Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maja Klun

Vseh ključnih besed je 587, ki se skupaj pojavijo 1210 krat.
148 ključnih besed (25.21 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 771 krat (63.72 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
128x16.6%diplomske naloge
57x7.39%magistrske naloge
45x5.84%Slovenija
34x4.41%davki
17x2.2%Evropska unija
15x1.95%proračun
11x1.43%dohodnina, financiranje
10x1.3%občine, obdavčevanje
9x1.17%davek na dodano vrednost, gospodarstvo, davčni sistem, javni sektor
8x1.04%javna naročila
7x0.91%socialni transferji, davčne olajšave, obdavčitev, socialna politika, javne finance
6x0.78%Italija, javna uprava, državni proračun, lokalna samouprava
5x0.65%Avstrija, javni dolg, davčni sistemi, davčna politika, socialna varnost, gospodarska kriza, učinkovitost, okoljske dajatve, davčne utaje
4x0.52%siva ekonomija, občina, davčne oaze, davčna uprava, davčni nadzor, družinska politika, socialno varstvo, otroški dodatek, konkurenčnost, dvojno obdavčevanje, nepremičnine, Hrvaška, davčna morala, davek od dohodka
3x0.39%brezposelnost, Zakon o javnem naročanju, Velika Britanija, premoženje, ukrepi, Evropa, Irska, javno naročanje, bančni sektor, finančna kriza, stroški, DDV, igre na srečo, davčna obremenitev, kmetijska politika, državna pomoč, davčna utaja, odhodki, stanovanjska politika, ekonomska kriza, pravne osebe, varstvo okolja, družinski prejemki, administrativne ovire, subvencije, davek, davek na nepremičnine
2x0.26%davčna kultura, Latvija, zavarovanje, zadolževanje, viri financiranja, socialno zavarovanje, javni izdatki, kmetijstvo, prispevki, bančništvo, davčna olajšava, ravnanje z odpadki, zemljiška knjiga, primerjava, samostojni podjetnik, uspešnost, financiranje občin, Evropski socialni sklad, olajšave, disertacije, obdavčenje, računovodstvo, regionalni razvoj, osebni stečaj, regionalna politika, davčna osnova, informacije javnega značaja, notranje revidiranje, državna uprava, dodatek za veliko družino, neprofitna stanovanja, delo na črno, davčni postopek, Nemčija, EU, subvencioniranje, invalidi, varčevalni ukrepi, študentsko delo, Avstralija, davek od dobička, davčno opismenjevanje, davčni zavezanec, bančni sistem, javni zavodi, banke, davčne obveznosti, davčna izvršba, finančni načrt, okoljevarstvena politika, zdravje pri delu, izobraževanje, podeželje, Madžarska, podjetja, revščina, pokojnine, pokojninsko zavarovanje, socialna zaščita, pokojninski sistem, varčevanje, igralništvo, davek od dohodka pravnih oseb, prihodki, kazalniki, javna sredstva, migracije, razpisna dokumentacija, primerjalna analiza, javni dolgovi, socialne pravice, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kapital, prispevki za socialno varnost
1xsodna praksa, državne pomoči, mednarodna podjetja, finačni trg, delniške družbe, gospodarske družbe, hranilnice, instrumenti državnih pomoči, organizacije v javnem sektorju, evropski sklad, učinki državnih pomoči, obvladovanje tveganj, predpisi, pravna ureditev, notranja kontrola, Ministrstvo za gospodarstvo, ekonomska politika, Intrastat, neposredni proračunski uporabnik, informacijski pooblaščenec, proračunski uporabnik, inšpiciranje davka od dohodka, davčna preiskava, stroški dela, kadrovski potencial, zadolževanje občin, motiviranje, kapitalski dobiček, usposabljanje, javno-zasebno partnerstvo, rebalans, revidiranje, gospodarski kriminal, davki na dodano vrednost, združitev bank, verske skupnosti, Eurocanet, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Fakulteta za upravo, delovna mesta, brezposelnost mladih, okoljski davki, konsolidacija bančnega sektorja, varstveni dodatek, davčno priznani odhodki, otroško varstvo, investicije, naložbe, premoženjske pravice, socialna zakonodaja, davčni zavezanci, regionalno planiranje, pomoč ob rojstvu otroka, regije, revizija, zadovoljstvo zaposlenih, davčni izdatki, cedularna obdavčitev, dopolnilna dejavnost, finančno načrtovanje, dejanski dohodek, katastrski dohodek, zdravstveni absentizem, obveznosti, davčni inšpekcijski nadzor, optimiranje davčne osnove, oblikovanje cen, javne agencije, davčne oprostitve, javne storitve, ESS, nova finančna perspektiva 2007-2013, carina, sestanki, investicijski skladi, mednarodna menjava, borze, nadziranje, poslovni sestanki, Občina Beltinci, državne štipendije, ddv, proračunski izdatki, organizacija, borzništvo, klasifikacije odhodkov, Strukturni skladi, mlade družine, Stanovanjski sklad, stanovanjska problematika, črpanje sredstev, okoljski izdatki, kohezijska politika, sprejemanje proračuna, okoljski učinki, lokalna uprava, davek na dohodek, ocenjevanje, finančni trg, evropska sredstva, finančna kontrola, okoljska regulacija, enotna kontaktna točka, stanovanjski trg, notranji revizor, administrativna bremena, obdavčitev dohodka, notranjerevizijska služba, evropski trg, administrativni stroški, podjetništvo, najemniška stanovanja, DURS, kmetijska gospodarstva, obdavčitev pokojninskih sistemov, nepremičninski trg, register nepremičnin, zavezanci, nadomestilo, razvoj podeželja, stanovanjski status, absentizem, stavbno zemljišče, normirani odhodki, trajnostni razvoj, evidenčna naročila, drobljenje javnih naročil, dodatek za nego otroka, starševski dodatek, neprofitni sektor, obdavčenje dohodka, davčna oaza, proračunski uporabniki, predšolska vzgoja, finančna regulacija, bančna tajnost, privatizacija zdravstva, socialno podjetje, motorna vozila, OECD, presoja učinkov regulacije, stroški poslovanja, sistemske utaje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, davčno prevaljevanje, socialno podjetništvo, premoženjski davki, finančna avtonomija, incidenca, obdavčitev premoženja, nepremičninski sistem, optimiranje davčnih obveznosti, davčno optimiranje, kazalci onesnaženosti, obrnjena davčna obveznost, davčne evidence, večkriterijska odločitvena analiza, metode za podporo odločanju, ekonomika izobraževanja, izobraževalni sistem, dajatve, mednarodna konkurenca, davčna obveznost, povezovanje podjetij, javne službe, zakonodaja, poštno omrežje, poštne storitve, liberalizacija, zdravstveno varstvo, finančno poslovanje, koncerni, takse, harmonizacija, mednarodno obdavčevanje, visoko šolstvo, visokošolsko izobraževanje, gospodarska rast, zelena javna naročila, ukrepi države, skladi, zavarovalništvo, avtorski honorar, obdavčitev honorarjev, Zakon o malem delu, študentski servisi, študenstko delo, visokošolski zavodi, proračinski primanjkljaj, Litva, davčna stopnja, pokojninski sistemi, davek na dediščine in darila, harmonizacija DDV, davčna zakonodaja, mednarodna zakonodaja, bilateralni sporazumi, Estonija, uredba EU, direktive, pokojninska reforma, javna poraba, pridobitna dejavnost, primerjava obdavčenja, države EU, efektivna davčna stopna, delniška družba, BEPS, družba z omejeno odgovornostjo, Davčne utaje DDV, energetski trg, mehanizem obrnjene davčne obveznos???, univerzalni temeljni dohodek, davčni vr?ljak, pojav izginjajočega trgovca, emisijske dovolilnice, agresivno davčno načrtovanje, dohodek pravnih oseb, zavezanec za dohodnino, delavec migrant, država, zavarovanje kredita, nepremičnina, kreditna sposobnost, rezident, izračun dohodnine, vzorčna pogodba OECD, večstranska konvencija (MLI), pravno dvojno obdavčevanje, metode za odpravo dvojnega obdavčenja, dvojno obdavčenje, anketa, zdravstveno zavarovanje, javni razpis za sofinanciranje medijev, RTV-prispevek, radijski programi, financiranje radijskih postaj, Kohezijski sklad, raziskave in inovacije, radijski programi v Evropi, davek na premoženje, kilometrina, FURS, povračilo potnih stroškov, opis, države, Skladi EU, projekt e-garancij, pranje denarja, davčna etika, zaposlovanje na črno, davčno izogibanje, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, starševsko varstvo, izobrazba, carinjenje spletnih pošiljk, carinski dolg, analiza, bančna garancija, pošiljka neznatne vrednosti, e-trgovina, obrestna mera, stanovanjski kredit, COVID-19, dom starejših, oskrbnina, starostna pokojnina, ekonomska svoboda, mednarodna trgovina, upokojenci, IT podpora, dejavniki davčne morale, faktorska analiza, Finančna uprava, eDavki, izpolnjevanje davčnih obveznosti, korupcija, regres za letni dopust, Covid-19, finančna sredstva, obrazci, interventni zakoni, zasebni sektor, plača, protikoronski ukrepi, učinek, obdavčitev dela, davčna reforma, davčni primež, podjetje, vpliv, regresijska analiza, računsko sodišče, absorpcijska sposobnost, evropska kohezijska politika, finančno programsko obdobje, upravičenost stroškov, prevoz osnovnošolskih otrok, Navodila organa upravljanja, koncesija, laboratorijska medicina, begunska kriza, begunci, storitveni model., optimalna velikost, DEA, Republika Hrvaška., Republika Slovenija, interaktivni grafični prikaz podatkov, odprtost in transparentnost, javni interes, ugotovljene nepravilnosti, urad za nadzor proračuna, proračunski podatki, odprti podatki, K rezultatom usmerjen proračun, cilji, nadzor, zavarovalne agencije, davek na finančne storitve, Sodišče Evropske unije, Prosti pretok blaga, stečajni postopek, dohodek iz dejavnosti, stečajni upravitelj, samozaposlena oseba, gradbeništvo, ekonomsko odvisna oseba, društva, nepridobitna dejavnost, intelektualna lastnina, patent, mladinske organizacije, nepridobitne organizacije, transparentnost, javno naročilo, plačni sistem, nedavčni prihodki, občinski proračun, posledice, elementarne nesreče, redistribucija dohodka, naravne nesreče, krajevne skupnosti, temeljna načela, davčne klavzule, samoobdavčitev, izvršilni postopek, nepremično premoženje, kršitev, inovatorji, notranje kontrole, zadolženost, zavarovalstvo, ekonomski vidik, izvršba, zaposlovanje, posredne dajatve, ekonomska analiza, dohodninska lestvica, zmanjševanje občin, inšpekcijski nadzor, Francija, davčno knjigovodstvo, informacijski sistem, davčne blagajne, samostojno podjetništvo, Finančna uprava RS, mobilni oddelki, carinska služba, osebe javnega prava, rezidentski status, Ljubljana, javni uslužbenci, trg, podjetniki, stanovanja, plače, stečaj, denarna socialna pomoč, napotitev, kvalificirano digitalno potrdilo, varnost, e-storitve, e-davki, sodelovanje, e-poslovanje, ID-kartica in Mobilna-ID, pomembnost financiranja, slovenski model financiranja, davčna vrzel, zasebni izdatki, organiziranost predšolske vzgoje, cenovna dostopnost, utaja DDV, omejevanje, sistem socialne varnosti, progresivnost, Diskriminatorni notranji davki, Količinske omejitve in ukrepi z enakim učinkom, Postopek za predhodno odločanje, Carine in dajatve z enakim učinkom kot carina, davčne reforme, davčna usklajenost, finančna izravnava, obseg, primerna poraba, povprečnina, pristojnosti oz. naloge, konoplja, legalizacija marihuane, Finska, davčna pismenost, Švedska, Rusija, lokalna raven, ZJN-3, slaba banka, elektronsko poslovanje, pretok delavcev, administrativni postopki, delo v tujini, fiskalna politika, Makedonija, državna raven, računovodenje javnega sektorja, FACTA, VIES, trošarine, proračun Republike Slovenije, Predlog zakona o konoplji, Missing trader, finančna uprava, finančna in gospodarska kriza, javnofinančni primanjkljaj, anketa davčnih svetovalcev, vertikalna izenačenost, informiranost, reforme