Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jože Štihec

Together there are 59 keywords, that are appearing 98 times.
17 of them (28.81 % of all) appear more than once, together appearing 56 times (57.14 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x16.07%športna vzgoja
8x14.29%vprašalnik
4x7.14%osnovna šola
3x5.36%primerjava, analiza variance, anketa, učitelji, osnovne šole, faktorska analiza, učenci
2x3.57%dijaki, motivacija, srednje šole, gibalne sposobnosti, Cronbachov alfa koeficient, psihologija, SPSS
1xpedagogi, organizacija, aktivnosti, Romi, šport, t-test, regresijska analiza, projektno učno delo, izobrazba, odnos, pripomčki, motorične sposobnosti, testi, meritve, športnovzgojni karton, telesne značilnosti, športni oddelki, analiza kovariance, tekmovanja, šola v naravi, rekviziti, disciplina, Prekmurje, spol, konflikti, stili vodenja, stališča, medsebojni odnosi, nešportniki, vrednote, Hi-kvadrat test, čustvena inteligenca, diskriminantna analiza, otroci, eksperiment, športniki, znanje, vadba, neprimerno vedenje, športni pedagog, ravnatelji, ocenjevanje