Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Aleksandra Kanjuo-Mrčela

Together there are 265 keywords, that are appearing 333 times.
35 of them (13.21 % of all) appear more than once, together appearing 103 times (30.93 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
8x7.77%Magistrske naloge
7x6.8%Republika Slovenija, empirične raziskave
6x5.83%spol
5x4.85%zaposlovanje, Diplomska dela
4x3.88%ženske, Enakost spolov
3x2.91%stereotipi, seksizem, organizacija
2x1.94%diskriminacija, moški, Norveška, komuniciranje, družina, globalizacija, izobraževanje, romske ženske, Združene države Amerike, mobing, kompetence, integracija, Upravljanje, delo, identiteta, Slovenija, modeli, čustvena inteligenca, absentizem, znanje, poklici, Podjetja, religija, Delo in družina
1xnačrtovanje kadrov, plačano delo, socialne kooperative, koncern, neplačano delo, usklajevanje, službovanje v tujini, Ženske, družini prijazna podjetja, ključni kadri, ambicije, oskrba na domu, priseljenke, mediacija, mediator, "grounded" teorija, Gospodarstvo, prisotnost na delu, prezentizem, dolgotrajna oskrba, aktivno očetovstvo, preobremenjenost z delom, Odločanje, holding, žensko in moško delo, slovenske menedžerke, znanost, socialni kapital, tretji sektor, družba z omejeno odgovornostjo, vodstvena mesta, zakonske in družinske študije, socialno podjetništvo, analiza omrežij, družboslovno raziskovanje, socialno delo z družino, neoliberalizem, hotelsko podjetje, diplomatsko delo in družina, karierna pot, kooperative, delavci migranti, udeležba pri dobičku, finančna participacija, izkoriščanje, spolne sestave, aktivna politika zaposlovanja, ukrepi aktivne politike zaposlovanja, feministična teorija organizacij, upravljanje, medosebni odnosi, delitev dela, spolne razlike, gospodinjsko delo, socialna politika, nadzor, zasebnost, javna sfera, storitve, potrošništvo, vodenje, prosti čas, otroci s posebnimi potrebami, država blaginje, ostareli, stigmatizacija, invalidi, pravni položaj, feminizacija, študij, kultura, ekonomski sistem, podjetništvo, demografski razvoj, družinska podjetja, sorodstvo, Nepal, družbene spremembe, otroško varstvo, Delničarstvo, delovni čas, zakonodaja, tretja univerza, teorije, družbeni položaj, plače, učeča se organizacija, zaposlitev za določen čas, delovno življenje, bolniški dopust, homofobija, enakost možnosti, spremembe, trg dela, učinkovitost, pravice, delavci, posameznik, kariera, sodišča, podjetja, izmensko delo, delo na domu, samozaposlovanje, delo na daljavo, fleksibilnost, kognitivna inteligenca, Starševski dopust, spolna diskriminacija, Pogajanja o plačah, spolni stereotipi, plačna vrzel med spoloma, Platformska ekonomija, spolne vloge., selekcija, napake zaznavanja, nasilje, družbene neenakosti, starizem, starost, starejše osebe, trpinčenje, delitvena ekonomija, dostojno delo., kvalifikacije, feminizacija migracij, Kanada., sistemizacija delovnih mest, kompetenčni model, analiza dela, zaposlitev, izobraževanje odraslih, organizacijska klima, organizacijska kultura, uspešnost poslovanja, priseljenci, vseživljenjsko učenje, poklicna poimenovanja, trg delovne sile, manosfera, moškost v krizi, inceli, avtomatizacija, Freyeva in Osbornova metoda, tehnološka brezposelnost, hegemonska moškost, feminizacija trga delovne sile, zdravstveni izzivi, psihološke posledice, prekarizacija vsakdanjega življenja., selekcijski postopki, čustveno delo., delovna uspešnost, rutinskost, psihoaktivne substance, kabinsko osebje, letalska družba, jezik, slovenščina, spolno občutljiva raba jezika, seksistični jezik, ocenjevanje, nadzorovanje, stimulansi, delovno mesto, depresorji, pametne droge, emocionalno delo, kompetenčni profil, Intersekcija, Vrtci, United States, organizacijska politika, upravljanje s talenti, Poslovna uspešnost, modeli poslovne odličnosti, Predsedniški kandidati, Predsedniške kandidatke, ameriške volitve, Trg dela, Donald Trump, Hillary Clinton, Množični mediji, Volitve, Odličnost, Kadrovska politika, Stereotipi, Zaposleni, krajši delovni čas, Delovni čas, Lastništvo zaposlenih, Zaposlitev s skrajšanim delovnim časom, Staranje prebivalstva, starejši zaposleni, Porodniški dopust, Matere, Delovno mesto, prekarno delo, Parental leave, zastopanost žensk, spolne kvote, disertacije, participativna ekonomija, direktna prodaja, Organizacije, poklicna segregacija, Prodaja, participativna demokracija, predstavniška demokracija, trg delovne sile., etnična identiteta, zadruge, liberalizem, demokracija, babičarji, Moškost, Ustvarjalnost v poslovanju, Umetnost, Znanje, Inovacije, Doktorske disertacije, Slovenia, Fenomenološka psihologija, Zaporniki, Poklicne skupine, Babištvo, reintegracija, obsojenci, Čuječnost, Participacija