleni
22x3.37%motivacija
16x2.45%vodenje
15x2.3%javni sektor
13x1.99%javna uprava, kompetence
12x1.84%dokumentarno gradivo
10x1.53%zaposlovanje
9x1.38%ergonomija
8x1.23%Slovenija, izobraževanje, odsotnost z dela, organizacija, delovno okolje
7x1.07%zasebni sektor, državna uprava, stres, nagrajevanje, zadovoljstvo
6x0.92%komuniciranje, arhivsko gradivo, management
5x0.77%stres na delovnem mestu, kariera, organizacijska kultura, absentizem, vodja, organizacijska klima, etika, delovno mesto, javni uslužbenci
4x0.61%učinkovitost, delovna uspešnost, uspešnost, delovni pogoji, varnost in zdravje pri delu, poslovno komuniciranje, šport, visoko šolstvo, varstvo pri delu, zdravje pri delu, človeški viri, kompetenčni model
3x0.46%glavna pisarna, stranke, motivacijski dejavniki, delovna mesta, motivacijske teorije, izgorelost, invalidi, usposabljanje zaposlenih, upravljanje dokumentov, mobing, vrednote, etični kodeksi, upravne enote, komunikacija, modeli vodenja
2x0.31%avtentično vodenje, poklicni razvoj, izbirni postopki, plačni sistem, lokalna samouprava, izobraževanje zaposlenih, tuji jeziki, angleški jezik, konflikti, trg dela, osebni podatki, delovno razmerje, fluktuacija, poklicna izgorelost, študenti, menedžment, kakovost, športniki, vrhunski šport, dokumenti, odnosi s strankami, zakonodaja, varstvo podatkov, zdravstvene težave, napredovanje, kadrovski management, družbena odgovornost, neformalno izobraževanje, morala, dejavniki stresa, arhiviranje, ravnanje, vseživljenjsko učenje, poslovanje s strankami, učenje, kadri, varnost pri delu, sistem nagrajevanja, psihično nasilje, disertacije, karierni razvoj, poklicni stres, inovativnost, mediacija, posledice stresa, pisarna, Uradniški svet, delovna oprema, zavzetost zaposlenih, zdravje, diskriminacija, varnost, zadovoljstvo pri delu, zdravstveni absentizem
1xčustvena inteligentnost, elektronsko izobraževanje, interna komunikacija, merjenje, interno komuniciranje, gasilstvo, normirano delo, nezgode, nesreče pri delu, ravnanje s človeškimi viri, požarna varnost, gasilska društva, prostovoljno gasilstvo, gasilci, postopek zaposlovanja, klasifikacijski načrt, prejemna štampiljka, pošta, arhivi, obremenitve, poslovni dogodki, planiranje sredstev, načrt dela, poslovna srečanja, neformalne organizacije, neformalni odnosi, nadzor nad zaposlenimi, zdravstvo, fleksibilnost dela, izbirni postopek, pogodba o zaposlitvi, neformalne skupine, organizacije, organizacijsko učenje, protipožarnba zaščita, socialna omrežja, inoviranje, merjenje fluktuacije, odhod delavca, disciplina, gospodarske družbe, novi javni management, kadrovska služba, mediator, menedžer, socialno varstveni zavodi, bivalno okolje, razvoj ljudi, upravljanje, administrativne ovire, državna administracija, vzgoja in izobraževanje, prezentizem, zdravstveno stanje, dejavniki tveganja, zmanjšana učinkovitost, sestanki, poslovni sestanki, zaupanje, medosebni odnosi, kompetenčni modeli, zdravstvena nega, sodelavci, oblike fleksibilnosti, visoke šole, sistem zaposlovanja, organizacijska fleksibilnost, carinska služba, planiranje kadrov, varstvo osebnih podatkov, upravna znanost, občinska uprava, otroci, bolniška odsotnost, fleksibilne oblike zaposlovanja, vodstvena filozofija, dopust, Facebook, delodajalci, delo na domu, poklicna rehabilitacija, kadrovska funkcija, modeli izobraževanja, usposabljenje zaposlenih, nadarjenost, sprejemanje odločitev, dokumentacija, evidenca, Ministrstvo za zdravje, roki hrambe, merjenje kakovosti, zadovoljstvo strank, rudnik Mežica, magistrsko delo, dokument, policija, stalna zbirka, hramba, poslovni prostori, notranja oprema, kadrovska dejavnost, staranje prebivalstva, starejši ljudje, dostopnost objekta, nagrajaveanje, vaje za sproščanje, zaposlovanje športnikov, zaključek kariere, vrhunski športniki, javni prostori, gradbeni objekti, poklicno usposabljanje, barve, mikroklima, poslovni bonton, protokol, funkcionalno ovirani ljudje, župani, lokalna uprava, arhivska zakonodaja, umetnostna vzgoja, oblikovanje kariere, govorništvo, javno nastopanje, retorika, karierni načrt, napovedovalci, zaposlovanje invalidov, delovne skupine, športni rezultati, zadovolstvo strank, komuniciranje s stranko, mobilnost kadrov, kohezijska politika, nadomestilo plače, zadovoljstvo z delovnimi pogoji, prostor, skladnost članov, ugodje v prostoru, stranka, kvotni sistem zaposlovanja, vlaganje v ljudi, raziskovalno delo, hranjenje, varovanje, mladi raziskovalci, preprečevanje, kulturna vzgoja, proizvodni procesi, internet, zbirka listin, zemljiška knjiga, javni uslužbenec, plače, usposabljanje, izgorevanje, zaupni podatki, varnostna politika, obdelava zaupnih podatkov, zaupnosti, učitelji, demografske spremembe, reševanje sporov, obvladovanje konfliktov, elektronsko poslovanje, izobraževalni procesi, Občina Radovljica, vodje, primerjava vodij, tipologije organizacijske kulture, vpliv organizacijske kulture, konflikt, Energetika Ljubljana, nagrajevanje zaposlenih, socialno varstvene storitve, socialno varstveni programi, poslovna politika, varstveno delovni center, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ustvarjalnost, vključenost, vodja v zasebnem sektorju, promocija zdravja, elektronsko arhiviranje, dolžnosti zaposlenih, obveznosti delodajalca, dejavniki, kadrovski procesi, uničenje gradiva, izločanje gradiva, informatizacija, organiziranost, košarkaški klubi, stil vodenja, vodja v javnem sektorju, poslovni sekretarji, uporabniki, zaporniki, košarka, kultura, Vodenje, Slovenska vojska, integriteta, sodobni načini motiviranja zaposlenih, posebna natečajna komisija, uradniki na položajih, komisija za javne uslužbence, Statistični urad Republike Slovenije, inovativne metode dela, raziskava, nefinančne nagrade, finančne nagrade, samozavedanje, vedenje vodij, posebne natečajne komisije, javni natečaji, funkcionarji, komisija za izbiro, moški/ženske in stres, avtentičnost, preprečevanje stresa, starejši/mlajši zaposleni in stres, motivacijski procesi, potrebe, organizacijski cinizem, imenovanje sodnikov, značilnosti in vzroki stresa, čustvena izčrpanost, upravljanje s konflikti, korupcijska tveganja, korupcija, makiavelizem, sodstvo, upravljanje s stresom, medicinske sestre, spremembe, čustvena inteligenca, vzroki stresa, prenova modela delovanja organizacije, center za socialno delo, uslužbenci, učinkovitost zaposlenih, hranjenje gradiva, zadovoljstvo zaposlenih, karierna orientacija, EAPAA, akreditacija, uničevanje, karierno svetovanje, vseživljenjsko izobraževanje, dela prosti dnevi, državni prazniki, coaching, hramba dokumentarnega gradiva, kvaliteta, talent, medosebne komunikacije, upravljanje s človeškimi viri, menedžment talentov, politika zaposlovanja, večdimenzionalnost razvoja, ženske, kompetence talentov, ekonomska kriza, politika, ravnanje z dokumentarnim gradivom, dokumentacijski menedžment, razvoj družbe, zaposlovanje starejših, uradniki, raziskovalno-razvojna dejavnost, raziskovalni projekti, starejši delavci, indeks razvoja ljudi, družba, mednarodna perspektiva, politično vodenje, vlade, prodaja, podjetja, poslovno načrtovanje, praktični pouk, poslovna uspešnost, kadrovska politika, starost, progovni prometnik, razvoj zaposlenih, vlakovni dispečer, anketni vprašalnik, prometnik, položaj žensk, osebna izkaznica, psihologija športa, vodilni položaji, faktorska analiza, odpadki, mladi, pisarniška oprema, motiviranje, pisarniški prostori, poslovna etika, zdravje zaposlenih, priložnostno učenje, vprašalnik UWES (Utrecht Work Engagement Scale), vročanje, izdaja, organizacijsa klima, družini prijazno podjetje, družina, občine, ukrep, socialni delavci, spol, posledice, sistematizacija delovnih mest, službe, spolna neenakost, zaposlovanje v EK, vodnje, sankcije, management človeških virov, družine, pravosodni policisti, groupthink, Javna agencija za raziskovalno dejavnost