Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Andrej Kryžanowski

Together there are 287 keywords, that are appearing 480 times.
49 of them (17.07 % of all) appear more than once, together appearing 242 times (50.42 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
50x20.66%gradbeništvo
24x9.92%diplomska dela
21x8.68%UNI
13x5.37%diplomska naloga
11x4.55%VSŠ
8x3.31%magistrska dela, VOI
7x2.89%pregrada
4x1.65%terminski plan, hidroelektrarna, okoljsko inženirstvo, vodarstvo
3x1.24%B-GR, akumulacija, optimizacija, mala hidroelektrarna, Sava, VKI, gradbena dela, civil engineering, CADAM, magistrsko delo
2x0.83%energija, primerjava, hidroelektrarne, priročnik, male hidroelektrarne, gradbišče, valjani beton, abrazijska odpornost, VODPREG, nasip, vodna bilanca, obratovanje, pregrade, pretok, HE na srednji Savi, tveganje, potok, energetska proizvodnja, doctoral thesis, diplomske naloge, sanacija, GR, organizacija gradbišča, projektiranje, HE Mavčiče, HE Medvode, tehnologija gradnje
1xmatrična turbina, pridobljena energija, namakanje, ocena investicije, turbina, prag, vplivi na okolje, Ljubljanica, energetsko izkoriščanje, Gruber, Gruberjev prekop, zapornica, Jet grouting, betonska tehnologija, granulirana guma, gumi beton, vrste agregatov, projektna organiziranost, sestavine gumi-betonskih mešanic, recikliranje pnevmatik, eksperiment, seepage, cevovod, varnostni preliv, beton, sestavine betona, betonska mešanica, TURBNPRO, primerjava metod, DIRECT PIPE - tehnologija neposredne vgradnje cevovoda, mikrotunaliranje, vodotok I. reda, hidrologija, valjano komprimiran beton, valjani betoni, usmerjeno vrtanje z radijskim vodenjem - HDD, usmerjeno vrtanje z optičnim vodenjem, kineta, prekop, tehnologije gradenj brez izkopov, enostavni preboj s pnevmatsko iglo, preboj z zaščitno kovinsko cevjo, stabilizirana zemljina, soil, laboratorijske metode, abrazijsko odporen beton, embankment, analiza abrazijske odpornosti, elektrarna, temperature, abrazijska erozija, instalirani pretok, energetski potencial, ekonomska upravičenost, optical fiber DTS, abrazija, inštalirani pretok, TNO Diana, kulturno-umetnostna vzgoja, spremembe in napake, upravljanje, upravnik, obnova, zakonodaja, kontrola kakovosti, zakon o graditvi objektov, 3D tisk, animacija, renderiranje, umeščanje gradbenih objektov v prostor, projektiranje rekonstrukcij, rekonstrukcija, večstanovanjska stavba, vzdrževanje, varstvo pred poplavami, industrijski tlaki, suhi zadrževalniki, hidrološko modeliranje, sonaravno urejanje struge, hidravlično modeliranje, primerjava gradnje, jeklena vlakna, nadzornik, gradbeni nadzor, Zakon o graditvi objektov, gradbeni predpisi, mikroarmirani betoni, 3D vizualizacija, zasnova projektnih rešitev, preliv, DIANA, podslapje, valjano stisnjen beton, Litija, HE Ponovice, zaledne vode, akumulaciija, zapornice, regulacija Ljubljanice, ribje steze, hudournik, nadvišanje, gumeni jez, srednjesavska veriga, vloga za dodelitev kohezijskih sredstev, finančna pomoč, organizacija, varnostni načrt, organizacija gradbeništva, professional development, Evropska unija, Kohezijski sklad, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Jevnica, poglobitev struge, zajezitvene krivulje, gradbeni proces, varnost, energetski nasipi, precejna krivulja, hidroelektrarna Brežice, hidravlični model, kontrola pronicanja, cementirana zemljina, precejanje, propustnost, porušitev, Vogršček, poplavno območje, hidrotehnika, optični kabli, HE Brežice, primerjava nasipov, master of science thesis, Primavera, arch dam, static analysis, deformation, stress, MATLAB, državni prostorski načrt, ribje migracije, jezovi, poplave, ogroženost, prostorsko umeščanje, modeliranje, doinstalacija, 5 in PM10, delci PM2, hidroenergetika, obnovljivi viri energije, prostorski postopek, umeščanje, gradnja brez izkopa, gradnja z izkopom, mala hidroelektrarna Ceršak, hidroelektrarne na Muri, odvodni kanal, obloga kanala, energetsko-ekonomska optimizacija, presoja vpliva na okolje, zaščitena območja, projekt, okoljski elementi investicije, projektna dokumentacija, model organizacije projekta za izgradnjo objekta, celovit nadzor sprememb, spremembe, presoja vplivov na okolje, ekonomika okolja, Škotska, Slovenija, investicije v prometno infrastrukturo, investicijska dokumentacija, analiza stroškov in koristi, izravnalni bazen, derivacijska hidroelektrarna, plavine, prodonosnost, modeliranje premestitvene zmogljivosti, kalnost, denivelacijska krivulja, dimenzioniranje, Built Environment, ocena učinkovitosti vlaganja, proizvedena energija, cement, moč, vodno dovoljenje, ocena izvedljivosti, pitna voda, instaliran pretok, Vrhovo, klasifikacija pregrad, built environment, analiza, inženirstvo, Sava., zaplavna pregrada, tehnično opazovanje, varovana območja, ekološko sprejemljiv pretok, zasnova, ocena tveganja, analiza varnosti, razpoke, visoke temperature v betonu, porečje Tržiške Bistrice, HE Moste, hidroenergetska raba, vrednotenje vodotokov, vidik privlačnosti, večkriterijska analiza, zrakotesnost, izolacija, SOG, akumulacijska hidroelektrarna, skoraj nič energijska zidana stavba, klasična zidana stavba, bivalno ugodje, vidik okoljske ranljivosti, gradbeni projekt, izvajalec, investitor, nadzor, uporabno dovoljenje, adiabatna kalorimetrija, masivni beton, gradbene faze, odločba o pravici do sredstev, vodenje projekta, gradnja, analiza stroškov, terminska analiza, evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, tveganja