Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Božo Koler

Together there are 240 keywords, that are appearing 521 times.
48 of them (20 % of all) appear more than once, together appearing 329 times (63.15 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
55x16.72%geodezija
25x7.6%UNI
24x7.29%diplomska dela
23x6.99%diplomska naloga
19x5.78%GIG
17x5.17%VSŠ
10x3.04%izravnava
9x2.74%geodetski načrt, geodetska mreža
8x2.43%TUN
7x2.13%zakoličevanje, vertikalni premiki
6x1.82%geodetska dela, gospodarska javna infrastruktura, nivelmanska mreža, zakoličba, magistrska dela, geodesy
5x1.52%graduation thesis
4x1.22%trigonometrično višinomerstvo, prečni profili, ocena natančnosti, geometrični nivelman
3x0.91%niveliranje, klasična terestrična izmera, horizontalni premiki, polarna metoda, oblak točk, zakoličevanje objektov, geoid, izračun prostornin, preizkus
2x0.61%deformacijska analiza, klasična geodetska izmera, višinski sistem, Leica TS06 FlexLine, ISO standard, analiza natančnosti, montažni objekt, premiki, natančnost, elektronski tahimeter, predor, ISO 17123, aerolasersko skeniranje, gravimeter, zenitlot, klasična metoda izmere
1xISO standards, prosto stojišče, statistical tests, network adjustment, distance reduction, point coordinates, Koper, setting out, elektronske komunikacije, accuracy, železniški tir, vpis v uradne evidence, standard ISO, terestical method measurements, free station, polar method, statistični testi, VS, referenčna ravnina, geodetic engineering tasks, survey, kontrola zakoličbe, geodetic network establishment, referenčna linija, stakeout control, stakeout, uporabniški programi, electronic tachymeter, user software, redukcija dolžin, koordinate točk, izravnava mreže, anketa, reference plane, vzpostavitev geodetske mreže, reference line, inženirsko geodetska dela, geodetic network, terestična in GNSS-metoda izmere, obdelava geodetskih opazovanj, geodetska izmera, komunalno gospodarstvo, gospodarske javne službe, geografski informacijski sistem, IGSN71, popravki, osnovna gravimetrična mreža, relativne gravimetrične meritve, Scintrex CG-3M, težni pospešek, zbirni kataster, odpadne vode, merski profil, kontrolne točke, zakon o gradnji objektov, geodetski instrumenti, evidentiranje objektov, višine točk, izračun volumnov, reper, dovoljena odstopanja, kontrolne meritve, geodetski pribor, višinski sistemi, GPS, koordinatni sistem, Ljubljansko barje, telekomunikacijsko omrežje, transformacija, educational concept, elaborat sprememb, podatek, digitalni nivelir, obvoznica Radlje ob Dravi, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, atribut, premik, izravnava opazovanj, prostorske koordinate, razvoj mišljenja, dolžine, normalne ortometrične višine, elipsoidne višine, vertikalni datum, Ljubljanska kotlina, analiza premikov, program PremikWin1, deformacijska analiza Hannover, statistično testiranje, inštrumentarij, Plateia, brezpilotni letalniki, oslonilne točke, izračun prostornine, javne infrastrukture, nadmorska višina karakterističnih točk, GNSS izmera, nadvoz, kombinirana geodetska mreža, geodetska mreža 0. reda, zavarovalna geodetska mreža, precizna geodetska izmera, kanalizacijski jašek, permanentna postaja Radovljica, geodetska zakonodaja, geodetska dokumentacija, polarna metoda izmere, rekonstrukcija ceste, projektiranje, ZK GJI, geodetski načrt izvedenega stanja, določanje položaja, adicijska konstanta, mini prizma, instrument, izravnava geodetske mreže, VRS-metoda izmere, gravimetrija, težnostno polje Zemlje, vertikalni gradient težnosti, modeliranje, anomalije težnosti, Grajeno okolje, doktorske disertacije, projektna dokumentacija, gradnja, Vogršček, TLS, karta Bouguerovih anomalij, gravimetrične meritve, ultrazvočni globinomer, razlike višin, geodetska mreža za zakoličbo objekta, statična metoda izmere, hidrografija, Godovič, digitalni model reliefa, lasersko skeniranje, slikovni laserski skener, železniški predor, prečni in vzdolžni profili, spremljanje stabilnosti, evidentiranje GJI, metode zakoličevanja, geodetska dela pred gradnjo, stanovanjska hiša, rekonstrukcija, AC priključek Naklo, mareograf, metoda izmere, obdelava podatkov, vsebina elaborata za vpis objektov v ZK GJI, višinski datum, cesta, nevarne skale, metoda naravnih sosedov, TIN, metoda inverzne razdalje, multikvadratična funkcija, navadni zlepki, gridne celice, interpolacija, občina Straža, karakteristične točke, programski paketi, letalniki, zakonske podlage za vpis, ISO, nevertikalnost, zvonik, Črni Kal, horizontalna izmera, višinska izmera, prostornine izkopanin, zakoličenje objekta, oporni zid, deformacije, gradnja montažnega objekta, geodetski instrument, kontrola stabilnosti, Java, ISO 17123-3, Leica TC605L, Leica TCRP1201, standard, odstopanje profila, Bloudkova velikanka, programi, prostornina izkopa, prostornina nasipa, kontrola oblike hrbtišča, Bayesov kriging