Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maja Klun

Vseh ključnih besed je 542, ki se skupaj pojavijo 1146 krat.
144 ključnih besed (26.57 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 748 krat (65.27 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
128x17.11%diplomske naloge
57x7.62%magistrske naloge
43x5.75%Slovenija
34x4.55%davki
16x2.14%Evropska unija
15x2.01%proračun
11x1.47%financiranje
10x1.34%dohodnina, obdavčevanje, občine
9x1.2%davek na dodano vrednost
8x1.07%javna naročila, davčni sistem
7x0.94%gospodarstvo, obdavčitev, javni sektor, socialni transferji, javne finance, davčne olajšave, socialna politika
6x0.8%javna uprava, lokalna samouprava, Italija
5x0.67%davčni sistemi, davčne utaje, davčna politika, gospodarska kriza, državni proračun, Avstrija, socialna varnost, učinkovitost, okoljske dajatve
4x0.53%davčna uprava, davek od dohodka, dvojno obdavčevanje, davčni nadzor, konkurenčnost, davčne oaze, nepremičnine, Hrvaška, javni dolg, siva ekonomija, občina, otroški dodatek, socialno varstvo, družinska politika
3x0.4%Irska, brezposelnost, kmetijska politika, družinski prejemki, davčna morala, stroški, davek, javno naročanje, ekonomska kriza, varstvo okolja, stanovanjska politika, Evropa, odhodki, Velika Britanija, premoženje, igre na srečo, davčna obremenitev, Zakon o javnem naročanju, DDV, bančni sektor, finančna kriza, pravne osebe, subvencije, davek na nepremičnine, administrativne ovire
2x0.27%neprofitna stanovanja, javni dolgovi, delo na črno, osebni stečaj, davčna osnova, pokojninsko zavarovanje, zemljiška knjiga, ravnanje z odpadki, državna uprava, primerjava, davčna olajšava, bančništvo, prispevki, računovodstvo, javni izdatki, socialna zaščita, javni zavodi, viri financiranja, davčna izvršba, davčni postopek, notranje revidiranje, davčne obveznosti, ukrepi, Nemčija, socialno zavarovanje, informacije javnega značaja, uspešnost, davčni zavezanec, davčna kultura, zadolževanje, subvencioniranje, finančni načrt, invalidi, varčevanje, regionalni razvoj, regionalna politika, študentsko delo, revščina, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, socialne pravice, prispevki za socialno varnost, olajšave, okoljevarstvena politika, EU, banke, davčno opismenjevanje, financiranje občin, davek od dobička, prihodki, davek od dohodka pravnih oseb, bančni sistem, zdravje pri delu, kapital, razpisna dokumentacija, Latvija, podjetja, obdavčenje, Evropski socialni sklad, igralništvo, dodatek za veliko družino, podeželje, pokojnine, pokojninski sistem, varčevalni ukrepi, izobraževanje, disertacije, davčna utaja, kmetijstvo, samostojni podjetnik, migracije, zavarovanje, državna pomoč, Avstralija
1xuredba EU, visokošolski zavodi, zelena javna naročila, bilateralni sporazumi, avtorski honorar, obdavčitev honorarjev, javna sredstva, gospodarska rast, skladi, ukrepi države, študentski servisi, študenstko delo, zavarovalništvo, finančni trg, Intrastat, Eurocanet, davki na dodano vrednost, združitev bank, konsolidacija bančnega sektorja, okoljski davki, brezposelnost mladih, proračunski uporabnik, neposredni proračunski uporabnik, rebalans, Fakulteta za upravo, delovna mesta, delniške družbe, gospodarske družbe, proračunski izdatki, ddv, organizacija, poslovni sestanki, sestanki, varstveni dodatek, državne štipendije, pravna ureditev, sodna praksa, evropski sklad, predpisi, mednarodna podjetja, informacijski pooblaščenec, stroški dela, izobraževalni sistem, ekonomika izobraževanja, mednarodna konkurenca, metode za podporo odločanju, večkriterijska odločitvena analiza, visoko šolstvo, visokošolsko izobraževanje, davčna stopnja, pokojninski sistemi, davek na dediščine in darila, harmonizacija DDV, davčna zakonodaja, davčno optimiranje, optimiranje davčnih obveznosti, zadolževanje občin, Občina Beltinci, motiviranje, usposabljanje, kadrovski potencial, Zakon o malem delu, harmonizacija, obrnjena davčna obveznost, davčne evidence, davčna obveznost, takse, mednarodna zakonodaja, motorna vozila, hranilnice, finačni trg, verske skupnosti, gospodarski kriminal, javno-zasebno partnerstvo, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, državne pomoči, ekonomska politika, organizacije v javnem sektorju, obvladovanje tveganj, Ministrstvo za gospodarstvo, učinki državnih pomoči, instrumenti državnih pomoči, davčna preiskava, inšpiciranje davka od dohodka, mednarodno obdavčevanje, finančno poslovanje, koncerni, povezovanje podjetij, kazalci onesnaženosti, Madžarska, zakonodaja, javne službe, javna poraba, kapitalski dobiček, liberalizacija, poštne storitve, poštno omrežje, notranja kontrola, revidiranje, investicije, naložbe, davčno priznani odhodki, davčni zavezanci, regije, revizija, cedularna obdavčitev, optimiranje davčne osnove, dejanski dohodek, katastrski dohodek, dopolnilna dejavnost, obveznosti, davčne oprostitve, regionalno planiranje, ESS, borze, borzništvo, investicijski skladi, nadziranje, ocenjevanje, sprejemanje proračuna, lokalna uprava, črpanje sredstev, nova finančna perspektiva 2007-2013, Strukturni skladi, kohezijska politika, davek na dohodek, dajatve, pokojninska reforma, incidenca, finančna avtonomija, davčno prevaljevanje, OECD, kazalniki, carina, premoženjski davki, socialno podjetništvo, dodatek za nego otroka, obdavčenje dohodka, starševski dodatek, neprofitni sektor, socialno podjetje, normirani odhodki, obdavčitev dohodka, kmetijska gospodarstva, razvoj podeželja, DURS, register nepremičnin, obdavčitev premoženja, podjetništvo, enotna kontaktna točka, trajnostni razvoj, stroški poslovanja, notranjerevizijska služba, notranji revizor, okoljska regulacija, evidenčna naročila, drobljenje javnih naročil, stavbno zemljišče, nadomestilo, stanovanjski status, najemniška stanovanja, evropska sredstva, stanovanjski trg, zavezanci, obdavčitev pokojninskih sistemov, Estonija, direktive, Litva, proračinski primanjkljaj, nepremičninski trg, finančna kontrola, administrativna bremena, predšolska vzgoja, proračunski uporabniki, finančna regulacija, bančna tajnost, davčna oaza, zdravstveno varstvo, privatizacija zdravstva, evropski trg, administrativni stroški, sistemske utaje, presoja učinkov regulacije, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, nepremičninski sistem, plače, opis, povračilo potnih stroškov, države, davek na premoženje, radijski programi v Evropi, kilometrina, FURS, Carine in dajatve z enakim učinkom kot carina, Količinske omejitve in ukrepi z enakim učinkom, Postopek za predhodno odločanje, Prosti pretok blaga, Sodišče Evropske unije, RTV-prispevek, javni razpis za sofinanciranje medijev, carinski dolg, analiza, bančna garancija, pošiljka neznatne vrednosti, e-trgovina, projekt e-garancij, Skladi EU, radijski programi, financiranje radijskih postaj, raziskave in inovacije, Kohezijski sklad, Diskriminatorni notranji davki, sistem socialne varnosti, ID-kartica in Mobilna-ID, pomembnost financiranja, varnost, kvalificirano digitalno potrdilo, e-storitve, cenovna dostopnost, organiziranost predšolske vzgoje, konoplja, legalizacija marihuane, davčna vrzel, slovenski model financiranja, zasebni izdatki, e-davki, e-poslovanje, pristojnosti oz. naloge, povprečnina, davčna usklajenost, davčne reforme, progresivnost, primerna poraba, finančna izravnava, sodelovanje, utaja DDV, omejevanje, obseg, carinjenje spletnih pošiljk, izobrazba, kreditna sposobnost, zavarovanje kredita, nepremičnina, obrestna mera, stanovanjski kredit, država, zavezanec za dohodnino, dvojno obdavčenje, metode za odpravo dvojnega obdavčenja, izračun dohodnine, rezident, delavec migrant, begunci, begunska kriza, finančno programsko obdobje, absorpcijska sposobnost, upravičenost stroškov, Navodila organa upravljanja, prevoz osnovnošolskih otrok, evropska kohezijska politika, koncesija, storitveni model., optimalna velikost, DEA, laboratorijska medicina, pravno dvojno obdavčevanje, vzorčna pogodba OECD, anketa, zdravstveno zavarovanje, univerzalni temeljni dohodek, mehanizem obrnjene davčne obveznos???, davčni vr?ljak, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, starševsko varstvo, davčna etika, pranje denarja, zaposlovanje na črno, davčno izogibanje, pojav izginjajočega trgovca, emisijske dovolilnice, BEPS, družba z omejeno odgovornostjo, agresivno davčno načrtovanje, dohodek pravnih oseb, večstranska konvencija (MLI), delniška družba, efektivna davčna stopna, energetski trg, Davčne utaje DDV, države EU, primerjava obdavčenja, Predlog zakona o konoplji, proračun Republike Slovenije, samostojno podjetništvo, davčne blagajne, podjetniki, trg, stanovanja, zaposlovanje, posredne dajatve, zavarovalstvo, ekonomska analiza, zadolženost, ekonomski vidik, izvršba, stečaj, javni uslužbenci, inovatorji, notranje kontrole, patent, intelektualna lastnina, mladinske organizacije, rezidentski status, osebe javnega prava, Ljubljana, mobilni oddelki, Finančna uprava RS, carinska služba, dohodninska lestvica, informacijski sistem, zadovoljstvo zaposlenih, pomoč ob rojstvu otroka, socialna zakonodaja, otroško varstvo, premoženjske pravice, stanovanjska problematika, Stanovanjski sklad, klasifikacije odhodkov, okoljski učinki, okoljski izdatki, mlade družine, davčni izdatki, oblikovanje cen, inšpekcijski nadzor, reforme, zmanjševanje občin, Francija, davčno knjigovodstvo, absentizem, zdravstveni absentizem, javne agencije, javne storitve, davčni inšpekcijski nadzor, finančno načrtovanje, nepridobitne organizacije, transparentnost, Finska, davčna pismenost, Švedska, Rusija, ZJN-3, slaba banka, elektronsko poslovanje, pretok delavcev, administrativni postopki, delo v tujini, fiskalna politika, Makedonija, lokalna raven, državna raven, Missing trader, finančna uprava, VIES, FACTA, trošarine, informiranost, vertikalna izenačenost, računovodenje javnega sektorja, javnofinančni primanjkljaj, finančna in gospodarska kriza, anketa davčnih svetovalcev, napotitev, denarna socialna pomoč, ekonomsko odvisna oseba, samozaposlena oseba, gradbeništvo, javno naročilo, plačni sistem, stečajni upravitelj, stečajni postopek, pridobitna dejavnost, nepridobitna dejavnost, društva, dohodek iz dejavnosti, samoobdavčitev, davčne klavzule, posledice, nedavčni prihodki, elementarne nesreče, naravne nesreče, redistribucija dohodka, občinski proračun, krajevne skupnosti, izvršilni postopek, nepremično premoženje, kršitev, temeljna načela, mednarodna menjava