Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Štefan Ivanko

Together there are 420 keywords, that are appearing 1088 times.
109 of them (25.95 % of all) appear more than once, together appearing 777 times (71.42 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
172x22.14%diplomske naloge
48x6.18%magistrske naloge
38x4.89%motivacija
28x3.6%zaposleni
26x3.35%vodenje
20x2.57%organizacijska klima
19x2.45%stres
17x2.19%organizacijska kultura
12x1.54%javna uprava, kakovost, zadovoljstvo
11x1.42%organizacija
10x1.29%zadovoljstvo zaposlenih, timsko delo, management, komuniciranje
9x1.16%izobraževanje, policija, motivacijske teorije
8x1.03%državna uprava, obvladovanje stresa
7x0.9%kompetence, etika, javni uslužbenci, poklicni stres
6x0.77%morala, Slovenija, trg dela, znanje, učinkovitost
5x0.64%organizacije, podjetje, zaposlovanje, konflikti, motivacijski dejavniki, lokalna samouprava, medosebni odnosi, kvaliteta
4x0.51%komunikacija, etični kodeks, brezposelnost, človeški viri, delovno okolje, stili vodenja, menedžment, vrednote, občine, učeča se organizacija, upravne enote, javni sektor
3x0.39%visoko šolstvo, standardi, mobing, skupinsko delo, tržno komuniciranje, družbena odgovornost, usposabljanje, uspešnost, dejavniki stresa, učitelji, motivacija zaposlenih, podjetja, ISO standardi, intelektualni kapital, tim
2x0.26%politika zaposlovanja, dokumentarno gradivo, spor, absentizem, odločanje, odgovornost, samoocenjevanje, organizacijsko vedenje, poslovna odličnost, trgovska podjetja, modeli vodenja, Kamnik, psihično nasilje, ravnanje z ljudmi, pogajanja, uporabniki, vodenje tima, delo, vedenje zaposlenih, sodobna organizacija, štipendiranje, centri za socialno delo, odločitveni modeli, dejavniki motivacije, poslovno komuniciranje, slovenska vojska, učna motivacija, aktivna politika zaposlovanja, upravna enota, gospodarska kriza, varnost pri delu, turizem, dvotirni sistem upravljanja, enotirni sistem upravljanja, napredovanje, odsotnost z dela, Geodetska uprava, poklicna etika, zadovoljstvo strank, zdravje pri delu, inteligenca, gasilstvo, vrtec, karierni sistem
1xnadzorni svet, prekršek, skupščina, upravni odbor, neprofitne organizacije, prekrškovni organ, Zakon o prekrških, prostorski akti občine, pravna ureditev, uprava, občina, delniška družba, prostorsko načrtovanje, pooblaščena uradna oseba, Skupina Gorenje, varnostna kultura, sodišča, tretji sektor, organizacijsko vodenje, socialno podjetništvo, Likertovi modeli vodenja, delovno mesto, družbena vrednost, kadrovski sistem, Upravno sodišče, trgovina, avtomatizirane prodajalne, e-trgovina, nakupovalna središča, izobraževalni sistem, korporacijsko upravljanje, industrijska lastnina, patent, posameznik, intelektualna lastnina, odvetniški poklic, Zakon o odvetništvu, postopek sprejemanja patenta, cestninski nadzor, migracije, moralna odgovornost, kazenska odgovornost, materialna odgovornost, zadovoljstvo uporabnikov, SERVQUAL, osebnostne lastnosti, reševanje konfliktov, gospodarske družbe, upravljanje poslovne banke, poslovodenje, zadovoljstvo na delovnem mestu, gospodarska družba, vojaško izobraževanje, učenje, mobbing, vzroki za brezposelnost, Zavod za zaposlovanje, logistika, delovni trg, skladiščenje, proizvodna logistika, tujci, zasebna varnost, proizvodnja, delavci, pnevmatike, strategija trženja, ravnanje s človeškimi viri, komunikacije, Geodetska uprava RS, kompetenčni model, upravljanje človeških virov, cene, prodaja, poklicne kvalifikacije, Izobraževanje, informacijska podpora, poslovni procesi, poklicno usposabljanje, poslovanje, marketing, diplomska naloge, standardizacija, javna uprva, sposobnost, policisti motoristi, mednarodne letalske organizacije, letalski organi, podzakonski predpisi, promet, agencija, organizacijska struktura, evidence, nepremičnine, varnost v letalstvu, civilno letalstvo, delovna uspešnost, interna komunikacija, skuponsko delo, konpetenčni modeli, banke, elektronsko bančništvo, vloge tima, člani tima, vodja tima, državna poroštva, financiranje, uspešnost organizacije, osnovna šola, poučevanje, posledice stresa, konkurenčna prednost, norme, slovenski častniki, strateško načrtovanje, CAF, skupni ocenjevalni okvir CAF, model TQM, vodje, Mestna občina Slovenj Gradec, človeške zmožnosti, pogajalska načela, zavaravolanice, vodilni, model odličnosti EFQM, zamejski slovenci, vodja, splošna organiziranost oboroženih sil, raziskovalne institucije, vzroki nasilja, nasilje na delovnem mestu, nasilje, zdraviliški turizem, ukrepi za preprečevanje mobbinga, posledice mobbinga, alarmiranje, pokrajina, regija, motiv, virtualni sodni sistemi, tajni podatki, socialna ekonomija, varnostne službe, vrste komuniciranja, Evropska unija, sodni sistem, organizacija sodsta, neučinkovitost sodišč, sodni zaostanki, pogajalski proces, projekt Zelena pisarna, ciljno vodenje, zakonodaja, ergonomija, mediacija, invalidske organizacije, štipendije, podeželje, razvojna politika, regionalni razvoj, hramba dokumentarnega gradiva, evidenca dokumentarnega gradiva, službe, poklicni razvoj, vseživljensko učenje, družina, družini prijazno podjetje, teorije vodenja, organizacijska pripadnost, pripadnost zaposlenih, varčevanje, vrste organizacijskih kultur, upravljanje s človeškimi viri, kadrovska funkcija, razvoj kadrov, poslovna pogajanja, pogajalske tehnike, motiviranje, modeli učeče se organizacije, politično kadrovanje, interno komuniciranje, neformalne organizacije, otroci s posebnimi potrebami, osnovne šole, organizaicja, organizacijsko vedenja, šport, stranke, stres pri delu, športniki, uravnoteženi sistem kazalnikov, gasilsko društvo, usposabljanje vodilnih, vodstveni kadri, javnost, poklicno življenje, družinsko življenje, stresogeni dejavniki, zdravstvo, etično obnašanje, javne finance, notranja revizija, ženske, trg delovne sile, stres na delovnem mestu, neetično ravnanje, državni uslužbenci, javna naročila, javno naročanje, upravljanje z znanjem, študent, teorije motivacije, čustvena inteligentnost, zavarovalništvo, javna sredstva, cestni promet, mednarodni cestni transport, gasilska organizacija, model kompetenc, razvoj zaposlenih, policisti, rekreacija, dom za starejše, domsko varstvo, institucionalno varstvo, javni zavod, transakcijska analiza, odnosi zaposlenih, ego stanje, vedenjski vzorci, kulturne dejavnosti, gledališče, letni razgovori, organizirano preprečevanje odvisnosti, prepovedane droge, Kranj, recepcija, zasebni sektor, hotelirstvo, hoteli, odvisnost, varstvo osebnih podatkov, upravljanje podjetja, Fakulteta za upravo, virtualnost, pošta, Postojna, terorizem, varnost, nezaposlenost, javne storitve, vrste inteligenc, zavarovanje, leasing, kadrovska politika, izobraževanje odraslih, neformalno izobraževanje, managerji, ljudska univerza, formalno izobraževanje, kadri, elektronske storitve, medsebojni odnosi, vodenje zaposlenih, vodenje kadrov, center za socialno delo, Ministrstvo za notranje zadeve, zemljiške knjige, transaskcijska analiza, organiziranost policije, organizacijske strukture, nezadovoljstvo, slovenski trg, blagovne znamke, motivacijski modeli, ekonomska motivacija, plačilni sistemi, delodajalec, proces zaposlovanja, premestitve, mala podjetja, poslovni načrti, razvrščanje dokumentov, glavna pisarna, dinamika mobinga, evidentiranje gradiva, hramba gradiva, podjetništvo, delovna motivacija, elektronsko arhiviranje, naravne nesreče, varstvo pred naravnimi nesrečami, vrednostni sistem, model Future-O, socialno varstvo, lokalna skupnost, okoljska problematika, varstvo okolja, okoljsko komuniciranje, okoljski management, E-Qalin, standard kakovosti, odnosi med zaposlenimi, model CAF, model PAEI, merjenje uspešnosti, varnost živil, kvaliteta odnosov, higienska praksa, sistem HACCP, sposobnosti